Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

20 kwietnia 2005 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji generalnym inspektorem Leszkiem Szrederem oraz Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem broni Lechem Konopką

w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.

20 kwietnia 2005 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Policji generalnym inspektorem Leszkiem Szrederem oraz Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem broni Lechem Konopką w sprawie współdziałania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej z Policją w zakresie przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.
Podpisane porozumienie to kolejny etap doskonalenia optymalnych procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych przez służby policyjne i wojskowe.
Pełna integracja wysiłków tych służb, szczególnie w zakresie szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach oraz uproszczonej procedury uruchomiania dostępnych zasobów, daje gwarancję wysokiej skuteczności. Katalog potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, zagrożeń terrorystycznych, katastrof naturalnych, awarii technicznych i innych tego typu wydarzeń spowodował konieczność wprowadzenia coraz bardziej skutecznych rozwiązań organizacyjnych
i logistycznych, zarówno w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym jak też ciągłej gotowości sił i środków, sprawnego reagowania i likwidacji skutków zdarzeń.
W warunkach sytuacji kryzysowych istotnym elementem skuteczności policji w zapewnieniu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia jest natychmiastowa reakcja.
Podpisane dziś porozumienie wpisuje się w kompetencje i powinności Policji oraz Sił zbrojnych, zawarte w ustawach:
· O Policji
· O powszechnym obowiązku obrony RP
· O stanie klęski żywiołowej
· O stanie wyjątkowym

· Oraz w dokumencie Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Zgodnie z zawartym porozumieniem stworzone zostały optymalne warunki do reagowania w sytuacjach kryzysowych poprzez:
· ustalenie sieci punktów kontaktowych, od szczebla powiatowego do centralnego, zapewniających bieżącą wymianę informacji (punkty kontaktowe nie są nowymi strukturami, w przypadku policji są to służby dyżurne; jeszcze przed zaistnieniem sytuacji kryzysowej zostanie precyzyjnie określona droga przebiegu informacji – oficer dyżurny jednostki będzie wiedział z kim i w jaki sposób skutecznie ma się kontaktować))
· określenie podmiotów policyjnych i wojskowych uprawnionych do określania szczegółowych planów i procedur współdziałania oraz dysponowania swoimi zasobami na rzecz drugiej strony (wprowadzenie poziomu uzgodnień poniżej poziomu centralnego, np. komendant powiatowy policji będzie dokonywał ustaleń i podejmował decyzję po kontakcie z dowódcą jednostki wojskowej powiatu, komendant wojewódzki policji - z szefem wojewódzkiego sztabu wojskowego, Zastępca Komendanta Głównego Policji – z Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego WP; oszczędzi to czas i pozwoli na dokładniejsze dopasowanie sposobu reagowania w zależności od potrzeb).
· określenie rodzajów wzajemnej pomocy i zasad jej wykonywania, w tym z wykorzystaniem infrastruktury Sił Zbrojnych RP (m.in. środków transportu, zakwaterowania i wyżywienia, lotnisk i lądowisk, pomocy medycznej, narzędzi i zasobów informatycznych, bazy szkoleniowej)
Niektóre z uzgodnionych postanowień, zwłaszcza dotyczące wsparcia logistycznego dla policji, będą mieć zastosowanie już w maju bieżącego roku, podczas zabezpieczenia III Szczytu Rady Europy.

treść porozumienia - pobierz

Powrót na górę strony