Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w ochronie zabytków sakralnych - konferencja

Data publikacji 24.10.2009

"Policja w ochronie zabytków sakralnych" to temat konferencji jaka odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Organizatorem imprezy jest Fundacja Willa Polonia, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Z ramienia przedstawicieli Policji osobisty udział w konferencji wziął Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Konferencja rozpoczęła się od wizyty w Nałęczowie, gdzie ok. 8:30 w obecności zaproszonych gości uroczyście odsłonięto, umieszczoną na budynku Posterunku Policji, tablicę pamiątkową poświęconą pierwszemu komendantowi Policji Państwowej – Edmundowi Judyckiemu. Był to uczestnik Powstania Styczniowego i zarazem pierwszy społeczny Komendant Policji w Nałęczowie. Osobę komendanta przybliżył zgromadzonym na uroczystości gościom dr Jan Sęk - Prezes Fundacji Willa Polonia.

Tablicę uroczyście odsłonił Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Działo a poświęcił kapelan Policji ks. Bogdan Zagórski.

Dalsza część uroczystości wpisujących się w obchody Jubileuszu 90-lecia Policji odbyła się w Lublinie, gdzie w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uczestnicy spotkania wzięli udział w panelu naukowym poświęconym ochronie zabytków sakralnych. Tu głos zabrali przedstawiciele Policji - z Komendy Głównej Policji - prof. dr hab. Zbigniew Judycki, przedstawiciele resortu kultury i dziedzictwa narodowego, kościołów: rzymskokatolickiego i prawosławnego a także Policji. Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – rektor KUL.

Podczas kilkugodzinnej konferencji głos zabrał przybyły na spotkanie Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz policyjni specjaliści z zakresu poruszanej problematyki. Referaty wygłosili mł. insp. Mirosław Karpowicz i podinsp. Jan Mikołajczyk Z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, nadkom. Ryszard Sobolewski Z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, a także przedstawiciele komend wojewódzkich i miejskich. Komendę Wojewódzką Policji w lublinie reprezentował mł. asp. Waldemar Dziedzic, który poruszył kwestię związaną z działaniami prewencyjnymi w ochronie zabytkowych obiektów sakralnych na terenie województwa lubelskiego.

Problematyka przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom zaczęła nabierać znaczenia pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Wtedy zaobserwowano stały wzrost tego rodzaju przestępczości. Ceny osiągane na aukcjach bez wątpienia są jednym z czynników determinujących działania sprawców oraz ich szczególne zainteresowanie dobrami kultury. Pomimo, że skala zagrożenia tego typu przestępczością jest niewielka, poniesione w wyniku tych przestępstw straty materialne i kulturowe są bezcenne. Zabytki to przedmioty unikatowe, niepowtarzalne, których nie można odtworzyć czy zastąpić nowymi. Żadna kwota pieniędzy nie zrównoważy utraconego działa sztuki bowiem ich prawdziwa wartość historyczna i kulturowa ściśle związana jest z datą powstania.

15 września 1999 roku z inicjatywy Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie założycielskie Grupy Roboczej ds. przeciwdziałania przestępczości i pożarom w dobrach kultury na terenie kraju. Powodem tego spotkania było systematyczne niszczenie dziedzictwa narodowego, na skutek nie tylko destrukcyjnych działań sił natury, ale przede wszystkim człowieka. Głównym celem było podjęcie działań zapewniających właściwą ochronę dóbr kultury.

Odnosząc się do województwa lubelskiego w wyniku wspólnej inicjatywy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 29 czerwca 2000 roku powołano Wojewódzką Grupę Roboczą ds.; przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej przeciwko dobrom kultury oraz przeciwpożarowego zabezpieczenia zabytków na obszarze województwa lubelskiego. W jej skład weszli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, Diecezjalnych Konserwatorów Zabytków oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Funkcje koordynatora działań „Grupy Roboczej” powierzono Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Kilka tygodni później powołano Powiatowe Zespoły Kontrolne mające dokonywać kontroli obiektów na terenach powiatów. Ze względu na dużą ilość zabytków kontrole przeprowadzano etapami, w kolejności według kategorii zagrożeń oraz zasobu nagromadzonych w obiektach zabytków ruchomych. Łącznie w ciągu 8 lat (od 2000 do 2008 roku) na terenie całego województwa 776 kontroli zabytków, w tym 345 rekontroli.

Dalsza część spotkania to otwarcie i zwiedzanie wystawy prezentującej działalność Policji w ochronie zabytków sakralnych. Na fotografiach uwieczniono różne aspekty zwalczania przestępczości przeciwko sakralnemu dziedzictwu kulturowemu i poszukiwań utraconych dzieł sztuki sakralnej. Na przedstawionych szkicach i mapach Polski pokazano najbardziej zagrożone tego typu przestępczością, elementy taktyki i techniki przestępczej włamywaczy do obiektów sakralnych, odzyskane przez Policję dzieła sztuki i te najbardziej poszukiwane.

Uwieńczeniem imprezy było uhonorowanie przedstawicieli Policji i instytucji za ich udział i zaangażowanie w ochronę zabytków sakralnych. Pamiątkowymi Złotymi Plakietkami wyróżnieni zostali: mł. insp. Mirosław Karpowicz, nadkom. Ryszard Sobolewski, insp. Włodzimierz Woźniak, mł. insp. Paweł Wojtunik, mł. insp. Roman Pasterczyk, podinsp. Jan Mikołajczak, mł. insp. Jerzy Martynek, kom. Marian Marszałek, insp. Dariusz Jamroz, podinsp. Mieczysław Frydrych, mł. insp. Grzegorz Miernicki, oraz generał Marek Hebda– były zastępca Komendanta Głównego Policji. Z kręgu instytucji działających na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Złote Plakietki otrzymali: doktor Kamil Zeidler z Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyr Jacek Rulewicz z Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

Z okazji Jubileuszu 90-lecia Policji ustanowiona została policyjna honorowa nagroda FORTITER ET RECTE („Mężnie i Sprawiedliwie”) stanowiąca formę uhonorowania zasług funkcjonariuszy policji i osób cywilnych, instytucji oraz stowarzyszeń działających na rzecz Policji a także ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa państwa i obywateli jak również badań naukowych i działalności wydawniczej dotyczącej polskiej Policji. W dniu 15 lipca b.r. Kapituła Policyjnej nagrody honorowej przyznała nagrodę FORTITER ET RECTE Panu doktorowi Janowi Sękowi –Prezesowi Fundacji Willa Polonia za wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem Muzeum Policji oraz wspieranie działalności naukowo-wydawniczej w zakresie historii polskiej Policji. Nagrodę tą wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Uroczystość zakończył prawie godzinny koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Film na stronie KWP w Lublinie >>

(źródło: KWP w Lublinie)

 

 

Powrót na górę strony