Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Polską Agencją Nadzoru Audytowego

Data publikacji 02.12.2022

Dzisiaj w Komendzie Głównej Policji zawarte zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Polską Agencją Nadzoru Audytowego. Porozumienie podpisał, działający z pełnomocnictwa Komendanta Głównego Policji, Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Grzegorz Napiórkowski, przy udziale Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP insp. Magdaleny Nguyen-Fudala.

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji przy udziale Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, w ramach realizowanych inicjatyw edukacyjnych, podjęło działania ukierunkowane na wypracowanie założeń obejmujących przeprowadzenie przez Polską Agencją Nadzoru Audytowego (PANA) szkoleń / warsztatów dedykowanych funkcjonariuszom Policji zwalczającym przestępczość ekonomiczną. Zgodnie z przyjętą ideą współpracy, zaakceptowaną przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, przedstawiciele Agencji zadeklarowali chęć przeprowadzenia cyklu nieodpłatnych szkoleń dla funkcjonariuszy Policji, ukierunkowanych na upowszechnienie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej. W tym zakresie Polska Agencja Nadzoru Audytowego wystąpiła z inicjatywą zawarcia porozumienia, które regulowałoby współpracę w tym obszarze.

Celem porozumienia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu sprawozdawczości finansowej wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji, obejmującej tematykę zagadnień związanych ze sprawozdawczością finansową spółek, analizowaniem przykładów nadużyć oraz dokumentacji finansowej pod kątem wykrywania ewentualnych nieprawidłowości, dociekania nieścisłości w badaniu wycen, czy weryfikacji całego procesu badania sprawozdania finansowego.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Minister Finansów. Celem działań Agencji jest zapewnienie najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych, innych usług atestacyjnych, usług pokrewnych, co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz interesariuszy podmiotów gospodarczych oraz inwestorów. W tym zakresie Agencja sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP / mw BKS KGP / zdjęcia Jacek Herok Gazeta Policyjna )

  • dwaj siedzący przy stole mężczyźni podpisują dokumenty, od lewej umundurowany oficer policji, obok mężczyzna w ubraniu cywilnym
  • dwaj siedzący przy stole mężczyźni umundurowany oficer policji, obok mężczyzna w ubraniu cywilnym wymieniają się dokumentami
  • dwaj mężczyźni - umundurowany oficer policji i mężczyzna w ubraniu cywilnym ściskają sobie dłonie, w drugiej ręce każdy z nich trzyma dokumenty
  • dwaj mężczyźni - umundurowany oficer policji i mężczyzna w ubraniu cywilnym ściskają sobie dłonie, w drugiej ręce każdy z nich trzyma dokumenty
  • pięć osób pozuje do zdjęcia, od lewej stoją umundurowany oficer policji, dwie oficer policji, kobieta i mężczyzna w ubraniach cywilnych
Powrót na górę strony