Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabezpieczanie mienia przestępców - seminarium szkoleniowe

Data publikacji 14.09.2012

Policjanci i przedstawiciele innych podmiotów, zaangażowanych w proces pozbawiania przestępców korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw, uczestniczyli w II Seminarium Szkoleniowym, poświęconym zagadnieniom związanym z ujawnianiem i identyfikacją mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym. Spotkanie, które było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń,zaowocowało również szeregiem propozycji zmian, mających w przyszłości podnieść efektywność działania państwa w ujawnianiu majątków zdobywanych na drodze przestępstwa.

W dniach 10-14 września 2012r. Wydział do spraw Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP, pełniący funkcję polskiego Biura do spraw Odzyskiwania Mienia zorganizował  II Seminarium Szkoleniowe, poświęcone zagadnieniom związanym z ujawnianiem i identyfikacją mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym.

Ze strony Policji uczestniczyli w nim: Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Andrzej Rokita, Dyrektor Biura Kryminalnego KGP – insp. Eligiusz Kubicki, Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP – mł. insp. Marek Ślizak oraz przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji – analitycy z wydziałów wywiadu kryminalnego i koordynatorzy do spraw odzyskiwania mienia oraz Centralnego Biura Śledczego KGP reprezentujący zarówno centralę jak i wszystkie zarządy i wydziały zamiejscowe. Swoich przedstawicieli na seminarium delegowały również: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów oraz Prokuratura Generalna i Komenda Główna Straży Granicznej. Obecni też byli przedstawiciele Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Seminarium było forum wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces pozbawiania przestępców korzyści majątkowych  z przestępstw. Omówiono dotychczasowe efekty takich działań oraz wskazano na problemy jakie pojawiły się we współpracy. Określono także czynniki powodujące utrudnienia w działaniach ukierunkowanych na mienie przestępcze. W takcie  dyskusji wypracowano szereg propozycji zmian systemowych, które w opinii uczestników są niezbędne dla podniesienia efektywności działań. Wskazano też na konieczność dopasowania przyszłych kierunków działania do wyzwań wynikających zarówno ze standardów określanych dla całej Unii Europejskiej w tym zakresie, jak i z pojawiających się nowych metod działania przestępców.

W trakcie spotkania za jeden z najważniejszych elementów systemu odzyskiwania mienia w Polsce uznano zabezpieczenie interesu ekonomicznego ofiar przestępstw, co przez wiele lat było marginalizowane zarówno w toku działań wykrywczych jak i w orzecznictwie sądowym. Przedmiotowe seminarium jest jedną z praktycznych form realizacji priorytetów wskazanych przez Kierownictwo Policji i stanowi niezbędny fundament do długofalowych działań nie tylko Policji, ale również innych instytucji tworzących polski system odzyskiwania mienia. Uczestnicy dyskusji nie unikali również trudnych tematów związanych z poszukiwaniem składników majątkowych ukrywanych przez sprawców oszustw, zwłaszcza w sprawach dużego kalibru o dużym ciężarze społecznym.

pb


 

Powrót na górę strony