Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe pn. Praktyczne aspekty zapobiegania mowie nienawiści, hejtowi, przestępstwom z nienawiści oraz handlowi ludźmi i zjawiskom z tym powiązanym

Data publikacji 08.12.2023

W dniach 5 – 7 grudnia br. w Warszawie, z inicjatywy Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP, odbyło się seminarium szkoleniowe pn. Praktyczne aspekty zapobiegania mowie nienawiści, hejtowi, przestępstwom z nienawiści oraz handlowi ludźmi i zjawiskom z tym powiązanym.

Przedsięwzięcie skierowane było do koordynatorów ds. profilaktyki społecznej z KWP/KSP oraz wykładowców szkół policyjnych realizujących zajęcia dydaktyczne w obu wymienionych obszarach. Jego celem było podniesienie kompetencji zawodowych, w tym nabycie praktycznych umiejętności, w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi  oraz mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści, a także wymiana doświadczeń dotyczących realizowanych oraz planowanych przedsięwzięć profilaktycznych w tych obszarach. Łącznie w seminarium, w charakterze słuchaczy, udział wzięły 22 osoby.

W ramach zagadnień związanych z handlem ludźmi przedstawicielka Biura Kryminalnego KGP przybliżyła słuchaczom charakter tego zjawiska, w tym różnorodność form związanych ze współczesnym niewolnictwem. Podkreśliła jego międzynarodowy charakter, a także wskazała  na istotne elementy, w tym ekonomiczne, psychologiczne, mające wpływ na omawiany proceder. Warsztatowa część zajęć, prowadzona przez przedstawicielkę fundacji NEBO, skupiała się na nabywaniu praktycznych umiejętności w zakresie form i metod pracy z potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi, w tym  dziećmi i młodzieżą.

W ramach omawiania zagadnień związanych z mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści miał miejsce blok zajęć pn. Radykalizacja – rozpoznawanie i przeciwdziałanie, który poprowadziła przedstawicielka Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W jego ramach poruszane były różne zagadnienia związane z procesem radykalizacji. Słuchacze mieli także okazję zapoznania się z problemem terroryzmu jako formy komunikacji. Prelegentka zobrazowała istotę narracji ekstremistycznej, a także omówiła elementy symboliki i kodów wykorzystywanych w propagandzie ekstremistycznej (tatuaże, mery, plakaty, gesty, logotypy) oraz zwróciła uwagę na współczesną komercjalizację symboliki ekstremistycznej, np. na odzieży.
Ostatni dzień seminarium poświęcony był bieżącym zagadnieniom związanym z realizacją przez Policję zadań profilaktycznych. Dyskutowano m.in. o aktualnych wyzwaniach stojących przed profilaktyką społeczną.

Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń, a zdobyta wiedza i praktyczne doświadczenie wpłyną niewątpliwie na podniesienie jakości i skuteczności realizowanych przez Policję działań profilaktycznych w obu wskazanych obszarach problemowych.

(Biuro Prewencji KGP)

  • zdjęcie grupowe uczestników seminarium
  • uczestnicy seminarium szkoleniowego podczas wykładu
  • uczestnicy seminarium szkoleniowego podczas wykładu
  • uczestnicy seminarium szkoleniowego podczas wykładu
Powrót na górę strony