Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Data publikacji 03.06.2013

3 czerwca 2013 r. w obecności Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Marka Działoszyńskiego odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Krzysztofa Zgłobickiego oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Sławomira Światłowskiego.

O godz. 12:00 w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przedstawiciele władz administracyjnych, samorządowych i służb mundurowych oraz komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa kujawsko-pomorskiego, kadra kierownicza KWP w Bydgoszczy oficjalnie powitali nowego Komendanta i jego Zastępcę.

Z dniem 28 maja br. Minister Spraw Wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztofa Zgłobickiego.

Ceremonia wprowadzenia odbyła się w asyście pocztu sztandarowego KWP w Bydgoszczy oraz sztandaru NSZZ Pracowników Policji. Na początku głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który zapewnił wszystkich zebranych o fachowości i merytorycznym przygotowaniu obu oficerów do nowych funkcji.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Krzysztof Zgłobicki podziękował za okazane zaufanie i podkreślił wagę wyzwania, jakim jest kierowanie kujawsko-pomorskim garnizonem. Uroczystość zakończyło złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Policji o objęciu obowiązków.

Nie zabrakło ciepłych słów powitania i życzeń wielu sukcesów w kierowaniu jednostką. W uroczystości wzięli udział m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, ks. biskup Jan Tyrawa, Prezydenci Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza, przedstawiciele Marszałka Województwa, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, a także Kapelan Policji, ks. prałat Stanisław Kotowski.

Podniosła uroczystość na stałe zapisze się w kartach historii kujawsko-pomorskiej Policji. Serdecznie witamy nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Krzysztofa Zgłobickiego oraz jego Zastępcę insp. Sławomira Światłowskiego w kujawsko-pomorskim garnizonie.

Insp. Krzysztof Zgłobicki pełni służbę w Policji od 33 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Organizacją na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie służby w Policji zajmował wiele stanowisk kierowniczych.  W 1991 roku został zastępcą Komendanta Rejonowego Policji Gdańsk - Śródmieście, następnie od 1994 roku kierował pracą Wydziałów Dochodzeniowo – Śledczych w komendach rejonowej i miejskiej w Gdańsku. Od 1999 roku Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, a w 2006 roku został mianowany Komendantem Miejskim Policji w Słupsku. Posiadane przez insp. Krzysztofa Zgłobickiego wysokie kwalifikacje, bogate doświadczenie zawodowe oraz ogromne zaangażowanie w służbie stanowiły przesłankę do powołania w marcu 2011 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Na tym stanowisku, w ramach nadzoru nad służbą kryminalną, koordynował współpracę podległych mu komórek organizacyjnych z innymi służbami odpowiedzialnymi za zwalczanie przestępczości, prokuraturami i sądami.  Inspirował jednostki pomorskiej Policji do aktywnej współpracy z administracją publiczną i samorządową w budowaniu wspólnych działań i programów zapobiegających naruszeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Miało to znaczący wkład w przyznanie w 2004 roku Miastu Gdańsk tytułu „Bezpieczna Gmina” – w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Był pierwszym policjantem garnizonu pomorskiego – laureatem nagrody Gryfa Pomorskiego – symbolicznej statuetki, którą otrzymał w 2006 roku z rąk marszałka województwa pomorskiego za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Insp. Krzysztof Zgłobicki był inicjatorem realizowanych od 2007 roku   na terenie Słupska corocznych badań opinii społecznej wśród mieszkańców tego miasta na temat działań policji i innych służb w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Doświadczenia z tych badań zostały wykorzystane w Banku Dobrych Praktyk Komendy Głównej Policji.  W 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 koordynował i nadzorował realizację zadań w zakresie rozpoznawania środowisk kibiców i pracy spottersów. Za swoje zasługi wielokrotnie był wyróżniany odznakami resortowymi: między innymi - Złotym Medalem „Za długoletnią służbę” (2010), Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” (2011 r.) oraz odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi (2005 r.).

Insp. Sławomir Światłowski służbę w Policji pełni od 25 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Insp. Sławomir Światłowski w strukturach Policji zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej służy od 1999 roku. Od 2003 roku zajmuje stanowiska kierownicze w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. We wrześniu 2008 roku został Zastępca Dyrektora CBŚ KGP. Uczestniczył w organizowaniu wielu konferencji i szkoleń o charakterze ogólnopolskim, międzybranżowym oraz międzynarodowym, których efektem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami organów ścigania służb z różnych krajów. Jest jednym z inicjatorów koncepcji powołania specjalistycznego centrum szkoleniowego dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, w którym kształceni będą funkcjonariusze Policji i innych służb zajmujących się zwalczaniem nielegalnej, laboratoryjnej produkcji narkotyków syntetycznych. W kwietniu 2012 roku  insp. Sławomir Światłowski zainicjował organizację międzynarodowego szkolenia z zakresu zwalczania zorganizowanych grup przestępczych dokonujących na terenie Unii Europejskiej kradzieży maszyn budowlanych oraz sprzętu rolniczego. Insp. Sławomir Światłowski w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji koordynował pracę przedstawicieli Policji, którzy uczestniczą w posiedzeniach Stałej Grupy Eksperckiej działającej przy Międzyresortowym Zespole ds. Zagrożeń Terrorystycznych, utworzonej przez Prezesa Rady Ministrów.  Zespół ten monitoruje zagrożenia o charakterze terrorystycznym, opracowuje standardy i procedury w zakresie zwalczania terroryzmu, inicjuje i koordynuje działania podejmowane przez właściwe organy administracji rządowej. Za swoje zasługi wielokrotnie wyróżniany  odznaczeniami  resortowymi i państwowymi, w tym między innymi:  Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” (2008r.), Srebrnym Medalem „Za długoletnią służbę (2009 r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2011 r.).

(KWP w Bydgoszczy / mj)
 

Film Uroczystość wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Opis filmu: uroczystości, komendant


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Uroczystość wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy (format flv - rozmiar 7.96 MB)

Powrót na górę strony