Misja ewaluacyjna ekspertów UE w Polsce - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Misja ewaluacyjna ekspertów UE w Polsce

Data publikacji 22.09.2007

W dniach 17 – 20 września 2007r. na terenie Polski odbyła się misja ewaluacyjna ekspertów Unii Europejskiej w obszarze SIS/SIRENE, podczas której sprawdzano stan przygotowania naszego kraju do funkcjonowania w ramach Systemu Informacyjnego Schengen.

Przygotowania 

W sierpniu br. zostały przeprowadzone testy funkcjonalne SIRENE, które miały na celu weryfikację stanu przygotowania komórek SIRENE wszystkich państw przyłączanych do Obszaru Schengen z dniem 1 stycznia 2008r. Podczas testów, w których uczestniczyły zarówno „stare” państwa członkowskie jak i ubiegające się o włączenie do Obszaru Schengen, wykonano wszelkie podstawowe i przewidywane czynności, z którymi polska komórka SIRENE może spotkać się w swojej codziennej pracy.

W testach funkcjonalnych uczestniczyło 3 przedstawicieli Wydziału ds. SIRENE Biura Wywiadu Kryminalnego. Mł. asp. Janusz Burza został oddelegowany do centralnej siedziby SIS w Strasburgu, gdzie pełnił funkcję krajowego koordynatora podczas przeprowadzanych w Polsce testów. W Polsce za testy odpowiedzialni byli – mł. asp. Adam Szyszka i kom. Łukasz Wiliński.

Dzięki wytężonej pracy w/w osób Polska przeszła testy pomyślnie i od 1 września br. Wydział ds. SIRENE osiągnął pełną operacyjność i wymienia informacje uzupełniające do danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen.

W dniu 6 września 2007r; siedzibę Polskiego Biura SIRENE wizytował Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Minister Grzegorz Bliźniuk wraz Komendantem Głównym Policji – insp. Tadeuszem Budzikiem, Komendantem Głównym Straży Granicznej – gen. bryg. SG Mirosławem Kuśmierczakiem oraz Zastępcą Dyrektora ds. SIS i VIS Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - Panem Robertem Koślą.

Misja ewaluacyjna rozpoczęta, MSWiA

Wizyta ekspertów z Unii Europejskiej rozpoczęła się w dniu 17 września br. od spotkania w MSWiA. Gospodarzem spotkania był Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Minister Grzegorz Bliźniuk. Jako pierwszy wystąpił Zastępca Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie do spraw SIS i VIS Pan Robert Kośla, który przedstawił zaproszonym gościom informację o służbach porządku publicznego oraz strukturze i zasadach funkcjonowania polskiego komponentu SIS. Następnie przedstawiono prezentacje z ramienia Biura Łączności i Informatyki KGP (techniczne aspekty polskiego N - SIS i współpracy polskiej Policji z SIS) oraz zadania Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w odniesieniu do Systemu Informacyjnego Schengen.

SIRENE

W godzinach popołudniowych 13 ekspertów unijnych wraz z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Straży Granicznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu do spraw Cudzoziemców oraz przedstawicielami Biur KGP zgromadziło się w Sali Generalskiej KGP, gdzie przedstawiono prezentacje przygotowane przez pracowników Wydziału ds. SIRENE. 

Przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji insp. Tadeusz BUDZIK. Spotkanie rozpoczęła Naczelnik Wydziału ds. SIRENE nadkom. Kornela Oblińska przedstawiając prezentację na temat struktury oraz zadań polskiego Biura SIRENE. Katarzyna Popławska zaprezentowała zgromadzonym system szkoleń personelu SIRENE, następnie Andrzej Szyszko omówił zagadnienia związane z systemem teleinformatycznym. Jako ostatni głos zabrał Zastępca Naczelnika Wydziału ds. SIRENE – kom. Łukasz Wiliński, który omówił wewnętrzne i zewnętrzne procedury polskiego Biura SIRENE. Po zakończeniu prezentacji prelegenci odpowiadali na pytania ekspertów i zaproszonych gości.

Kolejnym punktem programu była wizytacja pomieszczeń polskiego Biura SIRENE.

Naczelnik Wydziału ds. SIRENE wraz z Zastępcą zaprezentowali zaproszonym gościom zasady funkcjonowania, rozwiązania logistyczne oraz teleinformatyczne polskiej komórki SIRENE. Uwagę przybyłych gości zwróciła struktura organizacji Służby Dyżurnej w skład której wchodzą oficerowie SIRENE, Interpolu oraz Straży Granicznej. Eksperci spędzili w polskim Biurze SIRENE ponad 2 godziny, podczas których zadawali liczne pytania oficerom dyżurnym SIRENE, rozmawiali z pracownikami oraz prosili o sprawdzenia w Systemie Informacyjnym Schengen, w celu weryfikacji stanu przygotowania personelu polskiej komórki SIRENE.

A potem w TEREN

8 września br. członkowie misji ewaluacyjnej wraz z towarzyszącym im Zastępcą Dyrektora BWK KGP mł.insp. Adamem Stachyrą oraz pracownikami Wydziału ds. SIRENE, rozpoczęli kontrolę jednostek terenowych Policji oraz placówek Straży Granicznej, mającą na celu sprawdzenie praktycznego przygotowania funkcjonariuszy do realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Strefy Schengen. Odwiedzone zostały punkty graniczne w Hrubieszowie i Zosinie. Następnie delegacja udała się z niezapowiedzianą wizytą do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Eksperci kontrolowali stanowisko kierowania oraz prosili oficerów dyżurnych o sprawdzenie przygotowanych nazwisk i numerów tablic rejestracyjnych w Systemie Poszukiwawczym Policji, przy pomocy tabel transliteracji. Funkcjonariusze, pomimo stresu sprawnie i szybko wykonali postawione przed nimi zadanie.

W środę 19 września br. delegacja z UE odwiedziła przejście graniczne        w Kuźnicy, a następnie Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku. Po wysłuchaniu prezentacji na temat zasad funkcjonowania KWP Białystok, eksperci odwiedzili Komisariat nr 2. Była to druga, niezapowiedziana kontrola członków misji ewaluacyjnej. Podobnie jak podczas wizyty w KMP w Lublinie, eksperci zwiedzili stanowisko kierowania oraz prosili oficerów dyżurnych o sprawdzenia w Systemie Poszukiwawczym Policji. Skontrolowani zostali także funkcjonariusze pełniący służbę patrolową. Kontrolowani policjanci wykazali dobrą znajomość obowiązujących procedur, kodów radiowych oraz wiedzy z zakresu Schengen. Ostatnim punktem programu misji ewaluacyjnej w Polsce była wizytacja Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie, która miała miejsce  20 września br.

Pożegnanie

W piątek 21 września br. w godzinach porannych 13-osobową delegację z ramienia UE pożegnała Naczelnik nadkom Kornela Oblińska oraz przedstawiciele Wydziału ds. SIRENE BWK. Eksperci unijni wyruszyli do Czech, a następnie na Maltę, gdzie nasi koledzy po fachu zostaną poddani podobnej kontroli. Na początku października do Biura Wywiadu Kryminalnego wpłynie raport po-ewaluacyjny, zawierający wyniki misji oraz zalecenia ekspertów. Pozytywny wynik misji ewaluacyjnej pozwoli na całkowite zniesienie kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej z końcem 2007r.

Powrót na górę strony
Polska Policja