Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie Konferencji Międzynarodowej Ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniędzy

Data publikacji 27.04.2012

Zakończyła się kilkudniowa Konferencja Euro North-East III ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniędzy. Przedstawiciele kilku państw mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi ze ściganiem sprawców fałszowania pieniędzy – szczególnie waluty euro.

Konferencja była drugim przedsięwzięciem organizowanym przez stronę polską w ramach Programu Perykles Biura OLAF Komisji Europejskiej „Ochrona Euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszerstw”.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie stałej grupy eksperckiej ds. zwalczania fałszerstw pieniędzy w rejonie Europy Północno – Wschodniej. Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania bezpośredniej współpracy przedstawicieli organów ścigania państw Europy Północno – Wschodniej w zakresie działań prewencyjnych, ochrony walut przed fałszowaniem oraz zwalczania fałszerstw pieniędzy.

Podczas Konferencji przedstawiono podstawy prawne i zasady funkcjonowania krajowych jednostek centralnych do zwalczania fałszerstw pieniędzy.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Prokuratury oraz banków centralnych z następujących państw: Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Danii, Polski, Rosji, Szwecji i Ukrainy. – Współpraca tych państw będzie kontynuowana, a spotkania takie jak to w Warszawie przyniosą wymierne korzyści wszystkim stronom – powiedział podinsp. Robert Nesterowicz z Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. – Wspólne działania zakrojone na tak szeroką skalę, przyczynią się z całą pewnością do skuteczniejszego zwalczania tej formy przestępczości zorganizowanej, jaką jest fałszowanie pieniędzy.

Jak stwierdzili podczas Konferencji jej uczestnicy, podstawą właściwego działania systemu zwalczania fałszerstw pieniędzy jest w każdym kraju jednostka centralna, czyli krajowe biuro do walki z fałszerstwami pieniędzy. Poza tym istnieje także konieczność współpracy pomiędzy organami ścigania a służbami celnymi, służbą graniczną oraz bankiem centralnym i Europejskim Bankiem Centralnym.

Ponadto, należy zlecić wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony euro przed fałszowaniem – zwłaszcza poprzez wymianę informacji. – Jak wiadomo, środowiska przestępcze związane z fałszerstwem i dystrybucją fałszywych znaków pieniężnych mają charakter multinarodowy, zorganizowany oraz transgraniczny, dlatego istnieje konieczność współpracy między organami ścigania wszystkich państw – zaznacza Robert Nesterowicz z CBŚ KGP – Ta współpraca powinna być spójna, a jej celem strategicznym powinno być skuteczne działanie – dodaje.

Współpraca międzynarodowa zakłada także wykorzystanie potencjału Europolu w szczególności poprzez korzystanie z możliwości wymiany informacji operacyjnych, a także strategicznych. Nieoceniona jest także możliwość skorzystania z pomocy oferowanej przez Biuro OLAF Komisji Europejskiej w ramach programu Perykles. Istotne jest również wzmocnienie współpracy Prokuratury poprzez wykorzystanie Eurojustu w szczególności przez propagowanie funkcjonowania wspólnych Zespołów Dochodzeniowo-Śledczych (JIT).

Kolejne spotkanie ekspertów do zwalczania fałszerstw pieniędzy odbędzie się w łotewskiej Rydze w 2013 roku.KGP
 

Powrót na górę strony