Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Większość Polaków dobrze ocenia pracę Policji

Data publikacji 29.09.2012

68 proc. Polaków dobrze ocenia działalność Policji. Z badania dotyczącego oceny instytucji publicznych, zrealizowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej w dniach 5-16 września 2012 roku, wynika, że lepiej od Policji oceniane są tylko niektóre media i wojsko.

W pierwszej połowie września zrealizowano kolejną edycję badania instytucji publicznych, na reprezentatywnej próbie 985 dorosłych Polaków. Pozytywnie na temat działalności wypowiada się większość ankietowanych (68 proc.), natomiast przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów (22 proc.).

Notowania Policji są stabilne, przy czym w stosunku do poprzedniej edycji odnotowano nieznaczny spadek ocen pozytywnych (o 3 punkty procentowe), przy jednoczesnym wzroście odsetka ocen negatywnych (o 3 punkty procentowe) - wykresy nr 1 i 2. 

Wykres nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji?

Wykres nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji?

Od 1996 roku Polacy pytani są o zdanie na temat działalności najważniejszych instytucji publicznych w kraju, takich jak parlament, urząd prezydenta czy Policja. W ostatniej edycji badani oceniali również władze samorządowe, kościół rzymskokatolicki, związki zawodowe, ZUS i OFE, NFZ, instytucje finansowe, wojsko, Służbę Celną, instytucje wymiaru sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PKP oraz najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe.

Policja znajduje się na siódmym miejscu z dwudziestu dziewięciu ocenianych instytucji, wyżej od niej znajdują się tylko niektóre stacje telewizyjne i radiowe oraz wojsko (wykres nr 3). Należy podkreślić, że Policja została oceniona zdecydowanie wyżej niż instytucje wymiaru sprawiedliwości, takie jak sądy i prokuratura – odsetek pozytywnych wskazań w przypadku Policji jest ponad dwukrotnie wyższy (wykres nr 4).

Wykres nr 3. Jak Pan(i) ocenił(a) działalność...

Wykres nr 4. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury?

 

(Opracowanie: Wydział Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji)

Powrót na górę strony