Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne podsumowania

Data publikacji 24.09.2009

W Szkole Policji w Słupsku odbywa się dwudniowa odprawa kadry kierowniczej Policji. Celem spotkania jest przede wszystkim podsumowanie efektów pracy Policji za 8 miesięcy 2009 roku. Informacje dotyczące ośmiu miesięcy pokazują trwałą tendencję spadku przestępczości najbardziej dokuczliwej dla społeczeństwa. Jednocześnie utrzymuje się bardzo wysoka skuteczność w ustalaniu sprawców przestępstw – 69,8% tj. o 2,2% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W omawianym okresie Policja ograniczyła ilość przestępstw w sprawach o:

  • zabójstwa – 1,9%
  • rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze – 4,9%
  • bójki i pobicia – 6,6%
  • uszczerbki na zdrowiu – 7,9%
  • zgwałcenia – o 9,5%
  • kradzież cudzej rzeczy – 4,9%, w tym kradzież samochodu – 1,3%

Zwiększyła się niestety liczba włamań – o 4,4%.

Tam, gdzie wymagana jest szczególna aktywność Policji tj. w ujawnianiu przestępstw narkotykowych i gospodarczych (w tym korupcyjnych), dane pokazują jak skutecznie Policja zwalcza taką przestępczość.

Wszczęto o 7% więcej postępowań o przestępstwa narkotykowe i 4,2% więcej o przestępstwa gospodarcze. Wskaźnik dynamiki przestępstw korupcyjnych utrzymał się na podobnym poziomie 99,7.

Wysoka skuteczność w ujawnianiu przestępstw narkotykowych jest m.in. wynikiem rozwiązań systemowych polegających na utworzeniu na poziomie komend powiatowych i niektórych dużych komisariatów wydziałów/zespołów do zwalczania tego rodzaju przestępczości.

Na odprawie szczegółowo omówiono również efekty wdrożonych procesów racjonalizacji wydatków Policji w roku 2009. W wyniku dokonanej analizy funkcjonowania 8 miesięcy w nowej, jakże trudnej sytuacji finansowej stwierdzono, że wdrożone programy racjonalizujące wydatki Policji przynoszą większe efekty od zakładanych. Szacuje się, że do końca roku Policja jest w stanie zaoszczędzić ok. 168 mln zł. Ponadto większość zobowiązań wymagalnych (z przekroczonym terminem płatności) dotyczy należności funkcjonariuszy.

Powyższe uwarunkowania pozwoliły Komendantowi Głównemu Policji na podjęcie działań mających na celu uregulowanie do końca listopada kwoty ok. 70 mln zł z tytułu wymagalnych świadczeń w stosunku do funkcjonariuszy. Dotychczas z planowanej kwoty 530 mln zł wydatkowano 308 mln zł, co stanowi ok. 58%.

Obecne wysiłki służb finansowych Policji zostały skoncentrowane na zabezpieczeniu i uruchomieniu środków na wypłatę zaległych świadczeń wg harmonogramu pozwalającego na uregulowaniu ok. 45 mln zł we wrześniu oraz – w miarę posiadanych środków finansowych – 25 mln w październiku (ewentualnie w listopadzie).

Komendant Główny Policji, mając pełną świadomość, że dla wielu policjantów nawet stosunkowo niewielkie wypłaty ubocznych świadczeń ze stosunku służbowego (dopłaty do wypoczynku, równoważniki za niewykorzystany przejazd raz w roku itp.) mogą nadal stanowić istotny składnik budżetu domowego, podjął decyzję o uregulowaniu w pierwszej kolejności świadczeń funkcjonariuszy najniżej uposażonych, znajdujących się grupach zaszeregowania od 1 do 6. Wobec powyższego regulacją świadczeń wymagalnych objęta zostanie grupa ok. 86% stanu osobowego, tj. 85 tys. funkcjonariuszy.

Świadczenia dla funkcjonariuszy znajdujących się w grupach 7 i wyższej, z uwagi na sytuację budżetową, uregulowane zostaną w miarę posiadanych możliwości finansowych. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji w uzasadnionych przypadkach mogą wypłacić zaległe świadczenia również osobom zatrudnionym na wyższych grupach zaszeregowania.

Narada kończy się finałem konkursu Turniej Par Patrolowych "Patrol roku" (XVI edycja). Jest to forma sportowa doskonalenia zawodowego w Policji. Ogólnopolskie mistrzostwa policjantów prewencji już tradycyjnie odbywają się w Szkole Policji w Słupsku.
 

Powrót na górę strony