Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja na uczelni

Data publikacji 08.11.2008

Największy projekt edukacyjny polskiej Policji, realizowany przez Komendę Stołeczną Policji przy udziale Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, jest przedsięwzięciem nowatorskim, gwarantującym rozwój zawodowy funkcjonariuszy i pracowników policji. Po raz pierwszy tak duża grupa policyjnych fachowców uzyskała możliwość zdobycia wykształcenia podyplomowego i doskonalącego w zakresie zarządzania.

 

Podjęcie tak ambitnego projektu jest efektem pracy zespołu specjalistów Komendy Stołecznej Policji, zajmujących się doskonaleniem zawodowym, szkoleniem oraz pozyskiwaniem funduszy pomocowych i realizacją zamówień publicznych. Zaproponowane działania wpisały się w jeden z obszarów priorytetowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wspierających go procesów demokratycznych". Właściwie przygotowany pomysł spotkał się z aprobatą i pozwolił na uzyskanie wsparcia finansowego dla wdrożenia projektu "Doskonalenie zawodowe kadry stołecznej policji w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi". Jest to niewątpliwie pierwsze tak duże przedsięwzięcie edukacyjne realizowane przez służby policyjne przy współpracy z wyższymi uczelniami cywilnymi. Państwa - Darczyńcy zapewniły maksymalne dofinansowanie pomysłu warszawskiej policji, wynoszące 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Istotą przedsięwzięcia jest realizacja trzech zadań: studiów podyplomowych z zarządzania organizacją, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz kursu doskonalącego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, skierowanych do grupy ponad sześciuset funkcjonariuszy i pracowników policji, zajmujących stanowiska kierownicze lub przewidywanych do objęcia takich stanowisk w przyszłości. Odbycie przez członków kadry kierowniczej stołecznej policji specjalnie ukierunkowanych studiów lub kursu z zakresu zarządzania stanowi novum w podejściu do kwestii przygotowania zawodowego osób kierujących zespołami ludzkimi w policji. Zapewnienie fachowego przygotowania w tym zakresie jest zgodne z tendencjami europejskimi, które wskazują na istotną rolę ciągłego podnoszenia kwalifikacji w służbie publicznej. 

W przedsięwzięciu, realizowanym na zlecenie Komendy Stołecznej Policji przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, bierze udział 649 policjantów i pracowników policji (220 na studiach z zakresu Zarządzania Organizacją, 209 na studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz 220 na kursie z zakresu Zarządzania Zasobami ludzkimi).

Bezpośrednim celem Projektu jest poprawa systemu zarządzania poszczególnymi jednostkami i zasobami ludzkimi w Komendzie Stołecznej Policji, zaś celem ogólnym przedsięwzięcia jest wzmocnienie instytucjonalne policji, jako formacji służącej społeczeństwu. Nowatorskie podejście do realizacji tych zadań polega na stworzeniu, przy pomocy kadry naukowej uczelni, specjalistycznych programów kształcenia zapewniających nie tylko profesjonalne przygotowanie, ale także uwzględniających specyfikę organizacji jaką jest policja. Nie bez znaczenia jest też fakt, że realizacja przedmiotowych studiów i kursu w oparciu o lokalne środowisko akademickie służy pogłębieniu pozytywnych relacji i podniesieniu prestiżu zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników służb policyjnych.

Innowacyjność Projektu realizowanego przez Komendę Stołeczną Policji w roku akademickim 2008/2009 zawiera się także w kompleksowym łączeniu kwestii uzyskania przez uczestników pożądanego wykształcenia ogólnego i specjalistycznego. Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników policji w zakresie Projektu jest wyjątkową inwestycją w kadry służb policyjnych, służącą w efekcie podniesieniu profesjonalizmu i zwiększeniu efektywności działań policji.

podinsp. Sławomir Cisowski - koordynator projektu:

- Na podkreślenie zasługuje fakt, że po raz pierwszy tak duży projekt edukacyjny policji nie ma charakteru "wewnętrznego" i jest realizowany przez prywatną Uczelnię. Jest to zupełnie nowa sytuacja, świadcząca o "otwarciu" środowiska policyjnego na "pozapolicyjne" doświadczenia i wiedzę.

 

Tytuł projektu: Doskonalenie zawodowe kadry stołecznej policji w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi

Beneficjent: Komenda Stołeczna Policji

Współfinansowanie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospopdarczego

Grant: 543 130 euro (85% budżetu Projektu)

Priorytet 4: Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych.

Powrót na górę strony