Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

31 marca br. o godz. 14.30, Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder i stały przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP ONZ) w Polsce – P. dr Anna Darska, podpisali umowę o realizacji projektu dot. „Podniesienia

31 marca br. o godz. 14.30, Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder i stały przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP ONZ) w Polsce – P. dr Anna Darska, podpisali umowę o realizacji projektu dot. „Podniesienia poziomu profesjonalizmu sił policyjnych w zakresie:
-relacji pomiędzy policją a obywatelami,
- relacji pomiędzy policją a organami administracji publicznej / ministerstwami,
- prewencji i ochrony społeczności lokalnej”.
Celem projektu jest przede wszystkim:
-lepsze przygotowanie polskich sił policyjnych do członkostwa w UE,
-lepsze ukierunkowanie na obywatela polskich, ukraińskich, litewskich i rosyjskich sił policyjnych,
- poprawa skuteczności działania polskich, ukraińskich, litewskich i rosyjskich sił policyjnych.

Projekt będzie realizowany w całości przez Polską Policję do końca 2006 roku. Całkowity budżet zamyka się w kwocie 886.229 $, którą finansuje UNDP i Rząd Holandii. Projekt posiada również dwa cele bezpośrednie. Pierwszym jest doskonalenie struktur i procedur zarządzania w Polsce. Drugim celem jest wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy Polską a jej krajami sąsiadującymi: Litwą, Ukrainą i Rosją (Kaliningrad). Zadaniem projektu jest wzmocnienie zdolności zarządczych policji w Polsce, na Ukrainie, Litwie i w Kaliningradzie. Będzie on wdrożony przez Rząd Polski i UNDP w partnerskiej współpracy z Rządem Holandii i zostanie zintegrowany z realizowanym obecnie Projektem Umbrella „Wspieranie samorządów terytorialnych i administracji publicznej” Krajowymi partnerami dla projektu będą: MSWiA i KGP. Strategiczne zarządzanie projektem sprawować będzie Rada Zarządzająca Projektu Umbrella, złożona z przedstawicieli Rządu Polskiego, UNDP, Rządu Holandii i Rządu Japonii. W pracach Rady, w celu wzbogacenia projektu doświadczeniami lokalnymi, uczestniczyć będzie przedstawiciel Komendanta Głównego Policji. W ramach projektu będą realizowane między innymi polskie szkolenia internetowe, szkolenia krajowych specjalistów-doradców ds. zarządzania, szkolenia polskich funkcjonariuszy policji w zakresie zarządzania jakością, wdrożenie ISO 9000 w 12 polskich jednostkach policji, a także program szkoleniowy w zakresie ISO 9000 dla Ukrainy, Litwy i Rosji.

Powrót na górę strony