Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko-mołdawskie spotkanie w Kiszyniowie

Data publikacji 15.05.2013

13 maja 2013 roku w Kiszyniowie w Mołdawii odbyło się spotkanie polsko-mołdawskie inicjujące realizację projektu szkoleniowego będącego kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w ubiegłym roku. Projekt pt. "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości – kontynuacja projektu zrealizowanego w 2012 roku" jest współfinansowany w ramach Planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. i obejmuje dwa komponenty tematyczne: analizę kryminalną oraz komponent regionalny prezentujący pracę Policji na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji.

Celem projektu  jest poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz wsparcie policji Republiki Mołdawii w kierunku przekształcenia jej w nowoczesne formacje typu policyjnego. Projekt jest niezmiernie ważną inicjatywą Policji polskiej, zwłaszcza w świetle dokonanych w marcu tego roku reform administracyjnych, w wyniku których w Mołdawii utworzono Główny Inspektorat Policji wyłączony ze struktur mołdawskiego MSW. W związku z kształtowaniem nowych struktur projekty szkoleniowe są w chwili obecnej najlepszym sposobem na przeszkolenie nowej kadry policyjnej tego kraju oraz pomoc w formowaniu komórek policyjnych działających zgodnie ze standardami europejskimi.

W spotkaniu otwierającym tegoroczną edycję projektu wzięli udział koordynator projektu z ramienia Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz liderzy ww. komponentów merytorycznych: szef delegacji insp. Waldemar Ignaczak, zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej KGP oraz przedstawiciele KWP w Gdańsku, a także ich odpowiednicy ze strony mołdawskiej.

Panel otwierający miał na celu omówienie modelu organizacji współpracy w trakcie współpracy pomiędzy stroną polską a beneficjentem – stroną mołdawską, ustalenie grupy docelowej szkolenia, co jest istotne dla osiągnięcia realnych efektów przedsięwzięcia oraz szczegółowe rozpoznanie oczekiwań beneficjenta. Przy okazji omówiono zmiany administracyjne i zapoznano się ze strukturą Głównego Inspektoratu Policji w Mołdawii.

Bezpośrednio po otwarciu projektu, tj. 14 maja br. rozpoczęto szkolenie merytoryczne prowadzone przez ekspertów z Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku oraz LK KWP w Gdańsku. Szkolenie składa się dwóch części dotyczących kolejno zagadnień związanych z działaniami pionu kryminalnego oraz z kryminalistyką.

W trakcie pierwszego dnia szkolenia przedstawiono stronie mołdawskiej strukturę KGP oraz KWP w Gdańsku i zapoznano ją z zadaniami poszczególnych wydziałów i zespołów KWP w Gdańsku. Następnie skupiono się na dyskusji nt. zwalczania przestępczości samochodowej. W kolejnych dniach stronie mołdawskiej przedstawione zostaną doświadczenia polskiej Policji z zakresu realizacji czynności w sprawie zaginięć, praktycznych aspektów zwalczania uprowadzeń dla okupu, wdrażania systemu zarządzania jakością w LK KWP w Gdańsku, standaryzacji wyników badań wprowadzanych do europejskich baz danych, a także z zakresu identyfikacji materiałów wybuchowych i rekonstrukcji urządzeń wybuchowych.

Powyższe tematy odpowiadają bezpośrednio na potrzeby szkoleniowe beneficjenta. Warto nadmienić, że strona mołdawska wyraziła duże zainteresowanie kontynuacją szkoleń prowadzonych przez Polskę w różnych dziedzinach. Z uwagi na podobną ścieżkę przemian politycznych i administracyjnych, polskie doświadczenia będą wyjątkowo cenne dla Mołdawii. Ponadto wysoki poziom reprezentowany przez polską Policję oraz uznanie, jakim cieszą się polscy eksperci w Unii Europejskiej i na świecie, będą gwarantem właściwego przeszkolenia reprezentantów Mołdawii z dziedzin objętych projektem.

(BMWP KGP / mw)

 

Powrót na górę strony