Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niemal trzy czwarte Polaków dobrze ocenia pracę Policji

Data publikacji 28.06.2010

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Tak wynika z kolejnej edycji badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, przeprowadzonego w czerwcu 2010 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej na reprezentatywnej próbie losowej 977 dorosłych Polaków. Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce.

Notowania Policji od ponad trzech lat są stabilne i wysokie. Pozytywnie ocenia ją niemal trzy czwarte Polaków (72%). Przeciwne zdanie wyraża co piąta osoba (19%), natomiast 9% nie potrafi wypowiedzieć się na ten temat.

W tej edycji badania respondenci oceniali również działalność parlamentu, władz samorządowych, Kościoła, związków zawodowych, wojska i straży pożarnej. W czerwcu 2010 roku wyższe od Policji noty uzyskały jedynie straż pożarna i wojsko. Pozostałe instytucje oceniono niżej.

Opracowano na podstawie komunikatu CBOS w Wydziale Analiz Gabinetu KGP.

Agnieszka Brzeźniak
Anna Chmielewska

Zdaniem większości Polaków w kraju żyje się bezpiecznie

Powrót na górę strony
Polska Policja