Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wielostronne warsztaty TAIEX dla państw Partnerstwa Wschodniego

Data publikacji 17.05.2012

W dniach 15-16 maja w Krakowie odbyły się wielostronne warsztaty szkoleniowe TAIEX, dotyczące współpracy służb egzekwowania prawa ze społeczeństwem i mediami. W spotkaniu, będącym inicjatywą polskiej Policji, wzięli udział przedstawiciele państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego oraz wybranych państw UE. Patronat nad projektem objął Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński. Dwudniowym warsztatom przewodniczył Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, mł. insp. Rafał Łysakowski.

Projekt „TAIEX MultiCountry Workshop on better cooperation between law enforcement services and society / media” zrealizowany został z wykorzystaniem instrumentu pomocy technicznej UE. Jego beneficjentami było 25 delegatów wysokiego szczebla kierowniczego i eksperckiego z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W charakterze prelegentów wystąpili polscy eksperci z Komendy Głównej Policji (BMWP, Gabinet KGP, Zespół Prasowy) oraz Komend Wojewódzkich w Krakowie i Wrocławiu.  Wiedzą i najlepszymi praktykami podzielili się również delegaci innych państw członkowskich – Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Ponadto, na uroczystym otwarciu warsztatów zgromadzonych zaszczycił swoją obecnością Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, Pan Vitalii Maksymenko.

Celem warsztatów było zaprezentowanie procedur i najlepszych praktyk obowiązujących w krajach UE w zakresie:

- działalności komórek prasowych i odpowiedzialnych za PR,

- współpracy służb egzekwowania prawa z mediami – przykładów przeprowadzonych kampanii społecznych,

- oceny działalności służb egzekwowania prawa w oczach społeczeństwa,

- metod badawczych z wykorzystaniem niezależnych badań opinii publicznej.

Oprócz prezentacji wskazanych ekspertów podczas spotkania przeprowadzono dyskusję na temat krajowych systemów i wybranych procedur, a warsztatowa forma konsultacji pozwoliła na wielostronną wymianę wiedzy. Omówienie polskich doświadczeń w tej dziedzinie spotkało się z dużym zainteresowaniem zagranicznych gości. Prelegenci podkreślali rosnącą rolę nowoczesnych platform komunikacji, takich jak serwisy i fora społecznościowe. Wskazano na rolę niezależnych badań opinii publicznej w uzyskaniu informacji na temat oceny działalności służb Policji w oczach społeczeństwa. Pierwszego dnia spotkania zagraniczni goście mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonowanie nowoczesnego Komisariatu Policji VI w Krakowie.

Wybrana tematyka i forma warsztatów były odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez beneficjentów na drodze wcześniejszych kontaktów. Stanowiły one przede wszystkim kontynuację i rozwinięcie zeszłorocznego, pilotażowego projektu MiniEuroeast, mającego na celu stworzenie platformy długofalowej współpracy szkoleniowej pomiędzy polską Policją, a wschodnimi partnerami. Na drodze konsultacji wsparcia dla tych działań stronie polskiej udzieliła Komisja Europejska.

Warto dodać, że organizacja warsztatów TAIEX ściśle wpisuje się w realizację założeń Partnerstwa Wschodniego z zakresu platformy tematycznej ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności. Omawiane zagadnienia zostały dobrane w taki sposób, aby propagować najlepsze rozwiązania i demokratyczne standardy w funkcjonowaniu europejskich służb egzekwowania prawa, zarówno w odniesieniu do ich codziennej działalności, jak również do zarządzania i relacjonowania sytuacji nadzwyczajnych.

Realizacja warsztatów w Krakowie stała się kolejną okazją do promocji naszego kraju w państwach objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego. Polska Policja potwierdziła swoją rolę jako rzecznika bliższej współpracy w regionie i na forum unijnym.BMWP KGP, koordynujące udział policyjnych ekspertów w  ramach instrumentu TAIEX, planuje w najbliższej przyszłości realizację kolejnych tego typu spotkań dla szerokiej grupy odbiorców.

(żródło: BMWP KGP / wm)

Powrót na górę strony