Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ośrodek Szkolenia Policji w Sieradzu po remoncie

Data publikacji 24.06.2010

23 czerwca w Ośrodku Szkolenia Policji w Sieradzu odbyła się konferencja pod hasłem „Modernizacja Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu służąca poprawie jakości kształcenia”. Wśród zaproszonych gości byli m.in. wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska i reprezentujący Urząd Marszałkowski zastępca Dyrektora Departamentu ds. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – Jakub Mielczarek oraz przedstawiciele współpracujących z Policją służb mundurowych.

Po wystąpieniu inspektora Działoszyńskiego, który rozpoczął konferencję, przedstawiciel Zespołu do Spraw Funduszy Pomocowych KWP w Łodzi - Maciej Ruta omówił projekty unijne realizowane przez KWP w Łodzi, a Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Łodzi podinsp. Jerzy Sipa przedstawił prezentację dotyczącą projektów teleinformatycznych, realizowanych przez Wydział Łączności i Informatyki KWP w Łodzi. Po wystąpieniach przedstawicieli KWP glos zabrał Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu nadkom. Mariusz Cichosz, który zapoznał uczestników konferencji z tematem „Wykorzystanie Ośrodka Szkolenia Policji w Sieradzu w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Projekt pod nazwą „Modernizacja Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu służąca poprawie jakości kształcenia” został złożony do konkursu w ramach Osi Priorytetowej V: Infrastruktura społeczna, Działanie V.3: Infrastruktura edukacyjna w dniu 21.11.2008 roku. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i został wyłoniony do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 18.05.2009 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 3.201.486,62 złotych, z czego 2.721.263,63 złotych stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała część to budżet państwa. Celem projektu jest poprawa poziomu wyszkolenia zawodowego policjantów i pracowników Policji, poprzez doposażenie infrastruktury edukacyjnej w OSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. W ramach projektu przebudowano sale dydaktyczne, aulę i bibliotekę oraz doposażono Ośrodek w nowoczesny sprzęt multimedialny, informatyczny, kwaterunkowy oraz sprzęt z zakresu pomocy przedmedycznej.

W ten sposób po przebudowie i doposażeniu placówki, rozwinięte będą w niej szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej, szkolenia informatyczne oraz obsługi systemów łączności. Poza tym zastosowane zostaną metody aktywizacyjne nauczania zgodnie z chińska maksymą: „Powiedz, a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem”, bowiem zadaniem nauczyciela jest stworzenie takich sytuacji, które będą angażowały wszystkich słuchaczy. Dzięki zastosowaniu metod nauczania aktywizujących słuchaczy Ośrodka skuteczniej osiągniemy zakładany cel projektu, jakim jest wysoki poziom wyszkolenia funkcjonariuszy Policji, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie sprawności działania służb policyjnych z terenu województwa łódzkiego.

(KWP w Łodzi / dz)

Powrót na górę strony