Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Białystok: "Stażysta w policyjnej praktyce"

Geneza powstania programu


W Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz w Sekcjach Prewencji jednostek podległych KWP w/m, realizowanych jest szereg długofalowych programów i działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży. Są to działania edukacyjne, informacyjne, ale także alternatywne, skierowane do wszystkich grup wiekowych, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym po licealistów i studentów. Programy te są realizowane od kilku lat i śmiało można powiedzieć, iż są to narzędzia sprawdzone.

Ograniczone możliwości kadrowe są przyczyną ograniczonego grona odbiorców programów profilaktycznych, a co za tym idzie, zakres prowadzonych działań na terenie woj. podlaskiego jest zbyt mały w zestawieniu z istniejącymi potrzebami.

Mając na uwadze fakt, iż jednym z koniecznych warunków skutecznej profilaktyki jest jej szeroki odbiór społeczny, w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku opracowany został projekt programu "Stażysta w policyjnej profilaktyce”. Jest to jedyny tego typu program realizowanym w Polsce.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Kuratorium Oświaty nawiązała współpracę zWojewódzkim Urzędem Pracy, w wyniku której w dniu 15 kwietnia 2005 r. pomiędzy w/w podmiotami podpisane zostało porozumienie w zakresie realizacji przedmiotowego programu.

Podsumowanie efektów pilotażowej edycji programu

I edycja programu (rozpoczęta w maju 2005 r.) dobiega końca. Analiza jego efektów wskazuje, iż cel główny projektu, jakim było zwiększenie grona odbiorców policyjnych programów profilaktycznych został w pełni zrealizowany. W porównaniu do roku ubiegłego znacząco wzrosła liczba działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wybranych programów prewencyjnych, tj.:

 • "Bezpieczne wakacje” (z 351 w roku 2004 do 598 w roku 2005, tj. o 70 %). Łącznie programem objętych zostało ponad 16 tys. dzieci i młodzieży.
 • "Bezpieczna droga do szkoły/domu” (z 1051 w roku 2005 do 2579 w roku 2005, tj. o 145 %). Łącznie programem zostało objętych blisko 46 tys. dzieci.
 • Zajęcia "Twoje życie - Twój wybór” (z 6089 odbiorców w I edycji do 9949 odbiorców w II edycji, tj. wzrost o 61 %)

Stażyści w dużej mierze odciążyli funkcjonariuszy Policji od czynności związanych z udziałem w działaniach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Prowadzone przez nich spotkania zostały starannie i ciekawie przygotowane oraz co najważniejsze - odbywały się systematycznie. Projekt zyskał także wysokie uznanie wśród nauczycieli, pedagogów, dyrektorów i lokalnego społeczeństwa, czego dowodem są liczne podziękowania kierowane na ręce komendantów poszczególnych jednostek.

Kolejna edycja

Analiza efektów realizacji programu oraz pozytywne opinie jego koordynatorów i odbiorców spowodowały podjęcie decyzji o kontynuacji programu w bieżącym roku.

Założenia realizacji kolejnej edycji programu pn. "Stażysta w policyjnej profilaktyce” przedstawiają się następująco:

Wybrane programy/działania profilaktyczne, które będą realizowane przez stażystów:

  • Zajęcia w ramach programu "Bezpieczny Przedszkolak”
  • Działania edukacyjne w ramach programu "Bezpieczna droga do szkoły/domu”
  • Działania alternatywne w ramach programu "Bezpieczne wakacje/ferie” - konkurs "Nasze Bezpieczeństwo” oraz "Letnia szkoła bezpieczeństwa”
  • Zajęcia "Twoje życie - Twój wybór”
  • Inne działania edukacyjno - informacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej
  • Działania edukacyjno - informacyjne skierowane do osób starszych
  • Działania środowiskowe w ramach programu "Wychowawca podwórkowy”
  • Inne działania profilaktyczne realizowane w formie doraźnej, tj.: kampanie, seminaria, festyny, pokazy, szkolenia, warsztaty, itp.

Profil kandydata do odbycia stażu/przygotowania zawodowego:

Absolwent szkoły policealnej lub wyższej uczelni o kierunkach:

  • pedagogika wczesnoszkolna
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • resocjalizacja
  • socjoterapia
  • psychologia
  • socjologia
  • praca socjalna
  • ratownictwo medyczne.

Preferowane są osoby, które ukończyły studia magisterskie i uzyskały wysokie wyniki w nauce. Dodatkowo punktowane będą: umiejętności i wiedza potwierdzona zaświadczeniami i certyfikatami ukończonych kursów pedagogicznych, profilaktycznych, psychologicznych czy udzielania pomocy przedlekarskiej, etc.

Program przewiduje przede wszystkim aktywizację zawodową bezrobotnych absolwentów. Kandydaci powinni więc spełniać określone kryteria formalne umożliwiające uczestnictwo w tej formie aktywizacji zawodowej (tj. w stażu/ przygotowaniu zawodowym). Informacji nt. tych kryteriów udzielają właściwe terenowo urzędy pracy. Koordynatorem programu z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji jest sierż. Joanna Lisowska (numer tel. 677 33 42).

Rekrutacja planowana jest na kwiecień/maj 2006 r. i będzie miała formę wywiadu nt. kwalifikacji i predyspozycji kandydata do odbywania stażu.

Do rekrutacji przystąpić mogą również osoby, które mają możliwość uzyskania statusu absolwenta do końca czerwca br.

 • "Stażysta w policyjnej praktyce"
Powrót na górę strony