Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie oficerów łącznikowych polskiej Policji w Szkole Policji w Słupsku

Data publikacji 14.05.2013

W dniach 13 - 17 maja odbywa się coroczne spotkanie-szkolenie oficerów łącznikowych polskiej Policji oraz oficerów przy Europolu i Interpolu, którzy na co dzień pełnią służbę poza granicami kraju.

Gospodarzami spotkania w Szkole Policji w Słupsku są: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil oraz Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji nadkom. Irmina Adamska.

Nadinsp. Krzysztof Gajewski poinformował obecnych o planach i zadaniach Policji w perspektywie najbliższych miesięcy, w tym m.in. dotyczących zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestnikom imprez o charakterze masowym. Wskazał na rolę oficerów łącznikowych w procesie wymiany informacji, szczególnie nt. osób i grup przybywających na terytorium Polski z innych krajów, mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpiecznego przebiegu tego typu imprez. Nadinsp. Krzysztof Gajewski podkreślił także znaczenie pomocy, jakiej funkcjonariuszom realizującym zadania służby konwojowej udzielają oficerowie łącznikowi Policji.

Program  tegorocznego spotkania obejmuje m.in.  omówienie zadań oraz kierunków prowadzenia współpracy międzynarodowej przez resort spraw wewnętrznych, z uwzględnieniem stanowisk oficerów łącznikowych polskiej Policji, prezentację nowej struktury organizacyjnej i zadaniowej komórek organizacyjnych wszystkich szczebli, po reformie Komendy Głównej Policji. Oficerowie łącznikowi zostaną zapoznani m.in. z nowymi zadaniami Centralnego Biura Śledczego, Biura Służby Kryminalnej Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Szkolenie doskonalące stanowi również okazję do omówienia bieżących zagadnień dotyczących zadań realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Policji, w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej i pospolitej, a także określenie optymalnych platform współpracy oficerów łącznikowych z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jej zwalczanie.

Struktura programowa szkolenia stwarza ponadto możliwości omówienia problematyki zwalczania szczególnie niebezpiecznych rodzajów przestępczości, takich jak: handel ludźmi, handel bronią, narkotykami oraz przemyt towarów,  dostrzeganych z perspektywy Straży Granicznej, Służby Celnej RP, Centralnego Biura Śledczego i Biura Służby Kryminalnej KGP. Istotnym elementem szkolenia jest także podsumowanie dotychczasowych działań oraz prezentacja akcentów i kierunków prowadzenia współpracy przez Interpol oraz Europol.

Za szczególnie ważne, w kontekście zadań realizowanych przez oficerów łącznikowych, należy uznać omówienie roli tej kategorii oficerów w procesie wymiany informacji pomiędzy podmiotami, służbami i instytucjami tzw. porządku prawnego w kraju i za granicą. Tematyka szkolenia doskonalącego przewiduje również prezentację zadań służby konwojowej na tle istniejących stanowisk oficerów łącznikowych Policji.

W kontekście ubiegłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, istotnym punktem programu szkolenia jest podsumowanie doświadczeń i wniosków służb oraz jednostek i komórek organizacyjnych Policji, które były zaangażowane w organizację i zabezpieczenie mistrzostw.

Kolejnym tematem przewidywanym do dyskusji z oficerami łącznikowymi jest kwestia określenia optymalnych zasad współpracy oficerów łącznikowych Policji z resortem spraw wewnętrznych oraz funkcjonowania tego typu stanowisk w strukturach polskich placówek dyplomatycznych.

Spotkanie w Szkole Policji w Słupsku stanowi także okazję do prezentacji procesu szkolenia funkcjonariuszy Policji oraz współpracy międzynarodowej prowadzonej przez szkoły policyjne. Ważnym elementem spotkań tego typu jest wymiana doświadczeń oficerów łącznikowych, wynikających m. in. ze specyfiki, a także sposobu zorganizowania służb i instytucji tzw. porządku prawnego w kraju pełnienia misji. Obserwacje poczynione podczas pobytu za granicą stanowią cenny materiał merytoryczny, który może być wykorzystywany przy określaniu strategii działania w  zwalczaniu przestępczości.

W szkoleniu, w charakterze prelegentów, biorą udział przedstawiciele Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, Służby Celnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oraz przedstawiciele kadry kierowniczej jednostek Policji i komórek organizacyjnych KGP.

Przyjazd oficerów łącznikowych do kraju stanowi także okazję do podsumowania i oceny ich dotychczasowej działalności. W bieżącym roku Minister Spraw Wewnętrznych, w uznaniu wysokiego poziomu realizowanych zadań, awansował mł.insp. Dariusza Drzała – oficera łącznikowego w Federacji Rosyjskiej oraz mł. insp. Pawła Olczaka – oficera łącznikowego Policji w Wielkiej Brytanii, na stopień inspektora Policji. Akty nominacyjne na wyższy stopień policyjny wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski.
 
Uczestnicy tegorocznego szkolenia wyrazili nadzieję na kolejne spotkania tego typu w następnych latach.

(BMWP KGP / tk)

Powrót na górę strony