Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymarzony samochód gliniarza

Data publikacji 27.01.2007

Jakim radiowozem chcieliby jeździć policjanci – takie pytanie zadali policyjni koordynatorzy do spraw badań w pięciu największych miastach wojewódzkich*. Opisując swój wymarzony radiowóz funkcjonariusze wybierali rodzaj nadwozia, typ i pojemność silnika, rodzaj zawieszenia i napędu, a także wyposażenie radiowozu. Dla każdej z grup policjantów większe znaczenie miały inne cechy pojazdu.

W dniach 18 grudnia 2006 - 2 stycznia 2007 z inicjatywy Zastępcy Komendanta Głównego Policji Pana Jacka Sobolewskiego, odpowiedzialnego za pion logistyki, zostało przeprowadzone badanie ankietowe, którego celem było m.in. poznanie opinii na temat preferencji policyjnych kierowców w zakresie parametrów technicznych i wyposażenia nowych radiowozów. Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników Wydziału Analizy Ocen Społecznych Biura Komunikacji Społecznej KGP, za pośrednictwem koordynatorów badań społecznych z komend wojewódzkich.

Według badanych policjantów najlepiej sprawdziłby się w służbie samochód zapewniający dobrą widoczność z pojazdu, posiadający dobre przyśpieszenie, z nadwoziem typu sedan, a w służbie patrolowo-interwencyjnej i ruchu drogowego kombi i furgon, z silnikiem benzynowym o pojemności od 1901cm3 do 2000cm3. Wsegmencie aut z silnikami o pojemności powyżej 2000 cm3 (wybranym przez 36% ogółu) ankietowani preferowali silniki wysokoprężne. Według ankietowanych najważniejsze elementy wyposażenia to wspomaganie układu kierowniczego, ABS, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera oraz centralny zamek z pilotem. 

Policjantów, biorących udział w badaniu poproszono m.in. o wybranie niezbędnych ich zdaniem elementów wyposażenia oraz cech, funkcji pojazdu.

Rodzaj nadwozia.
Według 34 proc. ogółu kierowców najlepszym nadwoziem w pojeździe przeznaczonym do służby byłby sedan. Po 25 proc. ankietowanych wybrało rodzaj nadwozia furgon oraz kombi. Wybór określonego rodzaju nadwozia był uzależniony od specyfiki służby wykonywanej przez ankietowanych. Niemal połowa policjantów ze służby kryminalnej wskazała nadwozie typu sedan, jako najbardziej optymalne w ich pracy. Stanowi to 11 punktów procentowych więcej, niż średnia w próbie. Uznaniem służb kryminalnych cieszył się także hatchback, na którego wskazało 38 proc. badanych. Respondenci z tej służby najrzadziej, bo tylko w 2 proc. przypadków, wskazywali nadwozie typu furgon. Ten ostatni typ nadwozia cieszył się natomiast dużym uznaniem służb patrolowo-interwencyjnych (41 proc.). Kierowcy ruchu drogowego najczęściej wskazali nadwozie typu kombi (44 proc. przypadków), rzadziej wybierając furgony (12 proc.).

Jaki rodzaj nadwozia powinien mieć samochód, którym chciałby/a Pan/i jeździć obecnie w służbie? (rodzaj służby)

Typ silnika
Zdaniem 57 proc. wszystkich badanych kierowców samochód policyjny powinien być napędzany silnikiem benzynowym. Silnik wysokoprężny zyskał uznanie 40 proc. badanych. Kierowcy policyjni najrzadziej wybierali samochody zasilane gazem i benzyną jednocześnie. Tylko zdaniem 3 proc.ankietowanych ten typ silnika najlepiej sprawdziłby się w ich pracy. Przewaga silnika benzynowego nad pozostałymi rozwiązaniami szczególnie uwidacznia się w przypadku służby ruchu drogowego, gdzie wskazało go 70 proc. kierowców. Także policjanci pełniący służbę kryminalną zdecydowanie woleliby jeździć pojazdem z silnikiem benzynowym (64 proc.). Diesel częściej był wybierany przez służby patrolowo-interwencyjne, w których wskazało go 49 proc. respondentów (o 9 punktów procentowych więcej w stosunku do ogółu badanych). 


Jaki silnik sprawdziłby się najlepiej w samochodzie służbowym przeznaczonym do jazdy miejskiej? (rodzaj służby / rodzaj silnika)


 
Pojemność silnika
Niemal co drugi kierowca policyjny (47 proc.) wybrał silnik o pojemności od 1901 do 2000 cm3. Jednostki napędowe o większej pojemności, tj. od 2001 do 2500 cm3, preferowało 28 proc. badanych, natomiast do 1900 cm3 – 17 proc.. Silniki o największej pojemności, przekraczającej 2500 cm3, zostały wybrane jedynie przez 8 proc. respondentów.
Policjanci służby kryminalnej, częściej niż kierowcy innych służb, wskazywali silniki o mniejszych pojemnościach jako najbardziej odpowiednie. Silniki o pojemności od 1901 do 2000 cm3 wybrało 53 proc., a do 1900 cm3 – 36 proc. kierowców pionu kryminalnego. Różnice w stosunku do opinii ogółu badanych wynoszą odpowiednio 6 i 25 punktów procentowych. Policjanci służby drogowej częściej wskazują na silniki o pojemności od 1901 do 2000 cm3. Wyboru takiego dokonał co drugi ankietowany z tej grupy. Natomiast 37 proc. kierowców służb patrolowo – interwencyjnych preferuje jednostki napędowe o większej pojemności – od 2001 do 2500 cm3.
Respondenci do napędu samochodów o pojemności silnika w przedziale od 1901 do 2000 cm3 najczęściej proponują silniki benzynowe. Wyboru takiego dokonało 70 proc. kierowców. Do napędu silników o największej pojemności (od 2001 do 2500 cm3 oraz 2500 i więcej) policjanci wskazywali silniki wysokoprężne (odpowiednio 63 proc. i 47 proc.).
 
Jaki silnik sprawdziłby się najlepiej w samochodzie służbowym przeznaczonym do jazdy miejskiej? (rodzaj służby/ pojemność silnika)


Moc silnika
Ogółem, kierowcy najczęściej typowali silniki o mocy do 130 KM oraz od 131 do 150 KM. Takiego wyboru dokonało odpowiednio 43 proc. i 39 proc. respondentów. Silniki o mocy 151 i więcej KM zyskały uznanie jedynie wśród 18 proc. policjantów. Na wybór mocy silnika samochodu miały wpływ rodzaj i charakter wykonywanej służby. Najmniejsze wymagania odnośnie mocy mieli policjanci ze służby kryminalnej. Aż 60 proc. z nich wskazało na najsłabszy silnik o mocy do 130 KM. Kierowcy ze służb patrolowo-interwencyjnych częściej stali na stanowisku, że w specyfice ich pracy lepiej sprawdzi się silnik o średniej mocy od 131 do 150 KM (42 proc.). Najwyższe wymagania dotyczące mocy silnika samochodu służbowego mieli policjanci ruchu drogowego. Kierowcy z tej służby w 40 proc. typowali silnik o mocy od 131 do 150 KM, a w 27 proc. przypadków – silniki o najwyższych parametrach – powyżej 151 KM. W tym ostatnim przedziale różnica w stosunku do ogółu badanych wyniosła 9 punktów procentowych.
 
Jaki silnik sprawdziłby się najlepiej w samochodzie służbowym przeznaczonym do jazdy miejskiej? (rodzaj służby/ moc silnika)

Rodzaj napędu
Zdecydowana większość ankietowanych wskazała napęd na przednią oś jako najkorzystniejsze rozwiązanie w samochodzie służbowym. Wyboru takiego dokonało 64 proc. respondentów. 1/3 ankietowanych wskazała na napęd na 4 koła. Napęd na tylną oś uzyskał zdecydowanie najniższą notę, sięgającą 2 proc. wyborów. Policjanci z pionu kryminalnego, częściej niż kierowcy innych służb, wybierali samochody napędzane na przednią oś. Takiego wyboru dokonało 3/4 respondentów z tej grupy. Stanowi to 11 punktów procentowych więcej niż wskazania ogółu badanych w tym przedziale.
 
Jaki rodzaj napędu sprawdziłby się najlepiej w samochodzie służbowym przeznaczonym do jazdy miejskiej? (rodzaj służby)

 
Rodzaj zawieszenia
Zdecydowana większość – aż 75 proc. policjantów – wybrała twarde zawieszenie jako najlepsze rozwiązanie w samochodach służbowych. Wśród kierowców służby kryminalnej odsetek ten był jeszcze wyższy i wyniósł 81 proc., co stanowiło 5 punktów procentowych więcej niż wskazania ogółu badanych dla tego kryterium. Rozkład odpowiedzi w pozostałych służbach jest zbliżony do wyników ogółu badanych.

Jaki rodzaj zawieszenia pojazdu uznałby/a Pan/i za najbardziej odpowiednie w pracy zawodowej? (rodzaj służby)

 
Wyposażenie radiowozu
Policjantów poproszono o wybranie 10 niezbędnych ich zdaniem elementów wyposażenia radiowozu eksploatowanego w warunkach miejskich spośród 23 wymienionych na liście. Na temat wyposażenia radiowozów wypowiedziało się 957 funkcjonariuszy, czyli 99 proc. ogółu badanych. Najważniejszym elementem wyposażenia samochodu służbowego eksploatowanego w warunkach jazdy miejskiej okazało się wspomaganie układu kierowniczego (Wykres nr 7). Takiego wyboru dokonali prawie wszyscy badani policjanci (98 proc.). Na drugim miejscu respondenci wskazywali ABS (87 proc.). Kolejne najczęściej pojawiające się w ankiecie elementy wyposażenia to: poduszka powietrzna kierowcy i pasażera (84 proc.), centralny zamek z pilotem (78 proc.), regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach (72 proc.), regulacja wysokości fotela kierowcy (66 proc.), regulacja pochylenia kąta oparcia fotela kierowcy (64 proc.) oraz elektrycznie podnoszone szyby (59 proc.). Pozostałe kryteria zostały wybrane przez mniejszą ilość ankietowanych. W odpowiedziach poszczególnych służb nie wytypowano znaczących różnic w zakresie doboru wyposażenia pojazdu.

Jakie wyposażenie radiowozu eksploatowanego w warunkach miejskich uznałby/a Pan/i za niezbędne?

 
Cechy/funkcje radiowozu
Policjantów poproszono o wybranie niezbędnych ich zdaniem 7 cech/funkcji radiowozu eksploatowanego w warunkach miejskich spośród 16 podanych na liście. Na temat pożądanych cech/funkcji radiowozów wypowiedziało się 957 funkcjonariuszy, czyli 99 proc. ogółu badanych. Zdaniem 86 proc. respondentów samochód służbowy powinien charakteryzować się dobrą widocznością z pojazdu. Kolejne 85 proc. ankietowanych wskazało na dobre przyspieszenie, zaś 80 proc. podkreśliło znaczenie skutecznych hamulców (krótka droga hamowania). Kolejne cechy/funkcje wybierane przez funkcjonariuszy to: mały promień skrętu (63 proc.), trwałość i odporność materiałów wykończenia wnętrza (54 proc.), wygoda obsługi takich elementów jak: dźwignia zmiany biegów, drzwi, pokrywy bagażnika, przełączniki (52 proc.), wyciszenie wnętrza samochodu oraz duży prześwit pojazdu (obydwa po 50 proc.). Pozostałe odpowiedzi wybrała mniejsza ilość respondentów. 

Jakie cechy/funkcje radiowozu eksploatowanego w warunkach
miejskich uznałby/a Pan/i za niezbędne?

 
Rodzaj i specyfika wykonywanej służby miały niewielki wpływ na kolejność wyboru wskazywanych cech/funkcji. Policjanci ze służby patrolowo-interwencyjnej, częściej niż inne piony wskazywali jako ważne, takie cechy/funkcje samochodu jak: duży prześwit pojazdu (odległość podwozia od nawierzchni drogi) oraz zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem elementów podwozia przy pokonywaniu nierówności (54 proc. i 52 proc.). Różnice w stosunku do ogółu badanych wyniosły odpowiednio 4 i 5 punkty procentowe

Jakie cechy/funkcje radiowozu eksploatowanego w warunkach miejskich uznałby/a Pan/i za niezbędne? (służba patrolowo – interwencyjna)

 
Kierowcy ruchu drogowego częściej wskazywali znaczenie wygody obsługi takich elementów jak: dźwignia zmiany biegów, drzwi, pokrywy bagażnika, przełączniki (57 proc.). Natomiast rzadziej podkreślali znaczenie dużego prześwitu w pojeździe (43 proc.), podczas gdy odsetek w próbie dla tej cechy/funkcji wynosił 50 proc.

Jakie cechy/funkcje radiowozu eksploatowanego w warunkach miejskich uznałby/a Pan/i za niezbędne? (ruch drogowy)Zdaniem kierowców pełniących służbę w pionie kryminalnym samochód wykorzystywany w ich pracy powinien wyróżniać się małym promieniem skrętu (67 proc. wskazań).
 
Jakie cechy/funkcje radiowozu eksploatowanego w warunkach miejskich uznałby/a Pan/i za niezbędne? (służba kryminalna)


Pozostałe czynniki ważne przy wyborze pojazdu
Ankietowanych poproszono o wskazanie innych, ich zdaniem ważnych, czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze samochodu przeznaczonego do służby. Było to pytanie otwarte, w którym istniała możliwość udzielenia jednej lub więcej odpowiedzi, dlatego uzyskane wyniki nie sumują się do 100 proc..
Zdaniem respondentów, samochód policyjny powinien dodatkowo charakteryzować się takimi cechami jak: bezawaryjność (14 proc. wskazań), przestronność i funkcjonalność (oba po 12 proc.), wytrzymałość (10 proc.) oraz niezawodność (8 proc.). Po 6 proc. wskazań uzyskały także: dobry silnik, dynamika, bezpieczeństwo, cena oraz wzmocnienia.
Proszę napisać, jakie jeszcze, niewymienione wcześniej, czynniki są dla Pana/i ważne przy wyborze samochodu używanego w pracy?


Dostosowanie pojazdu do specyfiki służby
Respondenci zostali poproszeni o wskazanie specyficznych cech samochodu, używanego w ich służbie, wyróżniających go od pojazdów innych pionów. Było to pytanie otwarte, w którym istniała możliwość udzielenia jednej lub więcej odpowiedzi, dlatego uzyskane wyniki nie sumują się do 100 proc. Policjanci ze służby patrolowo-interwencyjnej najczęściej wskazywali na funkcjonalność, oznakowanie (rozpoznawalność radiowozu) oraz wzmocnienia. Odpowiedzi te wybrało po 13 proc. respondentów tej służby. 12 proc. ankietowanych zwróciło uwagę na odpowiedni kolor radiowozu. Kolejne 9 proc. kierowców wybrało dynamikę, wytrzymałość i przestronność, a 8 proc. – dobre przyspieszenie i silnik.

Czym powinien różnić się samochód, którego używa Pan/i w służbie, od samochodów innych służb? (służba patrolowo-interwencyjna)


Samochód przeznaczony dla ruchu drogowego zdaniem 25 proc. badanych w tej grupie powinien charakteryzować się przede wszystkim dobrą dynamiką. 20 proc. respondentów wskazało dobry silnik, a dla kolejnych 18 proc. ważną zaletą było dobre przyspieszenie. Zdaniem policjantów ruchu drogowego pojazd służbowy powinien być także funkcjonalny (10 proc.) i bezpieczny (10 proc.). Odpowiednie oznakowanie, wytrzymałość, przestronność oraz wzmocnienia wybrało kolejne 8 proc. kierowców tej służby.
 
Czym powinien różnić się samochód, którego używa Pan/i w służbie, od samochodów innych służb? (ruch drogowy)

Pojazd eksploatowany przez służby kryminalne nie powinien "rzucać się w oczy". Taką odpowiedź wybrało 23 proc. ankietowanych policjantów tej grupy. Preferowanymi cechami były także: odpowiedni kolor, dobry silnik, wytrzymałość i funkcjonalność (odpowiednio 15 proc., 12 proc., 11 proc. i 9 proc.). Pozostałe elementy uzyskały mniejszą liczbę głosów.

Czym powinien różnić się samochód, którego używa Pan/i w służbie, od samochodów innych służb? (służba kryminalna)

*Badanie przeprowadzono na próbie 1000 kierowców policyjnych w nastęujących miastach wojewódzkich: Kraków, Katowice, Poznań, Szczecin, Warszawa

Powrót na górę strony