Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium ekspercko-naukowe

Data publikacji 17.11.2022

16 listopada 2022 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się seminarium ekspercko-naukowe pt. „Art. 65a Kodeksu wykroczeń – mocne i słabe strony normy prawnej”. Zostało ono zorganizowane przez Pełnomocnika Komendanta-Rektora ds. Ochrony Praw Człowieka nadkom. Wojciecha Bilewicza z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol.

Seminarium ekspercko-naukowe stanowiło realizację szeroko zakrojonego projektu pn. „Ochrona prawna funkcjonariusza Policji”, którego koordynatorem jest mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

Wydarzenie to miało charakter hybrydowy. Skierowane było zarówno do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, licznie zgromadzonej w auli wykładowej, jak również do Pełnomocników Komendantów Wojewódzkich ds. Ochrony Praw Człowieka, Pełnomocnika Komendanta Stołecznego ds. Ochrony Praw Człowieka, Pełnomocników Komendantów Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka oraz ekspertów z jednostek terenowych Policji zainteresowanych problematyką stosowania art. 65a k.w., którzy uczestniczyli w seminarium online.

Celem tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie: motywów ustawodawczych, stanowiących podwalinę wprowadzenia do porządku prawnego przepisu art. 65a k.w., ustawowych znamion przedmiotowego wykroczenia, danych statystycznych, ukazujących zarówno tendencje w obszarze sposobów zakończenia czynności wyjaśniających prowadzonych przez Policję w reakcji na ujawnione wykroczenia o znamionach czynu stypizowanego w art. 65a k.w., jak i tendencji w zakresie rozstrzygnięć zapadających w sądach orzekających sprawach o wykroczenie określone w tym przepisie. Zagadnienia te omówił kom. Jakub Zaręba z Instytutu Nauk Prawnych Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Niezwykle interesująca była także druga część seminarium, która dotyczyła problematyki orzekania w sprawach o wykroczenie określone w art. 65a k.w. Cenne spostrzeżenia dotyczące praktyki sądowej w tym obszarze przedstawiła Pani Aneta Żołnowska - Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Seminarium okazało się wyśmienitą płaszczyzną do wymiany poglądów i  doświadczeń w zakresie stosowania w praktyce przepisu art. 65a k.w. Spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony środowiska naukowego, studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i funkcjonariuszy Policji.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • umundurowany policjant i policjantka
  • wykładowca stoi przed słuchającymi go słuchaczami - policjantami
  • wykładowca stoi przed słuchającymi go słuchaczami - policjantami
  • ekran laptopa widziany przez siedzącą przed nim osobę
Powrót na górę strony