Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 01.12.2022

Dzisiaj Komendant Główny Policji powołał nowe Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. Podczas uroczystości z udziałem kierownictwa polskiej Policji, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wręczył rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisku Dyrektora BZPE KGP insp. Magdalenie Nguyen-Fudale. Utworzenie tego biura w strukturach polskiej Policji to pierwszy, niezwykle ważny krok do umocnienia pionu zwalczającego przestępczość ekonomiczną. Specyfika przestępczości ekonomicznej, dynamiczny rozwój technologii oraz nowe mechanizmy przestępczego działania spowodowały konieczność powstania tej wyspecjalizowanej komórki.

Podczas dzisiejszej uroczystości w Komendzie Głównej Policji Zastępca Komendanta Głównego Policji podkreślił, że utworzenie biura to pierwszy krok w budowaniu silnych struktur w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości, a kolejnym, już z początkiem roku, będzie znaczące wzmocnienie garnizonów na poziomie komend rejonowych, miejskich i powiatowych dodatkowymi etatami. Utworzenie biura i wzmocnienie struktur w terenie jest wynikiem licznych analiz i wynika ze stałego monitorowania liczby i charakteru takich zdarzeń. Jak wielokrotnie podkreśla w swoich wystąpieniach Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, analiza tych liczb nie służy do rywalizacji między jednostkami, tylko do diagnozowania problemów, elastycznego dostosowania i wprowadzenia właściwych rozwiązań. Wzmocnienie etatowe komend terenowych pozwoli więc na skuteczną pracę funkcjonariuszy, do których każdego dnia trafiają ofiary i którzy zatrzymują sprawców tego rodzaju przestępstw, a którzy dysponując ponadprzeciętnymi umiejętnościami i doświadczeniem przyczynią się do bardziej efektywnego zwalczania przestępczości ekonomicznej.

Nowo powstałe Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP składać się będzie z czterech wydziałów: dw. z Przestępczością Gospodarczą, dw. z Korupcją, ds. Odzyskiwania Mienia oraz Wsparcia Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

Do zadań biura należeć będzie m.in.:

  • identyfikowanie, monitorowanie, analizowanie i prognozowanie obszarów zagrożonych przestępczością gospodarczą oraz dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą na terenie kraju;
  • opracowywanie i wdrażanie kierunków oraz sposobów skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i ujawniania przestępstw o charakterze gospodarczym;
  • udzielanie wsparcia i bezpośredniej pomocy komórkom organizacyjnym Policji zwalczającym przestępczość gospodarczą w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;
  • prowadzenie krajowej współpracy z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości, organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i przedstawicielami innych podmiotów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej, a także prowadzenie międzynarodowej współpracy z uprawnionymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości gospodarczej.

Przestępczość ekonomiczna należy do zagrożeń, które charakteryzują się tendencją wzrostową, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Stosowane mechanizmy przestępcze ewoluują, ulegając modyfikacjom oraz dostosowaniu do rzeczywistości gospodarczej, finansowej i prawnej.

Specyfika przestępczości ekonomicznej, należącej do najbardziej skomplikowanych czynów zabronionych, wymaga biegłej znajomości przepisów prawa karnego i procesowego, umiejętności stosowania przepisów ustaw szczególnych, a także dużej wiedzy merytorycznej i doświadczenia zawodowego. Dynamiczny rozwój technologii oraz nowe mechanizmy przestępczego działania, a w szczególności szeroki zakres przestępczości, obejmujący m.in. oszustwa związane z funkcjonowaniem rynku finansowego, przestępczość ubezpieczeniową, przestępczość kryptowalutową, pranie pieniędzy, oszustwa podatkowe i finansowe, przestępczość związaną z funkcjonowaniem rynku gier hazardowych, przestępczość na rynku farmaceutycznym, nielegalny obrót i składowanie odpadów oraz przestępczość korupcyjną powoduje konieczność powstania wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej w strukturach KGP, realizującej zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania przestępstw ekonomicznych i ścigania ich sprawców.

Kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania przestępczości ekonomicznej ma także konfiskata majątków pochodzących z działalności przestępczej. Umiejscowienie w strukturze Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia, umożliwi prawidłową, szybką i skuteczną wymianę informacji z punktami kontaktowymi usytuowanymi w innych państwach UE, Afryki Południowej, Ameryki Łacińskiej i Azji. Zapewni to bezpośredni dostęp do zbiorów danych, zawierających informacje istotne dla ustalenia i odzyskiwania mienia pochodzącego z czynów przestępczych.

Nowo utworzona, wyspecjalizowana struktura wzmocni realizację czynności w zakresie nadzorowania, koordynowania i wspierania ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości ekonomicznej działań, prowadzonych przez komendy wojewódzkie Policji/Komendę Stołeczną Policji, które, jak podkreślano wielokrotnie, z początkiem roku zostaną zasilone znaczną liczbą etatów. Będzie również miała znaczący wpływ na inicjowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rządowej, sądami, prokuraturą, instytucjami państwowymi, a także podmiotami prywatnymi w zakresie zadań pozostających we właściwości rzeczowej biura.

KGP

Powrót na górę strony