Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zasady doboru do policji będą prostsze i bardziej elastyczne

Data publikacji 14.09.2007

Minister spraw wewnętrznych i administracji Władysław Stasiak podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe zasady doboru do Policji, które wkrótce ukaże się w Dzienniku Ustaw.

Dobór do służby będzie prowadzony w sposób ciągły. Procedura rozpocznie się z chwilą złożenia wymaganych dokumentów przez kandydata. Kandydaci zostaną poinformowani, w formie ogłoszenia, o terminach i limitach przyjęć do służby w Policji. 

Kandydat nie będzie musiał składać zaświadczenia z KRK. Policja realizuje to sprawdzenie w ramach postępowania sprawdzającego, którego wynik uzależnia umieszczenie kandydata na liście rankingowej. Ponadto, tak jak obecnie kandydat będzie sprawdzany w rejestrach, kartotekach i ewidencjach w zakresie prawdziwości danych w złożonym kwestionariuszu osobowym kandydata.

Test wiedzy będzie miał charakter rankingowy. Kandydat bez względu na uzyskaną liczbę punktów będzie kierowany na kolejny etap, tj. ocenę sprawności fizycznej.

Wynik negatywny z oceny sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego kandydat będzie mógł poprawić, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji. Wtedy w najbliższym terminie przystąpi do poprawy tego etapu. Jeżeli ponownie uzyska wynik negatywny będzie mógł przystąpić po raz kolejny do procedury doboru po upływie 6 miesięcy.

Uproszczona procedura doboru do służby w Policji poszerzona zostanie o kandydatów na członków personelu medycznego w oddziałach prewencji Policji.

Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub inne równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia i informatyka) uzyskują dodatkowe punkty tj. 18. Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub równorzędne) o innym kierunku uzyskują dodatkowe punkty tj. 14.

Powrót na górę strony
Polska Policja