Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne patrole polsko-litewskie na terenach przygranicznych

Data publikacji 07.12.2011

Porozumienie w sprawie wspólnych patroli na terenach przygranicznych zawarli dzisiaj szefowie policji oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę granic z Polski i Litwy. Przedsięwzięcie ma doprowadzić do skuteczniejszego zapobiegania i zwalczania przestępczości, efektywnej walki z nielegalną migracją oraz zapewnienia lepszej ochrony porządku publicznego na terenach przygranicznych.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Kazimierz Szwajcowski w imieniu Komendanta Głównego Policji podpisał dzisiaj (07.12.2011) porozumienie w sprawie wspólnych polsko-litewskich patroli na terenach przygranicznych.

Uroczystość podpisania porozumienia odbyła się w Placówce Straży Granicznej w Płaskiej, Podlaski Oddział Straży Granicznej, a ze strony polskiej swój podpis złożył także gen.bryg. Leszek Elas, Komendant Główny Straży Granicznej.

Stronę litewską reprezentowali gen.Vainius Butinas, szef Służby Ochrony Granicy Państwowej, MSW Republiki Litewskiej oraz gen. Saulius Skvernelis, szef Departamentu Policji, MSW Republiki Litewskiej.

Realizacja postanowień porozumienia pozwoli na skuteczniejsze zapobieganie i zwalczanie przestępczości, efektywną walkę z nielegalną migracją, zapewni lepszą ochronę porządku publicznego, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, klęski żywiołowej lub innych podobnych wypadków.

Porozumienie pozwoli na znacznie efektywniejsze wykorzystanie sił i środków współpracujących ze sobą instytucji, na wymianę informacji i doświadczeń przy okazji wspólnych patroli oraz budowę zaufania między współdziałającymi stronami.

Wspólne patrole polsko-litewskie pozwolą także na wyeliminowanie nieporozumień, których przyczyną jest bariera językowa, jak również nieznajomość prawa lub zwyczajów obywateli Polski i Litwy.

Funkcjonariusze, którzy będą pełnić służbę we wspólnych patrolach zostaną odpowiednio przeszkoleni, zapoznają się m.in. ze strukturą organizacyjną i zakresem działań straży granicznej oraz policji z Polski i Litwy, a także z przepisami prawa – będzie to gwarancja sprawnego współdziałania.

Ponadto, dzięki wspólnym spotkaniom roboczym, które będą odbywały się co najmniej raz w roku w celu oceny i podsumowania współpracy, możliwe będzie omówienie zmian w przepisach prawa oraz rozwiązanie problemów, z jakimi stykać się będą funkcjonariusze podczas pełnienia wspólnej służby.

Współpraca z litewską policją i strażą graniczną ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia strategicznych działań polskiej Policji. Po wejściu Litwy i Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i dołączeniu do Strefy Schengen w 2007 roku polsko-litewska współpraca w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wspólnych, skoordynowanych działań na terenach przygranicznych nabrała jeszcze większego znaczenia.

 

(Źródło:BMWP KGP/pb) 
 

Powrót na górę strony