Aktualności

Plan Równości Płci w Policji - drugie spotkanie z koordynatorami ds. wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026

Data publikacji 29.04.2024

W Komendzie Głównej Policji w dniach 25 -26 kwietnia br. odbyło się spotkanie na temat wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026, który wszedł w życie 1 września 2023 r.

Opracowany na lata 2023-2026 Plan Równości Płci w Policji jest dokumentem strategicznym, którego głównym celem długookresowym jest wzmocnienie kultury organizacyjnej poprzez kształtowanie inkluzywnego i równościowego środowiska służby i pracy, wolnego od dyskryminacji i uprzedzeń oraz opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności. Osiągnięciu tego celu mają służyć działania podejmowane w obszarach: wiedzy i komunikacji, równości szans, rozwiązań work-life balance, rozwoju zawodowego, edukacji i projektów oraz ochrony przed przemocą.

W ramach organizacji zasobów do realizacji zadań zawartych w Planie, osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji Planu jest Pani Marta Krasuska - Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. wdrażania Planu Równości Płci w Policji. W jednostkach Policji, przy komendantach wojewódzkich (Stołecznym) Policji, Komendancie Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendancie Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendancie Centralnego Biura Zwalczenia Cyberbezpieczeństwa, Dowódcy BOA, Dyrektorze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendancie - Rektorze Akademii Policji w Szczytnie oraz przy komendantach szkół Policji wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. wdrażania Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026, którzy pełnią rolę regionalnych punktów kontaktowych i konsultacyjnych w zakresie równości płci oraz odpowiedzialni są między innymi za gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat dobrych praktyk równościowych w jednostkach organizacyjnych Policji.

Spotkanie z koordynatorami odbyło się na zaproszenie Pani Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji i miało charakter sprawozdawczo-planistyczny.

Podczas spotkania omówione zostało sprawozdanie z realizacji Planu w okresie od września do grudnia 2023 r. Uszczegółowiono zakres działań zaplanowanych do realizacji w ramach Planu w 2024 r. oraz kolejnych latach, szczególnie w kontekście udziału w projektach międzynarodowych i zbliżającej się rocznicy 100 lat kobiet w Policji. Szerokiej dyskusji poddano projekt portalu dotyczącego równości płci w Policji.

Szczególnie istotnym elementem spotkania była praca w trybie warsztatowym, ukierunkowana na identyfikację szans i ryzyk w zakresie wdrażania Planu w Policji oraz wytyczenie priorytetowych kierunków działań i ich zakresu, zaplanowanych do realizacji w 2024 r.

Koordynatorzy ds. wdrażania Planu, powołani przez Komendantów Wojewódzkich Policji w Rzeszowie, Opolu oraz Olsztynie, zaprezentowali przedsięwzięcia podjęte w swoich garnizonach na rzecz równości płci. Zorganizowane przez nich szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, w tym języka równościowego oraz budowania równościowego środowiska pracy, wzbudziły bardzo duże zainteresowanie uczestników spotkania i z pewnością staną się inspiracją dla podobnych działań w kolejnych jednostkach.

W imieniu insp. Marka Boronia, Komendanta Głównego Policji, w spotkaniu udział wziął insp. Robert Żółkiewski, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, który podziękował koordynatorom za ich zaangażowanie na rzecz równego traktowania. Pan Dyrektor podzielił się swoimi doświadczeniami zawodowymi w środowisku międzynarodowym i wskazał na potrzebę uwzględniania perspektywy płci w realizowanych zadaniach na rzecz bezpieczeństwa. Nawiązując do kwestii współpracy międzynarodowej w zakresie równości i różnorodności, Pani Pełnomocnik podkreśliła znaczenie Planu Równości Płci w Policji w realizacji celów Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (tzw. Agendy WPS- Women, Peace, Security). 

(Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. wdrażania Planu Równości Płci w Policji / Zdjęcia: Jacek Herok Gazeta Policyjna)

Powrót na górę strony