Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa procedura interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie

Data publikacji 04.01.2011

Dziś w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Sprawiedliwości – Krzysztofa Kwiatkowskiego, Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Andrzeja Matejuka oraz Dyrektora PARPA – Krzysztofa Brzózki. Podczas konferencji zaprezentowano nowy rodzaj interwencji w sytuacjach przemocy w rodzinie, uruchamianych w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i telefonu dla ofiar przemocy– 801-12-00-02.

W oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy PARPA, Ministerstwem Sprawiedliwości i Komendą Główną Policji - zawarte w dn. 29 listopada 2010 r. - konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” w przypadkach przemocy w rodzinie uruchamiać będą nowy rodzaj interwencji. Nowa procedura zakłada, że w wyniku otrzymania od osób pokrzywdzonych informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie lub niedotrzymaniu warunków probacji przez sprawcę prawomocnie skazanego za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej, konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” będą podejmować działania o charakterze interwencyjnym przez powiadamianie policji i kuratorów, którzy w swoich środowiskach lokalnych będą uruchamiać działania zmierzające do odwieszenia wykonania kary pozbawienia wolności lub warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Minister Sprawiedliwości, Komendant Główny Policji oraz przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów 29 listopada 2010 r. podpisali także dokument pod nazwą „Procedury współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej”. Procedury te mają na celu umożliwienie skutecznej, sprawnej i szybkiej współpracy pomiędzy funkcjonariuszami Policji, w szczególności dzielnicowymi i kuratorami sądowymi sprawującymi dozór nad sprawcami przemocy lub groźby jej użycia, w szczególności sprawcami przemocy w rodzinie. Dzielnicowi uzyskają pełną wiedzę na temat osób skazanych za przemoc, w tym wobec najbliższych, zamieszkujących w ich rejonie działania, a kuratorzy uzyskają informację na temat zachowywania się dozorowanych podopiecznych. Podstawowym celem Procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa osób uprzednio pokrzywdzonych przestępstwem przemocy, w tym przemocy domowej. Procedury przewidują zasady współpracy i wymiany informacji dotyczącej osób skazanych za przemoc wobec najbliższych oraz wspólne oddziaływania w celu zapewnienia ochrony osób pokrzywdzonych

Jednym z podstawowych priorytetów jest ochrona osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym zwłaszcza przestępstwem przemocy w rodzinie. Celem inicjatywy jest ochrona pokrzywdzonych przez stanowczą i szybką reakcję wobec sprawców przemocy w rodzinie, uprzednio skazanych przez sąd i pozostających w okresie próby, często pod dozorem kuratora sądowego, którzy ponownie dokonują aktów przemocy wobec swoich najbliższych.

Telefon interwencyjno-informacyjny umożliwi pokrzywdzonym uzyskanie wszelkiej niezbędnej pomocy psychologicznej, a przede wszystkim, w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności, uruchomi interwencję Policji, która w porozumieniu z kuratorami sądowymi, będzie mogła doprowadzić do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy oraz postawienia go przed sądem.

Każda tego typu interwencja będzie monitorowana przez pracującego w Pogotowiu „Niebieska Linia” koordynatora nowej procedury. To on będzie występował do policji z rejonu, w którym mieszka ofiara i sprawca przemocy i jeśli to będzie możliwe do kuratora, który prowadzi dozór nad osobą skazaną za przemoc, w celu sprawdzenia jak przebiegają działania podejmowane przez ww. służby.

Dotychczas w różnych częściach kraju współpraca służb i wymiana informacji pomiędzy nimi była zróżnicowana. W wyniku podpisania procedur, sytuacja ta zmieni się radykalnie, a obie służby uzyskają nowe możliwości wymiany informacji, wspólnego działania i oddziaływania na sprawcę.

Procedury umożliwią także realizację noweli do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a zwłaszcza nowego uprawnienia kuratorów z art. 12d ustawy, dotyczącego wszczęcia specjalnej procedury związanej ze stanowczą reakcją organów państwa na ponowne dopuszczenie się przemocy w rodzinie przez uprzednio skazanych sprawców.

(źródło: Biuro Prewencji KGP)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony