Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Moskwa - kolejne spotkanie oficerów łącznikowych w ramach Prezydencji RP

Data publikacji 14.10.2011

W dniu 12 października br. w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie miało miejsce Spotkanie oficerów łącznikowych policji/milicji akredytowanych w Federacji Rosyjskiej, poświęcone problemowi zwalczania przestępczości narkotykowej. Było to drugie spotkanie zorganizowane przez polską Policję w ramach Prezydencji RP w Unii Europejskiej. We wrześniu br. w Ambasadzie RP w Kijowie, oficerowie łącznikowi uczestniczyli w spotkaniu-konferencji nt. zwalczania handlu ludźmi.

W spotkaniu w Moskwie obok oficerów łącznikowych Policji/Milicji akredytowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej oraz oficerów łącznikowych polskiej Policji, oficera łącznikowego przy Interpolu, udział wzięło wielu przedstawicieli służb zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej na terenie Federacji Rosyjskiej,z Naczelnikiem Departamentu Prawnego i Współpracy Międzynarodowej Federalnej Służby Kontroli Obrotu Narkotyków generałem majorem policji Siergiejem Alonkinem na czele. Stronę rosyjską reprezentowali także przedstawiciele Komitetu Śledczego FR, Federalnej Służby Celnej oraz Moskiewskiej Akademii Prawa i Ekonomii. Ponadto w spotkaniu brali udział przedstawiciele Europolu, EUROJUST, EU BAM, CARICC, oraz przedstawiciel UE w Moskwie.

Polską Policję reprezentowali: Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Dyrektor CBŚ KGP insp. Adam Matuszczak, Dyrektor BMWP KGP mł. insp. Rafał Łysakowki oraz eksperci ww. komórek organizacyjnych.

Gospodarzami spotkania byli Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Federacji Rosyjskiej Pan Wojciech Zajączkowski oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Pan Ambasador Wojciech Zajączkowski podkreślił znaczenie wszelkich inicjatyw zmierzających do zwalczania i ograniczania przestępczości. Wskazał na liczne zagrożenia wynikające z rozwoju przestępczości narkotykowej
w Europie i na świecie. W tym kontekście, za szczególnie cenną uznał inicjatywę Policji zorganizowania spotkania w Moskwie poświęconego tej tematyce. Pan Ambasador Wojciech Zajączkowski podkreślił także konieczność zacieśniania współpracy w tym zakresie, przez instytucje policyjne i pozapolicyjne.

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk zaprezentował priorytety polskiej Policji w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej szczególnie w przestępczości narkotykowej. Akcentował potrzebę systematycznego wzmacniania współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Prezentując pozostałe priorytety, wskazał na zwalczanie handlu ludźmi, walkę z pornografią dziecięcą i wykorzystywaniem seksualnym nieletnich, bezpieczeństwo imprez masowych, a także na aktywność w ramach Partnerstwa Wschodniego, w tym szczególnie współpracę z Federacją Rosyjską.

Gen. insp. Andrzej Matejuk przedstawił także doświadczenia Polski w zakresie zwalczania w Polsce handlu tzw. dopalaczami. Zmiana podejścia do problemu handlu dopalaczami z karnego na administracyjne pozwoliła na praktyczną likwidację, w krótkim czasie, tego groźnego zjawiska. Szczególnie cenna okazała się tu bliska współpraca służb policyjnych ze służbami medycznymi i sanitarnymi.

Generał major Siergiej Alonkin stwierdził, że obecna współpraca Unii Europejskiej i Rosji jest na dobrym poziomie, jednak z uwagi na interes współpracujących stron powinna być stale doskonalona. Wyraził zadowolenie, że rozwój współpracy z Federacją Rosyjską stanowi priorytet Unii Europejskiej i polskiej Policji.

Odnosząc się do przedmiotu moskiewskiego spotkania, gen. mjr. Siergiej Alonkin poinformował obecnych o stałym rozwoju przestępczości narkotykowej, co przejawia się m. in w rosnącej liczbie substancji chemicznych, które wykraczają poza zestawienia środków których wytwarzanie jest zabronione. Niepokojący jest również systematyczny wzrost liczby stron internetowych, które stwarzają szerokie możliwości zakupu środków narkotycznych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele CBŚ KGP przedstawili zagrożenia wynikające z rozwoju produkcji i handlu narkotyków syntetycznych, prezentowali rezultaty wspólnych akcji policyjnych oraz zaprezentowali najnowsze metody przemytu narkotyków. Omówili także stan i wyniki współpracy krajów zrzeszonych wokół grupy BALTCOM.

W pozostałych wystąpieniach przedstawiciele EUROPOLU, EURJUST, UE BAM, CARICC, UE oraz pozostali uczestnicy spotkania zwracali uwagę na szczególnie niebezpieczny charakter przestępczości narkotykowej i podkreślali konieczność zacieśniania współpracy służb policyjnych i poza policyjnych w celu jej zwalczania. Akcentowano także ścisły związek rozwoju przestępczości narkotykowej z wydarzeniami o charakterze sportowym, czy zbrojnym. W tym kontekście podkreślano konieczność stałego usprawniania systemu wymiany informacji.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano rekomendacje dotyczące polepszenia współpracy międzynarodowej w obszarze zwalczania przestępczości narkotykowej.

(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony