Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyty inspekcyjne na stanowiskach oficerów łącznikowych Policji w Mińsku i Moskwie

Data publikacji 19.04.2011

W dniach 11 – 15 kwietnia br., delegacja oficerów Komendy Głównej Policji, z Dyrektorem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Rafałem Łysakowskim na czele, przeprowadziła inspekcje na stanowiskach oficerów łącznikowych polskiej Policji akredytowanych w Republice Białoruś oraz w Federacji Rosyjskiej.

Głównym celem wizyty inspekcyjnej jest ocena służby oficerów łącznikowych na podstawie opinii zebranych bezpośrednio od wybranych podmiotów w miejscu jej pełnienia, a także poznanie kierunków i trendów rozwoju przestępczości, dostrzeganych z perspektywy krajów akredytacji oficerów łącznikowych.

Oprócz czynności inspekcyjnych w biurze oficera łącznikowego, jednym z głównych punktów wizyty są spotkania z kierownictwem polskich placówek dyplomatycznych, w których oficerowie Policji posiadają swoje biura. Inspekcje stwarzają także okazje do przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami służb (policyjnych/milicyjnych) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa przyjmującego, z którymi polscy oficerowie łącznikowi współpracują na co dzień.

Podczas pobytu w Ambasadzie RP w Mińsku, gdzie służbę oficera łącznikowego Policji pełni nadinsp. Jacek Staniecki, polska delegacja została przyjęta przez Ambasadora RP Pana Leszka Szerepkę a także Kierownika Wydziału Konsularnego Pana Marka Martinka ora Konsula Pana Sławomira Zubryckiego.

Gospodarz spotkania Pan Ambasador Leszek Szerpka podkreślił szczególnie pozytywną rolę jaką w strukturze polskiej placówki pełni nadinsp. Jacek Staniecki, którego działania znacznie wykraczają poza obszar działań o charakterze policyjnym i wpisują się w proces dyplomacji prowadzonej przez Polskę na terenie Republiki Białoruś. Za szczególnie ważne uznano prowadzenie wspólnych działań służb kryminalnych polskiej Policji z ich białoruskimi odpowiednikami w celu zapobiegania przenikania, z terytorium Białorusi oraz z innych państw położonych na wschód od tego kraju, grup przestępczych na obszar RP i Unii Europejskiej. Pan Leszek Szerepka bardzo wysoko ocenił poziom zadań realizowanych przez nadinsp. Jacka Stanieckiego.

Podczas wizyty w Mińsku delegacja polskiej Policji spotkała się z przedstawicielami białoruskich służb milicyjnych, odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej, związanej z handlem ludźmi, narkotykowej, przestępczości w sferze wysokich technologii, a także z przedstawicielami struktur prowadzących współpracę międzynarodową białoruskiej milicji.

W trakcie rozmów wymieniono doświadczenia i opinie na temat możliwości zapobiegania rozwojowi przestępczości zorganizowanej oraz powstawaniu jej nowych rodzajów. Zapoznano się z kierunkami i obszarami współpracy międzynarodowej.

Przedstawiciele białoruskiej milicji wielokrotnie podkreślali szczególnie ważną rolę, jaką dla współpracy w zwalczaniu przestępczości pełni polski oficer łącznikowy w Republice Białoruś pan nadinsp. Jacek Staniecki, bardzo wysoko oceniając jego profesjonalizm i dyspozycyjność.

Wizyta inspekcyjna w Federacji Rosyjskiej, gdzie oficerem łącznikowym polskiej Policji jest mł. insp. Dariusz Drzał, rozpoczęła się od spotkania z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP Panem Wojciechem Zajączkowskim.

W trakcie spotkania omówiono specyfikę, warunki oraz zadania oficera łącznikowego polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej. Spotkanie było także okazją do wręczenia, w obecności Pana Ambasadora Wojciecha Zajączkowskiego, podziękowań od Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka dla Pani dr Renaty Sokołowskiej – głównej księgowej Ambasady oraz Pana Michała Greczyło – Kierownika Wydziału Konsularnego. W imieniu Komendanta Głównego Policji, podziękowania, będące wyrazem wdzięczności za zaangażowanie i pomoc przedstawicielom polskiej Policji w okresie po tragicznej katastrofie lotniczej w Smoleńsku, w kwietniu ub. roku, wręczył mł. insp. Rafał Łysakowski.

Pan Wojciech Zajączkowski podkreślił znaczenie obecności oficera łącznikowego Policji w Federacji Rosyjskiej. Wskazał na liczne korzyści płynące dla polskiej placówki z kontaktów służbowych mł. insp. Dariusza Drzała z przedstawicielami rosyjskich służb policyjnych.

Podczas pobytu w Moskwie, polscy policjanci wzięli udział w spotkaniu oficerów łącznikowych akredytowanych w Federacji Rosyjskie, zorganizowanym w Ambasadzie Węgier, w ramach Prezydencji Węgier w Unii Europejskiej. Tematem spotkania była współpraca międzynarodowa w obszarze zwalczania cyberprzestępczości oraz zabezpieczanie imprez masowych. Spotkanie stanowiło ważne doświadczenie w kontekście zbliżającej się polskiej Prezydencji w UE i zaplanowanej, konferencji dotyczącej zwalczania przestępczości narkotykowej, która będzie miała miejsce w Ambasadzie RP w Moskwie, w październiku br.

Ważnymi punktami wizyty inspekcyjnej w Rosji były także spotkania z przedstawicielami miejscowych służb policyjnych, odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości zorganizowanej i realizujących zadania w obszarze współpracy międzynarodowej. Rosyjscy gospodarze wielokrotnie podkreślali wysoki profesjonalizm i zaangażowanie polskiego oficera łącznikowego w Moskwie. Polska delegacja została także poinformowana o planach rosyjskiej policji skierowania do Polski, w możliwie krótkim czasie, oficera łącznikowego, którego obecność wpłynęłaby pozytywnie na współpracę bilateralną polskiej i rosyjskiej policji.

W trakcie rozmów polska delegacja przedstawiła bieżące i planowane inicjatywy polskiej Policji, szczególnie w kontekście zbliżającej się Prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz zaplanowanych na 2012 rok Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Informacje o planowanych, przez polską Policję działaniach i przedsięwzięciach, spotkały się z dużym zainteresowaniem rosyjskich partnerów, którzy zadeklarowali wolę ewentualnej pomocy i aktywnego uczestnictwa w poszczególnych inicjatywach.

Szczególnym punktem wizyty w Rosji był wyjazd do Miednoje, gdzie na terenie Kompleksu Memorialnego Miednoje polska delegacja, w imieniu Komendanta Głównego Policji złożyła wiązanki kwiatów, w hołdzie pomordowanym obywatelom polskim i rosyjskim.

Wizyty inspekcyjne w Mińsku i Moskwie potwierdziły bardzo wysoki profesjonalizm, zaangażowanie i aktywność akredytowanych tam oficerów łącznikowych Policji.

BMWP KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja