Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy sprzęt dla laboratorium kryminalistycznego

Data publikacji 05.01.2012

Eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie od niedawna dysponują nowymi urządzeniami do określania ilości i jakości DNA oraz oznaczenia profilu DNA w badanych próbkach. Sekwenator to najnowocześniejszy sprzęt stosowany w tego typu badaniach na całym świecie. Dzięki niemu badania śladów genetycznych będą prowadzone wydajniej i szybciej, a wiele nierozwiązanych spraw sprzed lat będzie mogło zostać wyjaśnionych.

Przez wie­le lat bio­lo­gia kry­mi­na­li­stycz­na ba­zo­wa­ła na ba­da­niach dwóch uczo­nych Ka­ro­la Land­ste­ste­ine­ra, któ­ry w 1901 r. od­krył gru­py krwi w ukła­dzie ABO, oraz Ale­ca Jef­frey­sa, któ­ry w 1985 r. od­krył po­li­mo­rficz­ne se­kwen­cje mi­ni­sa­te­li­tar­ne. Obec­nie do ba­dań śla­dów bio­lo­gicz­nych wy­ko­rzy­stu­je się ana­li­zę ge­ne­tycz­ną, któ­ra w prze­ci­wień­stwie do ba­dań se­ro­lo­gicz­nych i ana­li­zy po­li­mo­rfizmu en­zy­mów nie pod­le­ga ogra­ni­cze­niom, ta­kim jak zmia­ny wy­wo­ła­ne pro­ce­sa­mi gnil­ny­mi, czyn­ni­ka­mi fizycz­ny­mi, che­micz­ny­mi lub zwią­za­ny­mi z wie­kiem śla­dów.

Pra­cow­nia bio­lo­gii La­bo­ra­to­rium Kry­mi­na­li­stycz­ne­go Ko­men­dy Wo­je­wódz­kiej Po­li­cji w Lu­bli­nie po­wsta­ła w 1990 roku. Ze­spół bio­lo­gii wy­ko­nuje ba­dania iden­ty­fi­ku­ją­ce i po­rów­naw­cze ma­te­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go. Eksperci zespołu zajmują się m.in. iden­ty­fi­ka­cją ro­dza­jo­wą i ga­tun­ko­wą śla­du bio­lo­gicz­ne­go, a także kwa­li­fi­ka­cją i za­bez­pie­cze­niem zarówno technicznym jak i procesowym ma­te­ria­łu do iden­ty­fi­ka­cji ge­ne­tycz­nej. Re­ali­zują również za­dania zwią­za­ne z ba­zą DNA „Ge­no­m”. W przy­pad­ku naj­po­waż­niej­szych prze­stępstw i zda­rzeń zajmują się także za­bez­pie­cza­niem śla­dów kryminalistycznych.

Od niedawna eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie dysponują nowymi urządzeniami, które będą wykorzystywane w przeprowadzanych badaniach genetycznych. W skład zakupionego zestawu wchodzi aparat 7500 HID Real-Time PCR oraz ośmiokapilarny sekwenator 3500 HID wraz z oprogramowaniem do analizy otrzymanych danych. Większa wydajność, wszechstronność i czułość - to główne zalety nowego sekwenatora. Sekwenator pozwala skrócić czas potrzebny do wykonania skomplikowanych badań i analiz - cały etap badań genetycznych będzie trwać nie dłużej niż 48 godzin.

Urządzenie będzie też mogło badać wiele próbek jednocześnie. Użycie nowego typu odczynników umożliwia też policyjnym ekspertom prowadzenie badań przy wykorzystaniu mniejszej ilości materiału biologicznego. Urządzenie będzie używane m.in. do ekspertyz śladów sprzed lat, w których jako materiał dowodowy występuje zdegradowany już materiał biologiczny. Dzięki temu sprawy, nawet już umorzone, mają szanse na wykrycie.

(KWP w Lublinie / mg)

Film Nowy sprzęt dla laboratorium kryminalistycznego

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Nowy sprzęt dla laboratorium kryminalistycznego (format flv - rozmiar 3.2 MB)

Powrót na górę strony