Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej wziął udział w Forum Salzburg

Data publikacji 04.11.2022

Przemyt broni oraz zagrożenia CBRN (chemiczne, biologiczne, nuklearne, radiacyjne) – to główne zagadnienia poruszone podczas spotkania szefów Policji zrzeszonych w ramach Forum Salzburg. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 2-3 listopada 2022 roku w Bukareszcie, a polską Policję reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach Forum Salzburg - inicjatywy skupiającej ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej (Austrii, Bułgarii, Czech, Słowacji, Polski, Węgier, Rumunii, Chorwacji i Słowenii). Formuła ta przewiduje również spotkania przedstawicieli Policji najwyższego szczebla, wywodzących się z gremium państw tworzących Forum Salzburg. Obecnie półroczną prezydencję w ramach Forum sprawuje Rumunia. Od początku swojego istnienia – to jest od 2001 roku – Forum umacnia swoją pozycję jako jedno z najważniejszych regionalnych partnerstw na rzecz bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

Szefowie Policji, którzy spotkali się w Bukareszcie dyskutowali na temat dotychczasowej współpracy w ramach Forum, kreśląc jednocześnie wizję jej rozwoju w przyszłości. Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie ton wszelkim dyskusjom poświęconym tematyce bezpieczeństwa - zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym – nadaje wojna w Ukrainie, wywołana niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. Stąd dwa kluczowe tematy Forum – zagrożenia CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) oraz przemyt broni – omówione zostały w kontekście wydarzeń w Ukrainie oraz ich skutków dla bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej.

Uczestnicy uznali, że wojna w Ukrainie poszerza skalę zagrożeń i ryzyka związanego z użyciem broni chemicznej, biologicznej oraz nuklearnej, co przekłada się na zobowiązanie organów ścigania do podjęcia działań mających na celu zapewnienie technicznego, specjalistycznego wsparcia i odpowiedniego wyposażenia właściwym strukturom obrony cywilnej, ale także do zapewnienia szkolenia i wyposażenia ochronnego, niezbędnego dla sił policji poszczególnych państw. W razie potrzeby organy ścigania muszą zapewnić wsparcie i wiedzę fachową. Kluczową strategią pozostaje zapobieganie zagrożeniom poprzez zbieranie informacji, nadzorowanie obszarów krytycznych oraz wymiana informacji.

Wojna w Ukrainie wywiera także niewątpliwy wpływ na kształtowanie się krajobrazu przestępczego, z wszelkimi tego konsekwencjami dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Jednym z wyłaniających się wyzwań dla policji państw członkowskich Unii Europejskiej stanowić będzie przemyt broni. Doświadczenia wyniesione z poprzednich konfliktów zbrojnych wskazują bowiem, że szeroki dostęp do broni i amunicji – a taka sytuacja ma miejsce obecnie w związku z dozbrajaniem na szeroką skalę Ukrainy – rodzi wiele zagrożeń w tym obszarze, zwłaszcza w okresie pokonfliktowym.

Szefowie Policji zgodzili się co do tego, że podstawą kontroli tego zjawiska jest sprawna wymiana i gromadzenie informacji związanych z bronią oraz ścisła współpraca międzynarodowa, warunkująca efektywną identyfikację potencjalnych źródeł zagrożeń.

Na zakończenie spotkania Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej złożył pamiątkowy podpis w Księdze Pamięci.

W spotkaniu w Bukareszcie Zastępcy Szefa polskiej Policji towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji inspektor Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP)

  • nadinspektor Paweł Dobrodziej wpisuje się do księgi pamiątkowej
  • zdjęcie grupowe uczestników spotkania
  • polska delegacja podczas spotkania
Powrót na górę strony