Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Inspekcja stanowiska oficera łącznikowego polskiej Policji w Kijowie

Data publikacji 20.06.2011

W dniach 13-15 bm. odbyła się kolejna inspekcja stanowiska oficera łącznikowego polskiej Policji. Tym razem na Ukrainie wizytowany był nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak, który na co dzień urzęduje w Ambasadzie RP w Kijowie.

W skład delegacji, oprócz Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, wchodzili Zastępcy Dyrektora Centralnego Biura Śledczego KGP.

W ramach wizyty odbyto szereg spotkań m.in. z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym J.E. Panem Henrykiem Litwinem, pracownikami Ambasady na co dzień współpracującymi z oficerem łącznikowym Policji oraz Konsulami z Kijowa i Winnicy.

Była to pierwsza inspekcja stanowiska oficera łącznikowego na Ukrainie po objęciu funkcji przez nadinsp. w st. spocz. Tadeusza Ławniczaka. Pan Tadeusz Ławniczak objął stanowisko oficera łącznikowego na Ukrainie w sierpniu 2009 roku. Warto przy tym wspomnieć, że jest to ponowne powołanie, bowiem funkcję tę pełnił już w latach 2002-2007.

Kierownictwo CBŚ KGP odbyło spotkania z przedstawicielami Zarządu Głównego dw. z Przestępczością Zorganizowaną MSW Ukrainy (GUBOZ) tj. komórki milicji ukraińskiej merytorycznie zbliżonej do CBŚ KGP. Jest to kontynuacja współpracy i wymiany informacji o aktualnym stanie przestępczości zorganizowanej w obu państwach oraz zdefiniowaniu współpracy z nowym kierownictwem GUBOZ.

Członkowie delegacji dokonali również uroczystego otwarcia II panelu projektu MiniEuroeast, w którym MSW Ukrainy reprezentowało m.in. kierownictwo następujących Departamentów: Pionu Kryminalnego, Bezpieczeństwa Publicznego, ds. Współpracy Międzynarodowej. Szerzej o samym projekcie >>

Wizyta dotyczyła także konferencji planowanej we wrześniu br. w Kijowie organizowanej w ramach Prezydencji RP w Radzie UE w ramach priorytetu Partnerstwa Wschodniego, a poświęconej zwalczaniu handlu ludźmi.

Wizyty inspekcyjne dają nie tylko możliwość wizytacji stanowisk oficerów łącznikowych, ale również zacieśnienia współpracy z partnerem zagranicznym. Spotkania te przekładają się na jakość współpracy polsko – ukraińskiej, która w dobie wspólnej organizacji Mistrzostw Euro 2012 jest niezwykle istotna.

(BMWP KGP / mw)
 

Powrót na górę strony