Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwa policyjna obława na osoby zamieszane w handel ludźmi

Data publikacji 23.07.2006

W ręce policji wpadły kolejne dwie osoby zamieszane w handel ludźmi. Jedną z nich jest zatrzymany w Warszawie Jacek T., jeden z brutalnych strażników obozu pracy we Włoszech. Drugim, jest Zbigniew K., polski przewoźnik, który dostarczał ludzi do Włoch. Zatrzymano go na terenie województwa lubelskiego.

Polska policja i włoscy karabinierzy zebrali na tyle mocne dowody, że za obydwoma mężczyznami wystawiono europejski nakaz aresztowania. Cały czas trwa ścisła współpraca pomiędzy polską policją i włoskimi karabinierami w likwidacji procederu. 

Do Polski napływają sygnały, że w innych krajach dzieją się podobne rzeczy, jak we włoskich obozach pracy. Tam także Polacy są przetrzymywani w trudnych warunkach. Policjanci cały czas czekają we wszystkich komisariatach na dalsze sygnały i zgłoszenia podobnych spraw.

Dodatkowo w Krakowie policjanci uruchomili specjalny numer telefonu: 012 615 22 22. Numer ten jest czynny od 8:00 – 16:00. Wszelkie sygnały od ofiar i świadków przyjmują policjanci prowadzący śledztwo w sprawie handlu ludźmi z Polski do Włoch (na plantacje w okolicach Bari i Foggi).
* * *

Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli

Wspólna akcja polskich policjantów i włoskich karabinierów doprowadziła do uwolnienia 119 Polaków zmuszanych do niewolniczej pracy. W obu krajach zatrzymano 39 osób podejrzanych o handel ludźmi w tym 19 w Polsce, a 6 na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Zarzuca im się także pozbawianie wolności, stosowanie przemocy i gróźb karalnych.

18 lipca o 2.00 nad ranem uwolniono we Włoszech 119 obywateli Polski zmuszanych do niewolniczej pracy. Włoscy karabinierzy przeprowadzili akcję na terenie regionu Apulia w okolicach Bari i Foggi, polscy policjanci na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i lubelskiego.

Operację pod kryptonimem "Ziemia Obiecana" koordynowała specjalna komórka "ROS" – karabinierów w Rzymie oraz centralny zespół do walki z handlem ludźmi w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. W wymianie informacji pomagał Europol i Interpol.

Mapa WłochŚledztwa lustrzane (uzupełniające się nawzajem) prowadzone zarówno we Włoszech na podstawie powiadomień składanych najczęściej w polskim konsulacie przez pokrzywdzonych oraz w Polsce, gdzie przesłuchano już ponad 300 osób (dalszych 700 czeka na przesłuchanie), udokumentowały przebieg przestępczego procederu. Trwał on przynajmniej od dwóch lat.

Działający w Polsce gangsterzy werbowali za pośrednictwem ogłoszeń w prasie lokalnej chętnych do prac sezonowych przy uprawie owoców i warzyw we Włoszech. Obiecywali zarobki wprzedziale 5-6 EURO za godzinę. Załatwienie miejsca zatrudnienia kosztowało zwerbowanego od 500 do 900 zł. Musiał też pokryć koszty podróży. W rejon Barii i Foggi polscy pracownicy byli przewożeni autobusami należącymi do osób kooperujących z przestępcami. Na miejscu przejmowali ich szefowie firm (trzej Polacy, dwaj Ukraińcy i jeden Algierczyk) zajmujących się świadczeniem usług ogrodniczych i rolniczych dla okolicznych plantatorów.

Na miejscu okazywało się, że robotników kwaterowano w barakach, w skandalicznych warunkach sanitarnych, a rzeczywiste zarobki wynosiły 1 eur. za godzinę. Robotnicy zostali też zobowiązani do opłacenia kosztów noclegu oraz wyżywienia. To spowodowało, że większość zatrudnionych wpadła w celowo stworzoną spiralę długów. Pozbawieni wolności byli pilnowani przez ukraińskich, włoskich i polskich, uzbrojonych strażników, którzy sami siebie nazywali "kapo". Opór wobec niewolniczych warunków pracy tłumiono biciem, szczuciem psami oraz grożeniem bronią. Zostały udokumentowane przypadki zmuszania do prostytucji, zgwałceń, maltretowania metalowymi pałkami osób sprzeciwiających się terrorowi fizycznemu i psychicznemu. Działo się to na oczach pozostałych robotników. Kilku zatrudnionych popełniło samobójstwo. Niewykluczone, że mogło dojść też do śmierci z wycieńczenia oraz zabójstw.

39 przestępców (werbowników, przewoźników, właścicieli „obozów pracy”, strażników oraz jednego plantatora) zostało zatrzymanych w Polsce (19) i we Włoszech.

Kilkanaście z uwolnionych osób zdecydowało się na powrót do kraju, reszta wyraziła wolę poszukiwania innej pracy na terenie Włoch.

* * *

Porady dla osób wyjeżdżających do pracy zagranicę

 1. Nie korzystaj z pomocy nieznanych osób bądź też z lakonicznych ogłoszeń prasowych – skontaktuj się z profesjonalnym pośrednikiem zajmującym się zagranicznym rynkiem pracy.
 2. Upewnij się, że pośrednik działa w sposób legalny – sprawdź czy posiada certyfikat wydany przez Urząd Marszałkowski województwa, w którym prowadzi działalność .
 3. Zażądaj od pośrednika informacji o pracodawcy – adresu, numeru telefonu. Możesz skontaktować się z pracodawcą, sprawdzić czy w ogóle istnieje i czy oferuje warunki wskazane przez pośrednika.
 4. Zażądaj od pośrednika umowy na piśmie - uważnie przeczytaj dokumenty, zorientuj się co pośrednik i pracodawca zapewniają i do czego zobowiązuje Cię podpisana umowa.
 5. Zabierz ze sobą adres i numer telefonu polskiej ambasady lub konsulatu w kraju do którego się udajesz - tam możesz zwrócić się o pomoc.
 6. Przed wyjazdem pozostaw rodzinie lub najbliższym adres i nr telefonu do pracodawcy oraz adres, pod którym będziesz przebywać.
 7. Po przybyciu na miejsce pracy skontaktuj się z bliskimi w kraju i przekaż informację o twojej sytuacji. Określ jak często będziesz się z nimi kontaktować telefonicznie.
 8. Zabierz ze sobą telefon komórkowy z aktywnym roamingiem oraz pieniądze, które wystarczą, aby w razie niespodziewanej sytuacji kupić bilet na powrót do kraju.
 9. Pamiętaj, że polskie placówki konsularne pomogą Ci, nawet gdy nie masz pieniędzy i dokumentów.
 10. Podejmuj wyłącznie pracę legalną. Praca „na czarno” zawsze niesie różne zagrożenia.

* * *

Handel ludźmi - statystyka:

  2004 2005 półrocze 2006
Liczba postępowań wszczętych 5 6 3
Liczba postępowań zakończonych 5 14 5
Liczba p-tw stwierdzonych 44 19 11
Wskaźnik wykrycia w % 95,5 89,5 90,9
Kto popełnił p-two (indywidualnie czy grupowo)? 14 - indywidualnie dorosły
13 - dwie dorosłe osoby
15 – co najmniej trzy dorosłe osoby

2 – nie ustalono
3- indywidualnie dorosły
14- dwie dorosłe osoby
2 – nie ustalono
2 - indywidualnie dorosły
4 - dwie dorosłe osoby
4 –co najmniej trzy dorosłe osoby
1 – nie ustalono

Obywatelstwo sprawców

(dot. liczby p-tw)

38 – tylko Polacy
4 – wspólnie Polacy i cudzoziemcy
2 – nie ustalono
5 – tylko Polacy
12 – wspólnie Polacy i cudzoziemcy
2 – nie ustalono
10 – tylko Polacy
1 – nie ustalono
Osoby pokrzywdzone Ogółem 35, w tym
3 cudzoziemców i
3 małoletnich
Ogółem – 17,
w tym cudzoziemcy -12
Ogółem 7
Podstawa wszczęcia 2 – zawiadom. osoby pokrzywdzonej
32- w toku postępowania
10– inna podstawa
3 – zawiadom. osoby pokrzywdzonej
1 – ujęcie na gorącym uczynku
14- w toku postępowania
1 – inna podstawa
1 – zawiadom. osoby pokrzywdzonej
1 – zawiadom. instytucji
8 - w toku postępowania
1 – inna podstawa
Klasa miejscowości popełnienia: 2 – wieś
4 – do 5 tys.
2 – 10-20 tys.
28 – 20-50 tys.
5 – 50-100tys.
3 – 100-200 tys.
1 – 200-500 tys.
1 – powyżej 500 tys
2 – 10-20 tys.
2 – 20-50 tys.
13 – 100-200 tys.
1– 200-500 tys.
1 – powyżej 500 tys.
3 – wieś
5 – 10-20 tys.
1 - 20-50 tys.
1 – 50-100tys.
3 – 100-200 tys.
1- 200-500 tys.
p-twa popełnione na terenie innego kraju (nie wliczane do ogółu stwierdzonych) 10 1 0
Podejrzani - wiek i płeć 21 podejrzanych – w tym 2 kobiety:
4 – 21-24 lata
7 (1 kob.) – 25-29 lat
10 (1 kob.)– 30-49 lat
9 podejrzanych – w tym 2 kobiety:
4 (2 kob.)– 30-49 lat
3 – 21-24 lata
1 – 17-20 lat
1 – powyżej 50 lat
4 podejrzanych –w tym 2 kobiety:
1 – 17-20 lat
1 – 25-29 lat
2 (2 kob.) – 30-49 lat
Środki zapobiegawcze wobec podejrzanych 9 dozór
3 areszt uchylony
10 areszt trwały
3 dozór
3 areszt uchylony
4 areszt trwały
2 poręczenie majątk.
1 areszt trwały
Uprzednia karalność podejrzanych 10 – niekarany
6- karany za podobne
p-twa

5 – karany za inne
p-twa
5 – niekarany
2- karany za podobne
p-twa

2 – karany za inne
p-twa
3 – niekarany
1 – karany za inne p-twa
Status zawodowy podejrzanych 8 – pracujący
13 - bezrobotny
2 – pracujący
1- rodzina. działalność gosp.
1- rencista, emeryt
5 - bezrobotny
1 – pracujący
1- rencista, emeryt
2 - bezrobotny

* * *

Telefon dla ofiar handlu ludźmi z Polski do Włoch

(012) 615-22-22 to numer telefonu, pod którym od 8:00 do 16:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na wszelkie sygnały od ofiar i świadków czekają policjanci prowadzący śledztwo w sprawie handlu ludźmi z Polski do Włoch (na plantacje w okolicach Bari i Foggi).

 • (fot. 1) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
 • (fot. 2) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
 • (fot. 3) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
 • (fot. 4) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
 • (fot. 5) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
 • (fot. 6) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
 • (fot. 7) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
 • (fot.8) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
 • (fot. 9) Polscy i włoscy policjanci uwolnili 119 polskich obywateli
Powrót na górę strony