Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dla osób posiadających broń w celu ochrony osobistej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 marca 2000 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2004 roku, nr 52 poz. 525).

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 tej ustawy, osoba posiadająca pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej obowiązana jest raz na 5 (pięć) lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że może ona dysponować bronią (art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji). Nowelizacja ustawy z dnia 14 lutego 2003 roku zawęziła grono posiadaczy broni, którzy muszą poddać się ponownym badaniom i przedstawić orzeczenia do osób, które posiadają broń do ochrony osobistej, a więc osób dysponujących bronią palną i bronią gazową.
Wobec powyższego, do dnia 20 marca 2005 roku ustawowym obowiązkiem jest poddanie się badaniom lekarskim i psychologicznym przez osoby, którym upłynęło 5 lat od przedłożenia ostatnich orzeczeń.
Obowiązek taki w skali kraju dotyczy ponad 23 tysięcy posiadaczy broni palnej oraz ponad 226 tysięcy posiadaczy broni gazowej.
Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne należy uzyskać we własnym zakresie, wyłącznie od lekarza i psychologa upoważnionego do przeprowadzania tych badań – § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. nr 79 poz. 898 z późniejszymi zmianami).
Wymienieni lekarze i psycholodzy znajdują się w rejestrach, prowadzonych przez Komendantów Wojewódzkich Policji ( § 4 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia) które są w posiadaniu Wydziałów Postępowań Administracyjnych. Honorowane są orzeczenia lekarskie i psychologiczne z terenu kraju.

Zgodnie art. 18 ust. 5 pkt 2 ustawy o broni i amunicji nie przedłożenie orzeczeń po upływie 5-letniego okresu ich ważności spowoduje, iż zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń.
Od obowiązku dostarczenia orzeczeń zwolnione są osoby, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową - art. 15 ust. 6 ustawy o broni i amunicji (funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych R.P, oraz innych państwowych formacji uzbrojonych).
Obowiązek ten nie jest narzucony przez Policję tylko wynika z przepisów ustawy, uchwalonej przez Sejm RP.

W przypadku decyzji o rezygnacji z posiadania pozwolenia na broń można:
- broń sprzedać osobie uprawnionej do zakupu takiej broni,
- wstawić do sprzedaży komisowej w sklepie uprawnionym do obrotu bronią i amunicją,
- przekazać organowi Policji właściwemu do wydania pozwolenia ( według miejsca stałego pobytu) w celu zniszczenia.
Powrót na górę strony