Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole pojazdów z zagranicznymi tablicami

Data publikacji 21.09.2008

Olsztyńscy policjanci kontrolowali dziś samochody z tablicami rejestracyjnymi innych państw. Przez osiem godzin zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę oraz 8 samochodów, które nie powinny jeździć po polskich drogach. Wszyscy kierowcy feralnych aut zostali ukarani mandatami, a dalsza podróż ich pojazdów odbywała się na lawetach.

Akcja trwała dziś od godziny 6.00. Celem działań było sprawdzenie czy auta z zagnicznymi rejestacjami, są dopuszczone do ruchu. Przez osiem godzin policjanci skontrolowali 54 auta. Zatrzymali nietrzeźwego kierowcę i 8 samochodów, które w odpowiednim czasie nie zostały zarejestrowane przez właścicieli (termin ważności tzw. tablic celnych już minął). W jednym z przypadków pojazd poruszał się po drogach nielegalnie przez prawie cztery miesiące.

Wszyscy kierowcy zostali ukarani mandatami. Poinformowano ich o bezwzględnym zakazie poruszania się tymi samochodami. Dalsza podróż ich pojazdów odbywała się już na lawetach.

TROCHĘ PRZEPISÓW

W ostatnim czasie na naszych drogach pojawia się co raz więcej pojazdów z zagranicznymi czasowymi tablicami rejestracyjnymi. Dotyczy to w szczególności pojazdów sprowadzanych z Niemiec. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne użytkowania takich pojazdów na drogach publicznych oraz odpowiedzialność jaka ciąży na ich kierowcach.

DOPUSZCZENIE POJAZDÓW DO RUCHU

Określa je art. 71 ustawy prawo o ruchu drogowym (p.r.d.): dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe, jednakże muszą one odpowiadać warunkom technicznym określonym w art. 66 (p.r.d.) oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną. Natomiast pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji. Ponadto pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.

Właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Na podstawie Konwencji o ruchu drogowym sporządzonej w Wiedniu, każdy pojazd samochodowy państwa - strony uczestniczący w ruchu międzynarodowym (a więc np. samochód na tablicach niemieckich poruszający się w Polsce) powinien być zarejestrowany, a kierujący pojazdem samochodowym powinien mieć przy sobie ważny dowód stwierdzający tę rejestrację. Bez znaczenia pozostaje kraj, w którym dokonano rejestracji, natomiast istotnym jest, aby termin jej ważności (określony również datą na tablicy rejestracyjnej) nie był przekroczony. Jeżeli rejestracja pojazdu dokonana w Niemczech ma charakter czasowy i według niemieckiego krajowego porządku prawnego wygasa z określonym terminem, termin ten staje się również wiążący na gruncie polskiego prawa.

Niektóre niemieckie tablice rejestracyjne – np. z czerwonymi i żółtymi wyróżnikami są tablicami krótkoterminowymi. Tablica oznaczona tzw. żółtym wyróżnikiem zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE nr C 68 z dnia 24 marca 2007 r.) uprawnia też do korzystania z pojazdu na terytorium RP oczywiście w okresie ich ważności, a po ich upływie auto ma status wyrejestrowanego.

Należy stwierdzić, że pojazdy sprowadzane z Niemiec z tablicami rejestracyjnymi – np. z czerwonymi i żółtymi wyróżnikami są tablicami krótkoterminowymi i uprawniają do korzystania z pojazdu na terytorium RP oczywiście w okresie ich ważności. Po tym okresie pojazd staje się nie dopuszczony do ruchu nawet, jeżeli została wykupiona polisa OC (w Niemczech lub w Polsce) i zostało przeprowadzone badanie techniczne pojazdu. Samochód taki dalej nie ma urzędowego potwierdzenia rejestracji pojazdu, a przez to decyzji administracyjnej o dopuszczeniu go do ruchu zgodnie z art. 71 p.r.d.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Zgodnie z treścią art. 94.§ 2 Kodeksu wykroczeń: Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu, podlega karze grzywny.

Wskazany powyżej § 2 art. 94 kw dotyczy konieczności posiadania decyzji o rejestracji stanowiącej dopuszczenie pojazdu do ruchu na drodze publicznej. Potwierdzeniem takiej decyzji jest posiadanie ważnego dowodu rejestracyjnego. Wykroczenie z § 2 art. 94 KW zagrożone jest karą grzywny (od 20 do 5000 zł, a zgodnie z postępowaniem mandatowym od 20 do 500 zł., a ponadto pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela zgodnie z art. 130a ust 2 pkt 1 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym: "pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu".

W informacji wykorzystano wytyczne z KGP dotyczące powyższej tematyki oraz publikacje kom. Adama Jasińskiego z KGP.

 

Powrót na górę strony