Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie projektu szkoleniowego dla Mołdawii

Data publikacji 11.12.2012

W dniach 5-6 grudnia 2012 roku w Kiszyniowie w Mołdawii odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu szkoleniowego pt. "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości".

Przedsięwzięcie to było współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. i zostało skierowane do funkcjonariuszy organów ścigania Republiki Mołdawii. Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcia policji Republiki Mołdawii w kierunku przekształcenia jej w nowoczesne formacje typu policyjnego.

Projekt objął cztery komponenty tematyczne: analizę kryminalną, nowoczesne techniki szkolenia w Policji, nowoczesne metody kryminalistyczne oraz komponent regionalny prezentujący pracę Policji na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji.

Koordynatorem projektu było Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji, zaś w merytoryczną realizację poszczególnych komponentów zaangażowane były Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP, Biuro Kadr i Szkolenia KGP, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, KWP w Gdańsku, KWP w Krakowie oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Dwudniowe spotkanie zostało podzielone tematycznie na podsumowanie projektu zrealizowanego w 2012 roku oraz dyskusję na temat przyszłych możliwości współpracy.

W ramach dyskusji podsumowującej beneficjenci mołdawscy wyrazili zadowolenie z formuły i sposobu realizacji projektu w 2012 roku. Obie strony zgodziły się, że tematyka poruszana w trakcie szkoleń była dobrze dobrana i odpowiadała aktualnym potrzebom beneficjentów. W odczuciu obu stron tegoroczny projekt wskazał kierunki współpracy, w których strona mołdawska chciałaby w przyszłości uszczegółowić wiedzę i skorzystać z doświadczeń polskich kolegów.

Na potwierdzenie bardzo dobrej opinii o celowości i sposobie realizacji projektu w 2012 roku przedstawiciel MSW Republiki Mołdawii – Dyrektor Departamentu Biura Kadr Pan Oleg Babin wręczył szefowi polskiej delegacji – insp. Waldemarowi Ignaczakowi, Zastępcy Dyrektora BWK KGP pismo podpisane przez Ministra Spraw Wewnętrznych Mołdawii – Pana Dorina Receana. W piśmie tym strona mołdawska wyraziła wdzięczność za wsparcie okazane jej organom ścigania przez polską Policję w toku kilkuletniej współpracy, w tym również podczas projektu realizowanego w 2012 roku, i wyraziła nadzieję na dalszą owocną współpracę.

W świetle doskonałej opinii mołdawskiego MSW o projekcie jego kontynuacja w 2013 roku wydaje się jak najbardziej zasadna. Warto zauważyć, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zatwierdziło do realizacji kontynuację projektu w przyszłym roku i umieściło go w Planie współpracy rozwojowej w 2013 roku. W przyszłym roku kontynuacja projektu obejmie dwa komponenty tematyczne: analizę kryminalną oraz komponent regionalny realizowany przez KWP w Gdańsku.

W drugim dniu spotkania zajęto się szczegółowo możliwościami kontynuacji współpracy polsko-mołdawskiej, zarówno w ramach programu MSZ Polska Pomoc, jak i narzędzi i instrumentów Unii Europejskiej.

Na zakończenie tego owocnego spotkania strona polska złożyła na ręce Pana Babina pismo Komendanta Głównego Policji adresowane do Ministra SW Republiki Mołdawii z życzeniami wszelkiej pomyślności z okazji zbliżającego się święta Policji mołdawskiej.

Doświadczenia zgromadzone podczas realizacji projektu „Nowoczesne metody kryminalistyczne…” pokazują, że beneficjent mołdawski jest bardzo zainteresowany polskimi rozwiązaniami i zgromadzoną wiedzą. Z uwagi na podobną ścieżkę przemian politycznych i administracyjnych polskie doświadczenia są dla Mołdawii wyjątkowo cenne. Strona mołdawska wyraziła także uznanie dla wysokiego poziomu reprezentowanego przez polską Policję oraz profesjonalizmu polskich ekspertów.

Mając powyższe na względzie Komenda Główna Policji będzie kontynuować współpracę szkoleniową z Mołdawią w nadchodzących latach.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony