Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja na stanowiska kierownicze

Data publikacji 04.11.2009

Na początku roku wprowadzono przejrzyste zasady rekrutacji na stanowiska kierownicze w Policji. Dzięki obiektywnej ocenie predyspozycji wyłaniane są osoby potrafiące kierować ludźmi . Ma to wpływ na atmosferę w służbie, a w konsekwencji na jakość policyjnej pracy. Kandydatów ocenia komisja, wyłaniając najlepszą osobę, zaś sami kandydaci oceniają zasady doboru – ich zdaniem jest to dobre rozwiązanie, które powinno być kontynuowane.

Obowiązujące od stycznia zasady wyłaniania kadry kierowniczej w Policji dotyczą m.in. komendantów wojewódzkich, dyrektorów biur KGP, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych czy naczelników wydziałów. Rekrutacja ma charakter otwarty i konkursowy. Jest procedurą przejrzystą – składa się z:
- publikacji ogłoszenia, w szczególności na stronach internetowych jednostek ogłaszających konkurs,
- wstępnej weryfikacji kandydatów, polegającej na sprawdzeniu zgodności dokumentów i kwalifikacji kandydata z wymaganiami,
- testu wiedzy, składającego się z 60 pytań,
- rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której ocenia się predyspozycje osobowościowe, umiejętności kierownicze i motywację kandydata,
- podsumowania wyników i stworzenia listy rankingowej,
- wyboru najlepszej osoby spośród wszystkich kandydatów z wynikiem pozytywnym,
- powołania lub mianowania wybranej osoby na stanowisko służbowe.

Podczas sześciu miesięcy tego roku w postępowaniach uczestniczyło 445 kandydatów. W specjalnych kwestionariuszach oceniali oni wszystkie etapy rekrutacji. Wyniki pokazują, że najczęściej o postępowaniach dowiadywali się ze strony internetowej jednostki, która je ogłaszała. Prawie wszyscy wskazali, że treść ogłoszenia zawierała wszystkie niezbędne informacje. Znaczna większości badanych oceniła test jako dobre narzędzie sprawdzania wiedzy. Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez członków komisji pozwoliły, według oceniających, na właściwą prezentacje predyspozycji osobowościowych, umiejętności kierowniczych, motywacji i osiągnięć zawodowych kandydatów. Warto odnotować, że nieco ponad 97 proc. badanych pozytywnie oceniło atmosferę panującą w trakcie rozmowy, a prawie 94 proc. oceniło wysoko i bardzo wysoko sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Generalnie, kandydaci – także ci, którzy nie zostali wybrani – dobrze ocenili nowe zasady rekrutacji, proponując rozszerzenie katalogu stanowisk, których by one dotyczyły. Można powiedzieć, że ten kierunek polityki kadrowej jest właściwy. Procedura jest transparentna i rzetelna, daje możliwość znalezienia dobrych kandydatów na stanowiska kierownicze, co w organizacji hierarchicznej ma duże znaczenie.

Powrót na górę strony