Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Postępowanie wobec nietrzeźwych kierowców z immunitetami

Nowy sposób postępowania policjantów wobec nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, korzystających z różnego rodzaju immunitetów

Komendant główny Policji Marek Bieńkowski, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu, podpisał wytyczne, które dotyczą postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego, korzystających z różnego rodzaju immunitetów.

Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem parlamentarzysta, zatrzymany do kontroli drogowej, znajduje się w stanie nietrzeźwości (bełkotliwa mowa, wyczuwalna woń alkoholu, trudności z zachowaniem równowagi po wyjściu z pojazdu), to policjant jest zobowiązany :

uniemożliwić mu dalszą jazdę, gdyż stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu (stan wyższej konieczności)

poinformować o zdarzeniu dyżurnego jednostki, który powiadamia komendanta wojewódzkiego (dalej komendant wojewódzki informuje właściwego miejscowo prokuratora oraz komendanta głównego, a ten ostatni Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu)

zażądać poddania się badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub innego środka odurzającego (konieczność udokumentowania przestępstwa, w sytuacji zatrzymania na gorącym uczynku, w trybie niecierpiącym zwłoki - pozwala na to kodeks postępowania karnego art. 308 kodeksu postępowania karnego)

w razie odmowy, użyć środków przymusu (przede wszystkim siły fizycznej) i zatrzymać nietrzeźwego parlamentarzystę (z pełnym poszanowaniem godności zatrzymywanego) w celu przeprowadzenia w szpitalu badania, niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania (pozwala na to artykuł 10 par.1 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 16 ustawy o Policji).

Taki sposób postępowania ma z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu oraz, z drugiej, wykonać ciążący na policjantach obowiązek zabezpieczenia dowodów w sytuacji ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa.

Marszałek Sejmu lub Marszałek Senatu mogą zażądać od Policji odstąpienia od czynności wobec parlamentarzysty. Wówczas policjant uniemożliwia jedynie nietrzeźwemu posłowi lub senatorowi poruszanie się samochodem (wzięcie w depozyt kluczyków lub zablokowanie auta do czasu przybycia osoby, która będzie uprawniona do kierowania i dysponowania pojazdem).

Jeśli wobec osób objętych immunitetem sędziowskim lub prokuratorskim, po zatrzymaniu ich do kontroli drogowej, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierując pojazdem znajdują się w stanie nietrzeźwości, to policjant jest zobowiązany:

poinformować o zdarzeniu dyżurnego jednostki, który powiadamia w przypadku, gdy osobą tą jest sędzia - prezesa właściwego miejscowo sądu oraz prezesa sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce dokonywania czynności; w przypadku zaś gdy osobą tą jest prokurator - właściwego miejscowo prokuratora a także prokuratora przełożonego.

Dalej, policjant powinien postępować w podobny sposób jak z nietrzeźwym parlamentarzystą, chyba że prezes sądu lub właściwy prokurator zażąda odstąpienia od tych czynności.
Wówczas funkcjonariusz uniemożliwia jedynie nietrzeźwemu sędziemu lub prokuratorowi poruszanie się samochodem (wzięcie w depozyt kluczyków lub zablokowanie auta do czasu przybycia osoby, która będzie uprawniona do kierowania i dysponowania pojazdem).

Jeśli wobec osób objętych immunitetem dyplomatycznym i konsularnym, po zatrzymaniu ich do kontroli drogowej, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierując pojazdem znajdują się w stanie nietrzeźwości, to policjant jest zobowiązany:

•poinformować o zdarzeniu dyżurnego jednostki, który powiadamia, drogą służbową właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub konsularne

•uniemożliwić im dalszą jazdę, gdyż stwarza to zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu (stan wyższej konieczności) do czasu przybycia uprawnionej do kierowania i dysponowania pojazdem osoby

Zdarzenie policjant opisuje w specjalnej karcie informacyjnej, która drogą służbową (poprzez dyżurnych komendy wojewódzkiej i głównej) trafia do dyżurnego MSZ.

Zobacz: Wytyczne Komendanta Głównego Policji w sprawie postępowania policjantów wobec uczestników ruchu drogowego korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych oraz korzystających z immunitetów krajowych (plik PDF - 0,2 MB).

Powrót na górę strony
Polska Policja