Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szósty Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji 17.10.2012

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyły się obchody Szóstego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi. Ich kluczowym punktem była debata poświęcona zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości handlu ludźmi, a także pomocy ofiarom tego typu przestępstw.

Uczestników przedsięwzięcia, które rozpoczęło sie 15 października, powitał Komendant-Rektor WSPol insp. dr Piotr Bogdalski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Rokita, Zastępca Dyrektora CBŚ KGP mł. insp. Zbigniew Maj oraz Dziekan Wydziału Administracji tkich WSPol mł. insp. Janusz Bryk.

Uczestnicy Szóstego Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi mogli wymienić poglądy na temat zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu oraz wzmocnienia współpracy między instytucjami i innymi podmiotami zajmującymi się zwalczaniem tego procederu. Kluczowym punktem spotkania była debata „Międzynarodowe aspekty zapobiegania i zwalczania przestępczości handlu ludźmi oraz świadczenia pomocy ofiarom tego typu przestępstw”.

Udział w debacie wzięli oficerowie łącznikowi Policji, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, funkcjonariusze Straży Granicznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych (Fundacji ITAKA i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji - IOM), a także słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele kół naukowych.

Debacie towarzyszyły warsztaty, współprowadzone przez przedstawicieli Policji oraz oficerów łącznikowych zaangażowanych w walkę przeciwko handlowi ludźmi.

Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi organizowany jest przez Centralne Biuro Śledcze i Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2011-2012.

(WSPol / mg)

Powrót na górę strony
Polska Policja