Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 18.11.2011

Oświadczenie gen. insp. Andrzeja Matejuka, Komendanta Głównego Policji, dotyczące wystąpienia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w sprawie braku reakcji na liczbę wakatów w Policji.

W związku z wystąpieniem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z 28 października 2011 roku, L.dz. ZZ – 749/2011, adresowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także skierowanym do mnie, zatytułowanym: „Oświadczenie NSZZ Policjantów w sprawie braku reakcji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji na ogromną liczbę wakatów w Policji”, które jak wynika z rozdzielnika zostało przekazane do wiadomości Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim funkcjonariuszom Policji oraz zarządom organizacji związkowych wszystkich szczebli, uważam za konieczne odnieść się do treści i formy tego dokumentu.

Pragnę poinformować Pana Przewodniczącego, władze statutowe i wszystkich członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, że zawsze z należytą powagą traktowałem prawo związku zawodowego do krytyki, do wyrażania opinii, do swobodnej nieskrępowanej wypowiedzi, pod warunkiem wszakże, że krytyka, opinie czy wyrażane stanowiska nie rozmijają się z prawdą, opierają się na rzetelnych danych i uwzględniają wszystkie obiektywne uwarunkowania. Jest rzeczą oczywistą, że bez różnicy zdań nie moglibyśmy mówić o dialogu i współpracy. Chodzi jednak o to, aby wzajemne relacje były oparte na poszanowaniu odmiennych ról i funkcji, które przyszło nam pełnić w Policji. Dlatego, zwracam się z prośbą o obniżenie poziomu emocji i zaniechanie wystąpień i wypowiedzi o charakterze obraźliwym i dezawuującym moje kompetencje do sprawowania funkcji komendanta głównego Policji. Pragnę zapewnić, że dokładam najwyższej staranności aby wszystkie decyzje, które podejmuję, uwzględniały w równym stopniu dobro Policji, jak i dobro policjantów i pracowników Policji. Jako oficer pełniący funkcję komendanta głównego Policji, mam pełną świadomość złożoności uwarunkowań w których musi funkcjonować nasza formacja. Jako zwierzchnik, ale i jako człowiek, który dobrze poznał smak policyjnego chleba, doskonale rozumiem bardzo trudną sytuację nisko opłacanych policjantów i pracowników Policji. Dlatego ze szczególnym zdziwieniem odbieram, przedstawiane w ultymatywnym tonie, sugestie o potrzebie szybkich decyzji personalnych, gdyż zdaję sobie sprawę z autonomicznych, bezdyskusyjnych uprawnień personalnych Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie.

Nigdy nie ukrywałem, że to poziom środków budżetowych warunkuje stan zatrudnienia w Policji. Nie ulega wątpliwości, że kierownictwo resortu spraw wewnętrznych i administracji miało i ma pełną świadomość sytuacji finansowej i kadrowej Policji. O sytuacji tej na bieżąco informowane było kierownictwu rządu. Świadczą o tym liczne dyskusje w komisjach sejmowych, interpelacje poselskie oraz informacje o pracach rządu i liczne wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów. Wyrażam przekonanie, że to właśnie świadomość tej trudnej sytuacji zadecydowała o przygotowaniu projektu nowego programu modernizacji Policji na kolejny kilkuletni okres, programu, który powinien zapewnić rozwój i skuteczną pracę Policji w najbliższych latach.
Odnosząc się merytorycznie do treści oświadczenia, pragnę zauważyć, że sytuacja kadrowa Policji jest niewątpliwie trudna, nie jest jednak aż tak zła jak wynika to z alarmistycznej treści i katastroficznego tonu przekazanego mi dokumentu. W związku z nadmiernym przeszacowaniem powołanych w oświadczeniu danych i wyprowadzaniem z nich przesadnych konkluzji, niepotrzebnie dramatyzujących sytuację Policji, a w efekcie upowszechnienia oświadczenia, niepotrzebnie epatujących policjantów i opinię publiczną, uważam za konieczne przedstawienie rzeczywistych danych zaczerpniętych z meldunków kadrowych.

Szczegółowe informacje na temat zwolnień ze służby w Policji w okresie ostatnich 10 lat ilustruje poniższa tabela:

Stan na dzień:* Policjanci
etat: zatrudnienie: wakat: liczba
zwolnionych
2001 31 grudnia 103 200 100 772 2 428 3 004
2002 31 grudnia 103 309 99 502 3 807 3 294
2003 31 grudnia 103 309 99 686 3 623 3 782
2004 31 grudnia 103 309 100 541 2 768 4 409
2005 31 grudnia 103 309 100 379 2 930 4 476
2006 31 grudnia 103 309 98 832 4 477 6 653
2007 31 grudnia 103 309 98 102 5 207 5 998
2008 31 grudnia 103 309 100 403 2 906 4 953
2009 31 grudnia 100 309 98 714 1 595 5 327
2010 31 grudnia 102 309 97 416 4 893 4 523
2011 15 listopada 102 309 96 312 5 997 4 902

* - Zgodnie z Meldunkiem o stanie kadr Policji.

Jak wynika z przedstawionych danych za lata 2001-2011, tegoroczna liczba zwolnień wskazuje na pewną tendencję wzrostową w stosunku do wartości z lat 2001-2005, lecz wielkości te lokują się na poziomie porównywalnym do lat 2008-2010 i znacząco poniżej skali zwolnień z którymi mieliśmy do czynienia w latach 2006-2007.

Z analiz kadrowych wynika, iż najwyższą liczbę zwolnień ze służby w Policji odnotowano w 1991 r., tj. ponad 11400 funkcjonariuszy.

Mam nadzieję, że przyjęta w oświadczeniu hipoteza zakładająca odejście ze służby w Policji w I kwartale 2012 r. 3500 osób „jak to się dzieje każdego roku”, okaże się w dużym stopniu przesadzona i w rzeczywistości będzie znacząco niższa.

Pozwala tego oczekiwać poniższe zestawienie które obrazuje dane dotyczące zwolnień ze służby w Policji w I kwartale w latach 2001-2011:

do dnia 1 kwietnia włącznie liczba zwolnionych ze służby w Policji wyniosła:
w 2001 r. 706
w 2002 r. 650
w 2003 r. 940
w 2004 r. 1 093
w 2005 r. 1 056
w 2006 r. 2 487
w 2007 r. 1 423
w 2008 r. 1 372
w 2009 r. 2 328
w 2010 r. 1 939
w 2011 r. 2 342

Na gwałtowną falę odejść nie wskazuje również rozpoznanie kadrowe z którego wynika, że w 2012 roku skala odejść ze służby nie powinna być większa jak w minionych latach.

Analizując stan zatrudnienia polskiej Policji należy zauważyć, że w latach 2007-2008 nastąpił wzrost zatrudnienia pracowników na stanowiskach zaszeregowanych w korpusie służby cywilnej o około 4500 osób. Wzrost ten był efektem wdrożenia ustawy i programu modernizacji Policji.

Szczegółowo stan zatrudnienia pracowników w ostatnich 10 latach przedstawia poniższa tabela:

Dane na dzień: * Stan zatrudnienia
KSC pozostali
2000 31 grudnia 5 302 12 238
2001 31 grudnia 5 463 14 063
2002 31 grudnia 5 582 12 699
2003 31 grudnia 5 561 12 704
2004 31 grudnia 6 008 12 257
2005 31 grudnia 6 773 12 349
2006 31 grudnia 7 482 12 383
2007 31 grudnia 10 211 12 045
2008 31 grudnia 11 951 11 987
2009 31 grudnia 11 942 11 718
2010 31 grudnia 11 969 12 167
2011 15 listopada 11 802 12 087

* - Zgodnie z Meldunkiem o stanie kadr Policji.

Z prezentowanej tabeli wynika także, że zatrudnienie na stanowiskach pomocniczych utrzymywało się na poziomie oscylującym wokół 12 000, natomiast zatrudnienie w służbie cywilnej wzrosło o 6500 pracowników.

Tezie o radykalnym zmniejszeniu stanu zatrudnienia przeczy również tabela ilustrująca łączny stan zatrudnienia policjantów i pracowników którą przedstawiam poniżej:

Dane na dzień: * Stan zatrudnienia
2000 31 grudnia 117 794
2001 31 grudnia 120 298
2002 31 grudnia 120 298
2003 31 grudnia 117 951
2004 31 grudnia 118 806
2005 31 grudnia 119 501
2006 31 grudnia 118 697
2007 31 grudnia 120 358
2008 31 grudnia 124 341
2009 31 grudnia 124 341
2010 31 grudnia 121 552
2011 15 listopada 120 201

* - Zgodnie z Meldunkiem o stanie kadr Policji.

Biorąc pod uwagę plan przyjęcia w grudniu ponad 1 500 osób, ogólny stan zatrudnienia na koniec roku przekroczy 121 000, a zatem będzie porównywalny do poziomu notowanego w kilku ostatnich latach.

Należy podkreślić, że w tym roku do 15 listopada 2011 r. do służby w Policji przyjęto 3 894 osoby. Do końca roku planuje się przyjąć 1540 osób.

Ogółem w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. do służby w Policji zostaną przyjęte 5 454 osoby, a być może trochę więcej, gdyż prowadzone są działania logistyczne zmierzające do zwiększenia liczby przyjętych w grudniu 2011 r., o kolejne 200 osób, co zwiększy liczbę przyjętych do służby do 5654 osób i zmniejszy liczbę wakatów do poziomu 4500-4800 osób.

Podsumowując analizę danych o zatrudnieniu można zgodzić się ze stwierdzeniem dotyczącym zmniejszenia liczby zatrudnionych policjantów. Zmniejszenie to jest w znacznej części skutkiem powszechnie znanych perturbacji budżetowych jakie spotkały Policję w 2009 roku. Nie można jednak mówić, że jest to jednak zmniejszenie ogromne. Należy również zauważyć, że łączny stan zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu kształtuje się na bardzo podobnym poziomie. Różnice nie przekraczają 2-3 procent. Przyczyny niepełnego zatrudnienia najczęściej leżą poza Policją oraz poza sferą możliwości i swobody decyzyjnej komendanta głównego Policji.

Przedstawione informacje wskazują także, że w 2012 roku raczej należy oczekiwać stabilizacji zatrudnienia w Policji. Uzasadnione oczekiwania na stabilizację stanu zatrudnienia wynikają również ze znanych policjantom i pracownikom Policji deklaracji Prezesa Rady Ministrów w kwestii poprawy poziomu wynagrodzeń i utrzymania dotychczasowych rozwiązań emerytalnych. Nie mniejsze znaczenie dla policjantów, pracowników Policji i dla całej Policji będzie miała również planowana na lata 2013-2016 kontynuacja programu modernizacji naszej formacji. Sądzę, że istotne znaczenie będzie również miała szansa udziału w zabezpieczeniu ogromnej imprezy jaką bez wątpienia będzie EURO 2012.

Zapewniam, że bardzo mi zależy na stabilizacji zatrudnienia policjantów, na wzroście płac i poprawie warunków służby, na poprawie naszej skuteczności i sprawności. Jak bardzo jest to ważne pokazały wydarzenia ostatnich dni, które były sprawdzianem naszego profesjonalizmu, który zdaliśmy na przyzwoitym poziomie. Chociaż sprostaliśmy wyzwaniu, to jednak doświadczenie to pokazało, że jest jeszcze wiele do zrobienia i poprawienia w różnych aspektach naszego funkcjonowania.

W świetle powyższego mam nadzieję, że Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, a zwłaszcza jego statutowe władze, chociaż w części podzielą prezentowaną argumentację i aktywnie włączą się do budowania pozytywnego wizerunku Policji, że wspólnymi siłami będziemy zabiegać o jej rozwój, o lepsze warunki służby i pracy, o lepsze uposażenia i wynagrodzenia, o rozwój zawodowy policjantów i pracowników, o ich satysfakcję, zadowolenie i dumę z przynależności do naszej formacji.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk 

Powrót na górę strony