Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Co to jest EUCPN?

Data publikacji 23.07.2008

Europejska Sieć Prewencji Kryminalnej (European Crime Prevention Network – EUCPN) została powołana decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 28 maja 2001 roku, w wyniku realizacji postanowień szczytu w Tampere. Sieć tworzą przedstawiciele krajowi wspierani przez punkty kontaktowe i współdziałający z członkami organizacji pozarządowych i ludźmi nauki. Już od dziś na naszej stronie są dostępne informacje o zadaniach, roli i przedsięwzięciach podejmowanych w ramach EUCPN na poziomie krajowymi i europejskim.

Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej, Polska otrzymała szansę skorzystania ze skutecznych i sprawdzonych rozwiązań dotyczących walki z przestępczością oraz jej zapobiegania. Jedną z nich jest uczestnictwo w pracach Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (ang. European Crime Prevention Network EUCPN). W pracach Sieci Polskę reprezentuje podinsp. Renata Anna Wiak, ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji KGP.

O EUCPN-ie

Głównym zadaniem EUCPN jest rozwijanie programów prewencyjnych dla wszelkich rodzajów przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań osób nieletnich, przestępczości miejskiej i narkotykowej, na poziomie Unii Europejskiej oraz wspieranie programów i działań krajowych i lokalnych.

Dla osiągnięcia tych zamierzeń EUCPN:
• gromadzi i analizuje informacje dotyczące przestępczości i jej zapobiegania oraz udostępnia zdobyte informacje Radzie i państwom członkowskim, stanowi zaplecze eksperckie Rady i Komisji;
• ułatwia przepływ informacji i wzajemne kontakty zarówno na poziomie Unii jak i pomiędzy państwami;
• przyczynia się do określenia głównych zadań w zakresie prewencji, promuje tematykę zapobiegania przestępczości, najlepsze osiągnięcia i wzorce w tej dziedzinie – również poprzez ustanowienie corocznie przyznawanej nagrody za najlepszy program prewencyjny.
Zgodnie z art. 3(2) decyzji, EUCPN jest zobowiązana do:
• wspierania i rozwijania współpracy, bezpośrednich kontaktów oraz wymiany informacji i doświadczeń z zakresu przeciwdziałania przestępczości;
• zbierania i analizowania informacji w zakresie przeciwdziałania przestępczości oraz dokonywania ocen;
• zbierania i analizowania danych dotyczących przestępczości;
• przygotowywania ekspertyz dla Rady i Komisji Europejskiej dotyczących przestępczości i jej zapobiegania;
• wspomagania w określaniu i rozwijaniu głównych obszarów badań i szkoleń;
• organizowania działań zmierzających do rozpowszechniania doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem przestępczości;
• rozwijania współpracy z krajami kandydującymi, krajami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi;

Należy podkreślić, iż tematyka zapobiegania przestępczości w opinii twórców EUCPN ma charakter multidyscyplinarny – wymaga skoordynowanych działań organów ścigania, programów edukacyjnych, rozwiązań w zakresie kwestii socjalnych, urbanistycznych. Programy prewencji powinny być realizowane w oparciu o współpracę ze środowiskiem akademickim, organizacjami społecznymi i powinny czerpać z najlepszych osiągnięć i doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Więcej informacji na podstronie EUCPN
Powrót na górę strony