Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o utonięciach osób podczas wakacji

Data publikacji 09.09.2009

Od 20 czerwca do 31 sierpnia 2009 r. na terenie całej Polski utonęło 379 osób. W porównywalnym okresie ubiegłego roku podczas wakacji w całym kraju odnotowano 278 tego rodzaju przypadków.

Liczba utonięć w rozbiciu na poszczególne tygodnie przedstawia się następująco:

• 20-26 czerwca ( I tydz.) - 25,
• 27 czerwca do 03 lipca ( II tydz.) - 39,
• 04-10 lipca ( III tydz.) - 42,
• 11-17 lipca ( IV tydz.) - 45,
• 18-24 lipca ( V tydz.) - 54,
• 25-31 lipca ( VI tydz.) - 36,
• 01-07 sierpnia (VII tydz.) - 51,
• 08-14 sierpnia (VIII tydz.) - 28,
• 15-21 sierpnia (IX tydz.) - 24,
• 22-31 sierpnia (X tydz.) - 35.

Powyższe zestawienie obrazuje widoczny wzrost wypadków utonięć w pierwszych pięciu tygodniach analizowanego okresu (od 25 w pierwszym do 54 w piątym tygodniu). Jak należy przypuszczać, odnotowana tendencja wzrostowa utonięć była wynikiem warunków pogodowych (wzrostu temperatur), sprzyjających wypoczynkowi nad wodą i zażywaniu kąpieli pomimo nasilających się w całym kraju opadów atmosferycznych. W ostatnim tygodniu lipca, wraz z pogorszeniem się pogody i spadkiem temperatury, liczba wypadków utonięć znacząco zmalała do 36, a następnie w pierwszym tygodniu sierpnia ponownie wzrosła do 51. Po czym w okresie ostatnich trzech tygodni sierpnia umiarkowanie zmalała: 28 w VIII tyg., 24 w IX tyg. i 35 w X tyg.

Najczęstszymi miejscami utonięć w czasie wakacji były:

• inny zbiornik wodny - 112 (w tym m.in.: żwirownia - 21, rów melioracyjny - 7, glinianka - 5, oczko wodne - 2, studnia - 2, basen p.poż - 2, basen - 1, wanna - 1, szambo - 1, bagno - 1),
• rzeka - 89,
• jezioro - 84,
• staw - 43,
• morze - 25,
• zalew - 13,
• kanał - 10,
• potok, strumień - 3.

Większość osób w omawianych przypadkach (194) z uwagi na brak świadków zdarzenia utonęła w niewyjaśnionych okolicznościach i z niewyjaśnionych przyczyn. W 162 przypadkach utonięcia zaistniały ewidentnie w trakcie pływania, w 14 przypadkach w związku z wypadnięciem z łódki lub innej jednostki pływającej lub jej wywróceniem się, a w 6 przypadkach w trakcie próby ratowania innych osób. Wśród osobliwych wypadków było również utonięcie 2 osób w samochodzie osobowym, który wpadł do zbiornika wodnego, dwóch traktorzystów, jednego rowerzysty, jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim z niedowładem rąk i nóg oraz 1 przypadek samobójstwa.

Ponadto warto podkreślić, że w 47 przypadkach potwierdzony został fakt, iż osoby, które poniosły śmierć w wyniku utonięcia, były pod wpływem alkoholu. Biorąc pod uwagę porę dnia, w której dochodziło do utonięć, warto wskazać, że zdecydowana większość utonięć miała miejsce w godzinach popołudniowych, tj. od 12.00 do 18.00, czyli w czasie najwyższych dziennych temperatur.

Prawdopodobnie do większości wypadków, jak co roku, doszło z powodu brawury, słabego rozeznania zbiornika wodnego, braku umiejętności lub odpowiedniego przygotowania się do pływania, ale również z braku właściwego nadzoru osób dorosłych nad dziećmi (w omawianym okresie utonęło 55 osób niepełnoletnich).

Ponadto, podczas wstępnych czynności na miejscu zdarzeń ustalono, iż w 17 przypadkach ofiarami byli wędkarze w trakcie uprawiania połowu ryb.

Największą liczbę utonięć w omawianym okresie zarejestrowano w województwach:

• mazowieckim - 39,
• pomorskim - 36,
• zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim - po 29.

Przedstawiona poniżej tabela obrazuje całkowitą liczbę utonięć w poszczególnych województwach w okresie wakacji 2009 r.

Lp.
WOJEWÓDZTWO
LICZBA UTONIĘĆ OSÓB
w wakacje 2009 r.
1.
DOLNOŚLĄSKIE
23
2
KUJAWSKO-POMORSKIE
24
3
LUBELSKIE
25
4
LUBUSKIE
11
5
ŁÓDZKIE
21
6
MAŁOPOLSKIE
24
7
MAZOWIECKIE
39
8
OPOLSKIE
7
9
PODKARPACKIE
12
10
PODLASKIE
17
11
POMORSKIE
36
12
ŚLĄSKIE
19
13
ŚWIĘTOKRZYSKIE
18
14
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
29
15
WIELKOPOLSKIE
24
16
ZACHODNIOPOMORSKIE
29
17
KSP WA KSP
21
 
RAZEM
379

Jednocześnie należy podkreślić, że w omawianym okresie było kilka przypadków utonięć w miejscach przeznaczonych do kąpieli i pozostających pod nadzorem osób do tego uprawnionych oraz przygotowanych do udzielania pierwszej pomocy.

Należy podkreślić, że część z przypadków utonięć to wypadki losowe, które w połączeniu z innymi niesprzyjającymi okolicznościami doprowadziły do tragicznych w skutkach wydarzeń. Jednakże, wiele z tego typu wypadków spowodowanych było brawurą, brakiem wyobraźni, a także przecenianiem swoich umiejętności pływackich przez osoby zażywające kąpieli wodnych.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe wydarzenia stanowią istotną liczbę śmiertelnych wypadków w okresie wakacyjnym, należy podejmować całoroczne działania profilaktyczne w przedmiotowym zakresie. Obecnie wiele gmin prowadzi nieodpłatną naukę pływania dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, które powinny być łączone z działaniami edukacyjno-profilaktycznymi w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Wzorem lat ubiegłych, podjęte działania powinny być ukierunkowane na uświadamianie wypoczywającym zagrożenia związanego z kąpielą w miejscach niedozwolonych oraz osobistego przygotowania się do kąpieli, które powinno być adresowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do ich opiekunów i wychowawców.

Jednocześnie, należy prowadzić rozpoznawanie miejsc potencjalnie atrakcyjnych - z punktu widzenia kąpiących się - mogących stanowić dla nich zagrożenie. Informacje, na temat takich miejsc, powinny być przekazywane do odpowiednich podmiotów, głównie władz samorządowych, we właściwości których pozostaje szereg środków zaradczych i profilaktycznych w przedmiotowym zakresie.

Ważnym działaniem pozostaje również współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo nad wodami, a w szczególności z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Wspomniana współpraca możliwa jest na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych, które w dniu 20 czerwca 2007 r. podpisał Komendant Główny Policji i Prezes WOPR.

Dane zawarte w przedmiotowej informacji obrazują tendencję wzrostową liczby utonięć w pierwszych pięciu tygodniach analizowanego okresu i znaczący ich spadek, w ostatnich tygodniach, zależną m.in. od panujących w poszczególnych tygodniach temperatur powietrza.

Opracowano w Biurze Prewencji KGP
 

Powrót na górę strony