Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centrum Usług Logistycznych

Data publikacji 28.02.2011

Resortowe ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, restauracje, hotele, bursy policyjne, stacje diagnostyczne z całej Polski skoncentrowane i podlegające jednej jednostce gospodarczej to pionierski pomysł Komendy Głównej Policji i MSWiA.

Pod koniec ubiegłego roku koncepcja przybrała postać instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”. Jest to jednostka sektora finansów publicznych posiadająca osobowość prawną i stanowiąca logistyczne i techniczne wsparcie dla działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych. W CUL skumulowana jest nie tylko baza szkoleniowo-wypoczynkowa, jego istotą są również zróżnicowane zadania publiczne, m.in. obsługa lotniska „Babice” w Warszawie, naprawa policyjnych środków transportu wraz z kompleksową obsługą techniczną czy – przygotowywana - dystrybucja paliw.

Wszystkie działania opierają się na zarządzeniu nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 r. na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i na zarządzeniu nr 1670 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”.

Za celowością przedsięwzięcia przemawiają dwa niepodważalne argumenty: samodzielność i samofinansowanie. O samodzielności świadczy przede wszystkim przejęcie przez CUL zakładów budżetowych resortu spraw wewnętrznych i gospodarstw pomocniczych Policji, czyli ich bazy logistycznej, środków pieniężnych, ale również zobowiązań finansowych. Taka koncentracja w jednej instytucji pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów, optymalizację kosztową i wykorzystanie efektów synergicznych wynikających ze skali działania.

Samofinansowanie tej działalności jest warunkiem koniecznym, stanowiącym w tym przedsięwzięciu siłę napędową. Powstanie CUL to przede wszystkim stworzenie dużej bazy szkoleniowo–wypoczynkowo-usługowej otwartej nie tylko na potrzeby Policji, administracji publicznej i samorządowej, ale także na podmioty spoza tych grup, czyli działającej na zasadach rynkowych. Rozwijając się, CUL będzie zarabiać i przeznaczać uzyskane środki na kolejne inwestycje i wsparcie Policji. Zadanie trudne, gdyż wymaga poznania problemów tak odległych od siebie jednostek jak OSW Dafne w Zakopanem czy OSW Kaper w Juracie i skumulowania ich potrzeb w jednolitym procesie zarządzania. W dłuższej perspektywie proces ten ma gwarantować oczywiste korzyści.

Całość przedsięwzięcia jest kierowana z Warszawy, a jednostką zarządza Dyrektor CUL.

Przejęcie przez CUL zakładów budżetowych resortu spraw wewnętrznych i gospodarstw pomocniczych Policji związane było także z przejęciem pracowników. Pomimo obaw, które ogarnęły zatrudnionych w tych jednostkach, zachowano wszystkie stanowiska pracy i zaproponowano nowe warunki pracy.

(źródło: CUL/js)
 

Powrót na górę strony