Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Platformy Polska - Holandia

Data publikacji 24.11.2010

W dniach 18 – 19 listopada 2010 roku odbyła się w Warszawie coroczna konferencja Platformy Polska - Holandia, podczas której podsumowano współpracę polsko-holenderską w roku 2010 oraz określono nowe kierunki współpracy na następne lata.

Współpraca policyjna z partnerem holenderskim nawiązana została tuż po utworzeniu Policji polskiej w 1989 roku. W jej trakcie wypracowano model koordynacji kontaktów w formie tzw. Platformy Polska-Holandia. W chwili obecnej Przewodniczącym Platformy ze strony polskiej jest Pan nadkom. Andrzej Zawadzki – Naczelnik Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, a ze strony holenderskiej Pan Nico van Ooijk z Regionu Hollands-Midden. Zgodnie z zasadami polsko-holenderskiej współpracy policyjnej, wynikającymi z deklaracji o współpracy obu państw, strony zobowiązane są dokonywać corocznej oceny współpracy w danym roku podczas wspólnej konferencji oficerów ds. kontaktów reprezentujących poszczególne partnerstwa. Spotkania takie są organizowane w ramach platformy Polsko-Holenderskiej naprzemiennie w obu krajach.

Ze strony holenderskiej w spotkaniu wzięło udział 11 osób. Byli to: Przewodniczący Platformy Pan Nico van Ooijk i jej sekretarz, przedstawiciele Policji poszczególnych Regionów współpracujących bezpośrednio z wojewódzkimi komendami Policji w Polsce, oraz przedstawiciele Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie.

Ze strony polskiej w spotkaniu wzięło udział 12 osób: Pan nadinsp. Władysław Padło - oficer łącznikowy polskiej Policji w Holandii, Przewodniczący Platformy Pan nadkom. Andrzej Zawadzki, reprezentanci komend wojewódzkich Policji współpracujących bezpośrednio z Policją poszczególnych regionów w Holandii oraz przedstawiciele Komendy Głównej Policji jako gospodarze spotkania.

Podczas spotkania, przedstawiciele poszczególnych komend wojewódzkich Policji zaprezentowali międzynarodowe przedsięwzięcia zrealizowane wspólnie z partnerem holenderskim w roku 2010. Ponadto przedstawione zostały plany współpracy na następny rok. I tak np. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, w maju br., wygrała projekt „Grajmy do jednej bramki – bezpieczne Euro 2012”, mający na celu pozyskanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w zakresie działania podczas imprez sportowych o randze mistrzowskiej z udziałem kibiców z różnych krajów. Partnerem w projekcie będzie m.in. Policja Regionu Gelderland-Midden. Projekt zakłada organizację 5-dniowych warsztatów w państwach partnerskich, w których uczestniczyć będą lubelscy policjanci. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2011 rok.

Natomiast Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie planuje m. in. kontynuację, odbywających się już od kilku lat, staży funkcjonariuszy małopolskiego garnizonu Policji, w trakcie których polscy policjanci uczestniczą w odprawach służbowych komendantów lokalnych jednostek, asystują przy przesłuchaniach Polaków bądź składanych przez Polaków wyjaśnień, biorą udział w służbach patrolowo - interwencyjnych dzielnicowych. Ponadto małopolscy funkcjonariusze wspomagają działania podejmowane przez pracowników Polskiego Punktu Informacyjnego w Hilegom oraz przeprowadzają szkolenia z zabezpieczeń polskich dokumentów – m.in. dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, książeczki wojskowej.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu planuje wymianę doświadczeń w zakresie analizy kryminalnej i wywiadu kryminalnego, a także chce rozwijać współpracę pomiędzy laboratoriami kryminalistycznymi.

Z kolei Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, planuje realizację projektu w ramach programu ISEC „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości 2010” zatytułowanego „Platforma wymiany doświadczeń pomiędzy służbami stojącymi na straży prawa i porządku w zakresie zwalczania przestępczości finansowej oraz pozbawiania przestępców ich majątków”. Jednym z celów projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy takimi służbami jak: Policja, Straż Graniczna i Służby Celne.
Powyżej podano tylko kilka przykładów planowanej na przyszły rok współpracy partnerów działających w ramach Platformy Polska – Holandia.

Warto podkreślić, że podczas spotkania poruszone zostały kwestie związane z prawnymi możliwościami zawarcia umowy rządowej z Królestwem Holandii, zarówno z punktu widzenia prawa krajowego jak i prawa UE. Strona holenderska już w trakcie ubiegłorocznego spotkania Platformy, zwróciła uwagę na problemy, co do możliwości wymiany informacji policyjnych, np. dokonywania sprawdzeń dokumentów tożsamości, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, ubezpieczenia pojazdu itp. podczas rutynowych kontroli drogowych lub przy okazji wykroczeń, popełnianych przez polskich obywateli. Podkreślono, że rozwiązanie tego problemu przyczyniłoby się do poprawy sytuacji polskich obywateli zatrzymywanych do kontroli przez holenderską Policję – w przypadku, gdy nie mają przy sobie dokumentów – nie byłoby konieczności odsyłania wielu osób do najbliższej jednostki Policji w celu ustalenia wymaganych danych. Przedstawiciele Komendy Głównej Policji wskazali, że rozwiązanie problemu powinno być dokonane poprzez opracowanie stosownych podstaw prawnych ze wskazaniem na umowę międzynarodową zawartą na szczeblu rządowym. Zwrócili również uwagę na fakt, że pomimo 15 letniej historii współpracy policyjnej pomiędzy Polską i Holandią nie udało się jej sformalizować w formie bilateralnej umowy rządowej, pomimo propozycji Polski w tym zakresie.

Omówione zostały wątpliwości związane z zawarciem przedmiotowej umowy oraz udzielono odpowiedzi na zadane przez przedstawicieli policji holenderskiej pytania. W wyniku przeprowadzonych rozmów ustalono, iż strona holenderska prześle w najbliższym czasie zmieniony projekt umowy, której propozycja została jesienią br. wysłana do Holandii celem konsultacji. Wtedy dopiero będzie można podjąć dalsze kroki prawne w celu sfinalizowania podpisania przedmiotowej umowy.

Konferencja zakończyła się ustaleniem miejsca i terminu następnego spotkania podsumowującego współpracę Platformy Polska – Holandia, które odbędzie się w Holandii w listopadzie 2011 roku.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony