Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Ministerstwie Kultury zostało dziś podpisane dwustronne porozumienie pomiędzy Generalnym Konserwatorem Zabytków, a Komendantem Głównym Policji

Porozumienie w sprawie współpracy i współdziałania w zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom

Współpracę na szczeblu centralnym i terenowym przewiduje nowe porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Generalnym Konserwatorem Zabytków. Departament Ochrony Zabytków i Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych odgrywają główną rolę w zakresie wymiany informacji o zabytkach, które zostały skradzione lub nielegalnie wywiezione. Wskazywanie nowych zagrożeń oraz prognozowanie rozwoju przestępczości i wypracowywanie nowych sposobów jej zwalczania, to niektóre z zadań jakie mają być realizowane na szczeblu centralnym.

Porozumienie daje możliwość wypracowania na szczeblu wojewódzkim odpowiedniej formy współpracy. W różnych województwach tendencje związane z przestępczością skierowaną na dobra kultury mogą być bardzo odmienne. W niektórych regionach kraju bardziej zagrożone mogą być kolekcje prywatne, w innych obiekty sakralne, a jeszcze w innych stanowiska archeologiczne.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się w istotny sposób do opracowania nowych zasad współpracy przy zwalczaniu przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom.

Zasady współpracy Policji z Ministerstwem Kultury i jego jednostkami regulowały dotychczas dwa porozumienia. Określały one jednak głównie kwestie związane z ochroną dzieł sztuki podczas transportu oraz zasady wymiany informacji o skradzionych i zaginionych dobrach kultury. W związku ze zmianami przepisów prawa dot. m.in. ochrony osób i mienia, a także w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, konieczne było dostosowanie zasad współpracy Policji z organizacjami służby ochrony zabytków.

Powrót na górę strony