Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Małopolscy policjanci chronią ofiary przemocy domowej dzięki nowym narzędziom prawnym

Data publikacji 07.09.2023

Od 30 listopada 2020 roku, Policja ma możliwość wydania wobec sprawcy przemocy domowej nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z krzywdzoną osobą lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Natomiast dzięki nowelizacji ustawy o Policji z 15 sierpnia bieżącego roku, Policja może wydać wobec sprawcy przemocy w rodzinie również zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach, zakaz kontaktowania się z nią za pomocą środków komunikowania się czy zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach, takich jak np. zakład pracy, szkoła czy obiekty sportowe, gdzie uczęszcza osoba dotknięta przemocą. Od momentu wprowadzenia przedmiotowych przepisów małopolscy policjanci wydali już ponad 1000 tego typu zakazów

Nowe rozwiązania prawne

30 listopada 2020 roku pojawił się w systemie prawnym nowy instrument reakcji na zjawisko przemocy w rodzinie. Tego dnia weszły w życie przepisy tzw. „ustawy antyprzemocowej” tj. ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie tej ustawy Policja (i Żandarmeria Wojskowa – w stosunku do żołnierzy) otrzymała nowe uprawnienie, tj. możliwość wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zgodnie z tymi uregulowaniami, policjant ma  prawo wydać taki nakaz lub zakaz podczas interwencji podjętej w mieszkaniu  zajmowanym mieszkaniu przez sprawcę, osobę dotkniętą przemocą lub w jego bezpośrednim otoczeniu, jak również w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika ośrodka pomocy społecznej). Przed podjęciem decyzji o wydaniu nakazu lub zakazu. policjant dokonuje oceny ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w oparciu o kryteria określone przez ustawę, w tym m.in. może przesłuchać osobę zgłaszającą przemoc w rodzinie. Nakaz lub zakaz mogą  być wydane łącznie i są  natychmiast wykonalne.

Policjant określa m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc w rodzinie jest  obowiązana zachować. Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych. Istnieje jednorazowa możliwość zabrania w późniejszym terminie z mieszkania mienia stanowiącego jej własność - w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie.

Osoba, wobec której wydano nakaz/zakaz jest zobowiązana do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu i numeru telefonu. W związku z wydaniem nakazu/zakazu ma prawo złożenia zażalenia do sądu rejonowego. W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja jest zobowiązana do sprawdzania, czy decyzja nie jest naruszana. W przypadku nie stosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu ustawodawca grozi jej odpowiedzialność za wykroczenie z art. 66b i sankcje w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od wydania, chyba, że w czasie ich obowiązywania sąd je przedłuży. Zobowiązania te utracą również moc, w przypadku zatrzymania osoby a następnie zastosowania zostanie wobec niej przez sąd środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub zastosowania przez prokuratora dozoru i nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Do tej pory stosowano właśnie takie sądowo-prokuratorskie środki zapobiegawcze  stosowano  aby chronić ofiary przemocy zanim sprawca zostanie ukarany prawomocnym wyrokiem.  

Rozszerzona ochrona osób doznających przemocy domowej

15 sierpnia br. weszła w życie tzw. „ustawa antyprzemocowa 2.0” (ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw). Do obowiązujących już przepisów wprowadzone zostały rozwiązania, które umożliwiają izolowanie osób stosujących przemoc domową, gdy stwarzają one zagrożenie wobec osób krzywdzonych także poza wspólnie zajmowanym mieszkaniem. Policja (jak również  Żandarmeria Wojskowa) otrzymała uprawnienie, by wydać wobec takiego sprawcy natychmiastowy zakaz zbliżania się osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach. Możliwy jest także zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą domową (by uniemożliwić jej nękanie) również za pomocą środków typu mail, telefon, komunikatory internetowe. Można orzec również wobec sprawy zakaz wstępu i przebywania w określonych miejscach, jak zakład pracy, szkoła czy placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńcze i artystyczne, a także obiekty sportowe, gdzie uczęszcza osoba dotknięta przemocą domową lub jej dzieci. Zakazy te mogą zostać przedłużone przez sąd, analogicznie jak w przypadku dotychczas obowiązującego zakazu zbliżania się do mieszkania. Sąd może także  wydać zakaz kontaktowania się, gdy sprawca przemocy domowej nęka swą ofiarę za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wzbudzając u nie poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia albo w inny sposób narusza jej prywatność.

Należy zaznaczyć, że od 15 sierpnia br. nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia jest stosowany łącznie, jak jedna z form środków przeciwdziałania przemocy domowej stosowanych przez Policję.

Statystyki i przykłady interwencji

Od momentu wprowadzenia  przedmiotowych rozwiązań prawnych w życie ( tj. od 30 listopada 2020 r.)  do 4 września 2023 r. w Małopolsce wydano ponad 1000 policyjnych nakazów opuszczenia przez sprawców przemocy wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazów zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.  W okresie od 1 do 31 grudnia 2020  Małopolska Policja wydała 22 takich nakazów/zakazów. W roku 2021 - 346, w roku 2022 – 371. Natomiast w roku bieżącym już ponad 266 (w tym po 15 sierpnia 2023 – 45).

Jedna z ostatnich interwencji tego typu miała miejsce 27 sierpnia. Policjanci z Komisariatu Policji w Jordanowie zatrzymali 47-letniego mieszkańca powiatu suskiego, który to w miejscu zamieszkania dopuszczał się aktów przemocy wobec członków rodziny. Zgodnie z ustawą antyprzemocową policjanci wydali wobec niego  nakaz opuszczenia domu, a także zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych. Więcej w artykule "Areszt dla 54-latka za znęcanie się nad żoną i dziećmi"

Zakazy orzekane są bardzo często przez prokuraturę. Na przykład w lipcu br. olkuscy  policjanci zatrzymali 59-latka, który znęcał się nad swoją żoną. Mężczyzna otrzymał prokuratorski nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, zakaz kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonej, a także został objęty policyjnym dozorem. Więcej w artykule "59-latek usłyszał zarzuty za znęcanie nad żoną i musiał opuścić dom"

W przypadku braku respektowania  zakazów mogą być stosowane izolacyjne środki zapobiegawcze. 51-latek z Dąbrowy Tarnowskiej miał prokuratorski zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej jednak  zlekceważył to i nachodził kobietę. 2 sierpnia, podczas takiego najścia kobieta wezwała policjantów na interwencję. Mężczyzna został zatrzymany a sąd na wniosek prokuratora  zastosował wobec podejrzanego  tymczasowy areszt. Więcej w artykule "Domowy agresor zlekceważył prokuratorskie zakazy. Teraz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie"
                                                                                                             
Na przemoc domową nie można pozostawać obojętnym

Warto pamiętać, że brak reakcji, to ciche przyzwolenie. Szybka reakcja może ograniczyć poczucie bezkarności agresora i dalszy rozwój konfliktu.  Jeśli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub jej świadkiem, nie wahaj się powiadomić o tym funkcjonariuszy. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub do dyżurnego najbliższej jednostki Policji albo skorzystać z platformy Policja e-usługi. (https://euslugi.policja.pl/ - kontakt zwłaszcza dla osób głuchych i słabosłyszących). Osoby krzywdzone przez najbliższych powinny znaleźć w sobie siłę, by zgłosić się po pomoc i doprowadzić do ukarania sprawcy. Wsparcie i porady otrzymamy  od operatorów m.in. Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (tel. 800 120 002), telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226), czy Linii Pomocy Pokrzywdzonym (tel. 222 309 900).

Jak działać, jeśli obawiasz się o życie lub zdrowie swoje i swoich bliskich: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/natychmiastowa-ochrona-przed-przemoca2

Jak znaleźć ośrodek pomocy pokrzywdzonym: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

(KWP w Krakowie / sc)

Powrót na górę strony