Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w Programie Polskiej Pomocy Zagranicznej MSZ

Data publikacji 24.06.2009

Komenda Główna Policji otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych informację o zaakceptowaniu do realizacji 10 z 22 projektów w ramach „Programu polskiej pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2009”. Łączna wartość projektów wynosi ok. 925 000 złotych i zostaną one w 100% sfinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa będącej w dyspozycji MSZ, co oznacza, że ich realizacja nie obciąży budżetu Policji.

Wspomniane projekty skierowane są do Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Serbii oraz Palestyny i zostaną zrealizowane przez biura KGP - tj. BSW, CBŚ, BKiSz oraz BMWP, a także Komendy Wojewódzkie Policji w Gdańsku, Lublinie, Łodzi i Katowicach.

Tematyka projektów obejmuje głównie zwalczanie przestępczości zorganizowanej, międzynarodową współpracę policji oraz bezpieczeństwo imprez masowych. Polska Policja już czwarty rok uczestniczy w Programie Polskiej Pomocy MSZ, przy corocznie zwiększającym się zaangażowaniu. Udział Policji koordynowany jest przez pracowników Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Program ten skierowany jest do wybranych państw trzecich i umożliwia upowszechnianie rozwiązań stosowanych w pracy Polskiej Policji oraz Unii Europejskiej we współpracy międzynarodowej.

Dodatkowym efektem uczestnictwa Polskiej Policji we wspomnianym programie jest jej skuteczna popularyzacja jako formacji reprezentującej nasze państwo – zarówno w krajach będących beneficjentami projektów jak i na arenie międzynarodowej. Przeprowadzane szkolenia stanowią również okazję do nawiązywanie nowych kontaktów z ekspertami zagranicznymi, co stwarza szerokie możliwości wzajemnej wymiany wiedzy oraz doświadczeń w wybranych dziedzinach.

Realizacja wszystkich projektów trwać będzie do końca 2009 roku.

Powrót na górę strony