Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szybsza droga do Schengen

Policja przystępuje do budowy Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS pierwszej generacji, który stworzy niezbędne techniczne warunki do automatycznej wymiany informacji nt. osób i mienia między państwami członkowskimi Układu Schengen. Przystąpienie do budowy węzła jest możliwe dzięki podpisanej 13 lutego umowie na budowę i wdrożenie SISone4ALL.

Policja przystępuje do budowy Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS pierwszej generacji, który stworzy niezbędne techniczne warunki do automatycznej wymiany informacji nt. osób i mienia z zachowaniem wspólnych protokołów i procedur ustanowionych dla systemu centralnego SIS pomiędzy państwami członkowskimi Układu Schengen.

Przystąpienie do budowy węzła jest możliwe dzięki podpisanej 13 lutego umowie na budowę i wdrożenie SISone4ALL. Przedsięwzięcie to umożliwi wcześniejsze, niż obecnie przyjęte w harmonogramie budowy SIS II (drugiej generacji), rozszerzenie obszaru Schengen o nowe kraje UE, które planują zniesienie kontroli na przejściach granicznych już na przełomie roku 2007 i 2008.
 
Inicjatywa wcześniejszego przystąpienia do obszaru Schengen została zaproponowana przez Rząd Portugalii. Założeniem tego rozwiązania jest udostępnienie nowym członkom UE kopii systemu funkcjonującego w Portugalii bez potrzeby oczekiwania na uruchomienie systemu nowej generacji SIS II. Pozwoli to ominąć wiele problemów związanych z budową od podstaw całego systemu a także, zniweluje co najmniej roczne opóźnienie zakładane w harmonogramie prac SIS II. Inicjatywa ta została ochrzczona mianem "SISone4ALL".
 
Zadaniem krajów członkowskich Układu Schengen jest wdrożenie przedmiotowego systemu we własnym środowisku informatycznym. Policja buduje Polski Komponent na bazie rozbudowy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK). Taka koncepcja wdrożenia systemu umożliwi funkcjonariuszom uprawnionych służb (Policji, Straży Granicznej, Służbom Celnym, itd.) dokonywanie rejestracji i sprawdzeń w  Systemie Informatycznym Schengen, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo Polski i niewątpliwie pozwoli na pełne uczestnictwo w strukturach Unii Europejskiej.
 
To wielki sukces. Dzięki olbrzymim wysiłkom służb Policji, Polska przystąpi do obszaru Schengen wcześniej niż państwa przyłączane bezpośrednio do SIS II, jak np. Wielka Brytania czy Irlandia.


                                                                            *  *  *


SIS - jest komputerową bazą danych, z centralnym serwerem w Strasburgu, do której dostęp mają policja i oddziały konsularne państw członkowskich Unii Europejskiej, i która pozwala na sprawdzenie, czy osoby lub przedmioty przekraczające granicę Unii, bądź już znajdujące się na jej terenie, nie są poszukiwane, niejawnie nadzorowane lub czy nie dotyczy ich zakaz wstępu.

Układ z Schengen - Układ zawarty w miejscowości Schengen (Luksemburg), 14 czerwca 1985 roku. Porozumienie obejmuje stopniowe zniesienie kontroli granicznych na wewnętrznych granicach UE z jednoczesnym wzmocnieniem kontroli na granicach zewnętrznych; zastąpienie kontroli na granicach wewnętrznych przez kontrole na granicach zewnętrznych UE; rozbudowanie współpracy policyjnej między wszystkimi państwami członkowskimi; stworzenie wspólnej polityki wizowej i azylowej. Polska wejdzie do obszaru Schengen najprawdopodobniej 28 października 2007 roku.

Strefa Schengen – umowna nazwa ogółu krajów, które podpisały Układ z Schengen
Powrót na górę strony