Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja w Programie Polskiej Współpracy Rozwojowej MSZ

Data publikacji 30.03.2011

W ramach programu polskiej współpracy rozwojowej na 2011 rok, w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Pomoc rozwojowa 2011”, jednostki Policji uzyskały akceptację kierownictwa MSZ na dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa pięciu projektów szkoleniowych, skierowanych do Ukrainy, Mołdowy, Białorusi, Gruzji i Armenii – państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Łącznie na realizacje projektów Policji pozyskano kwotę 818 604 zł.

Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane przez biura Komendy Głównej Policji - tj. Biuro Spraw Wewnętrznych oraz Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym i Biurem Prewencji KGP, a także przez Komendę Stołeczną Policji oraz komendy wojewódzkie Policji w Gdańsku i we Wrocławiu. Tematyka projektów obejmuje głównie zwalczanie korupcji, przestępczości zorganizowanej, zarządzanie finansowe w policji, międzynarodową współpracę policji, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwo imprez masowych.

Polska Policja już szósty rok uczestniczy w programie polskiej pomocy MSZ, a jej udział koordynowany jest przez pracowników Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Program ten skierowany jest do wybranych państw trzecich i umożliwia upowszechnianie rozwiązań stosowanych w pracy polskiej Policji oraz Unii Europejskiej we współpracy międzynarodowej.

Dodatkowym efektem uczestnictwa polskiej Policji we wspomnianym programie jest jej skuteczna popularyzacja jako formacji reprezentującej nasze państwo – zarówno w krajach będących beneficjentami projektów, jak i na forum unijnym. Przeprowadzane szkolenia stanowią również okazję do nawiązywania nowych kontaktów z ekspertami zagranicznymi, co stwarza szerokie możliwości wzajemnej wymiany wiedzy oraz doświadczeń w wybranych dziedzinach.

Realizacja wszystkich projektów trwać będzie do końca 2011 roku.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony