Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat o rokowaniach w ramach sporu zbiorowego

Data publikacji 14.10.2009

W dniach 28 września, 12 i 13 października 2009 roku odbyły się rokowania w ramach sporu zbiorowego pomiędzy Komendą Główną Policji i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów.

W toku rokowań Komendę Główną Policji reprezentowali :

- insp. Andrzej Trela – Zastępca Komendanta Głównego Policji ;
- Eliza Wójcik – Dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji ;
- mł. insp. Jan Gaładyk – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów reprezentowali :

- asp. sztab. Antoni Duda – Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ;
- podinsp. Tomasz Krzemieński –Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów ;
- podinsp. Wiesław Budak - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ;
- asp. sztab. Józef Partyka - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ;
- podinsp. Janusz Łabuz – członek ZG NSZZ Policjantów,
- podinsp. Andrzej Szary – członek Prezydium ZG NSZZ Policjantów.

Przedmiotem rokowań, prowadzonych zgodnie z procedurą określoną w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, było rozpatrzenie żądań zgłoszonych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, w wystąpieniu skierowanym do Komendanta Głównego Policji w dniu 9 września 2009 roku.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów w uchwale nr 35/V/2009 z 9 września 2009 roku przedstawił Komendantowi Głównemu Policji żądanie wypłaty do 15 września 2009 roku, wszystkim policjantom w kraju zaległych świadczeń i należności ustawowych i uruchomienia środków z funduszu nagrodowo-zapomogowego do dyspozycji komendantów wojewódzkich i komendantów szkół Policji oraz terminowej realizacji świadczeń i należności ustawowych wobec policjantów w terminie po 15 września 2009 roku oraz systematycznych wypłat z funduszu nagród i zapomóg.

W toku rokowań strony zaprezentowały swoje stanowiska i podejmowały próby rozwiązania sporu w drodze porozumienia. W trakcie ostatniego spotkania w dniu 13 października 2009 roku przedstawiciele ZG NSZZ Policjantów złożyli ostateczne oświadczenie stwierdzając, że wyjaśnienia, argumentacja i deklaracje odnoszące się do żądań związkowych są niewystarczające do zawarcia porozumienia kończącego spór zbiorowy. W związku z tym uzgodniono, że zostanie wydany wspólny komunikat o zakończeniu rokowań, do którego strony dołączą własne stanowiska odnoszące się do przebiegu i przedmiotu sporu. Ustalono, że taki tryb zakończenia rokowań będzie traktowany przez strony jako protokół rozbieżności kończący rokowania.

Powrót na górę strony