Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prezydencja RP w UE: Spotkanie oficerów łącznikowych w Kijowie - konferencja nt. zwalczania handlu ludźmi.

Data publikacji 16.09.2011

W dniu 14 września br., w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie miało miejsce Spotkanie-Konferencja oficerów łącznikowych policji/milicji akredytowanych w Ukrainie, poświęcone problemowi zwalczania handlu ludźmi. Spotkanie było zorganizowane przez polską Policję w ramach Prezydencji RP w Unii Europejskiej.

W spotkaniu obok oficerów łącznikowych Policji/Milicji akredytowanych na terytorium Ukrainy oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji, polskich oficerów łącznikowych przy Europolu i Interpolu, udział wzięło wielu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na Ukrainie, z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych Ukrainy Panem Siergiejem Czernychem na czele, CBŚ KGP oraz BMWP KGP, przedstawiciele instytucji zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi na terytorium Ukrainy jak również w wymiarze międzynarodowym.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sekretariatu Generalnego Rady UE, przedstawiciele Międzynarodowego Centrum Praw Kobiet „LaStrada Ukraina”, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji na Ukrainie, FRONTEX, oraz EUBAM.

W spotkaniu uczestniczyli także konsulowie sześciu krajów europejskich oraz polscy konsulowie akredytowani na terytorium Ukrainy.

Gospodarzami spotkania-konferencji byli Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Ukrainie Pan Henryk Litwin oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski.

Pan Ambasador Henryk Litwin podkreślił znaczenie wszelkich inicjatyw zmierzających do zwalczania i ograniczania przestępczości. Za szczególnie cenną uznał inicjatywę Policji zorganizowania spotkania-konferencji poświęconego zwalczaniu handlu ludźmi, zjawiska zasługującego na szczególne potępienie. Wskazał także na konieczność zacieśniania współpracy w tym zakresie, przez instytucje policyjne i pozapolicyjne.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Pan Siergiej Czernych podkreślił bardzo dobre relacje polskich i ukraińskich służb zaangażowanych w zwalczanie przestępczości dotyczącej handlu ludźmi. Wyraził przekonanie, że współpraca ta będzie kontynuowana i rozwijana, zwłaszcza  w perspektywie zbliżających się Mistrzostw europy Euro 2012.

W trakcie spotkania Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski zaprezentował priorytety Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Wśród priorytetów, oprócz stanowiącego przedmiot konferencji handlu ludźmi wskazał także na zwalczanie przestępczości narkotykowej, bezpieczeństwo imprez masowych, aktywność w ramach Partnerstwa Wschodniego, walkę z pornografią dziecięcą i wykorzystywaniem seksualnym nieletnich, a także rozwój nauk sądowych w Europie.

Kolejne wystąpienia i prezentacje przedstawicieli polskiego MSWiA oraz CBŚ KGP stanowiły rozwinięcie i uszczegółowienie tematyki dotyczącej priorytetów polskiej Policji. Przedstawiono struktury i zadania polskich służb i instytucji powołanych do zwalczania handlu ludźmi oraz zasady współpracy w tym zakresie. Na tym tle podkreślano szczególnie dobrą współpracę z Ukrainą.

W pozostałych wystąpieniach przedstawiciele służb konsularnych podkreślali szczególną rolę i możliwości polityki wizowej w zwalczaniu handlu ludźmi. Bardzo ważne zadanie, w tym zakresie stoi przed wszystkimi osobami biorącymi udział w procesie wizowym.

W kolejnych wystąpieniach między innymi przedstawicieli Międzynarodowego Centrum Praw Kobiet „LaStrada Ukraina” oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji akcentowano złożoność i podmiotowość zjawiska handlu ludźmi. W sposób szczególny podkreślano pozycję ofiar tego zjawiska. W tym kontekście zwracano uwagę na zadania stojące przed instytucjami rządowymi i poza rządowymi w zakresie tworzenia programów ochrony i wsparcia ofiar handlu ludźmi. Wielokrotnie podkreślano, że zjawisko handlu ludźmi obejmuje, poza wykorzystywaniem seksualnym ofiar także pracę niewolniczą, handel organami i żebractwo.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano rekomendacje dotyczące polepszenia współpracy Unii Europejskiej, w tym Polski z Ukrainą w obszarze zwalczania handlu ludźmi.

(źródło: BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja