Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

90 lat Interpolu

Data publikacji 08.06.2013

W Aditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Konferencja na temat „Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego”. Stanowiła część polskich obchodów 90 rocznicy powstania Interpolu. Gościem honorowym konferencji była Pani Mireille Ballestrazzi – Prezydent Interpolu, która przybyła do Polski na zaproszenie Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Marka Działoszyńskiego.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane wspólnie przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i było częścią polskich obchodów 90 rocznicy powstania Interpolu. W konferencji uczestniczyli, między innymi: Pani Mireille Ballestrazzi – Prezydent Interpolu, Pan Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSW, nadinsp. Marek Działoszyński - Komendant Główny Policji, Dyrektor BMWP – mł. insp. Rafał Łysakowski, a także spośród władz uczelni: prof. dr hab. Cezary Mik – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UKSW, prof. dr hab. Radosław Zenderowski – Dyrektor Instytutu Politologii UKSW.

Pani Mireille Ballestrazzi została Prezydentem Interpolu w 2012 roku i jest pierwszą kobietą pełniącą tak wysoką funkcję we władzach Organizacji. Podczas swojego wystąpienia zwróciła uwagę na konieczność utrzymywania i rozwijania międzynarodowej współpracy policji na całym świecie w celu zwalczania stale ewaluującej przestępczości międzynarodowej. Ambicją Interpolu jest nieprzerwane współdziałanie wszystkich służb ochrony porządku prawnego państw członkowskich z poszanowaniem ich kultury, przepisów prawa krajowego w celu poszukiwania wspólnych rozwiązań oraz prowadzenia skoordynowanych oraz skutecznych działań w walce z przestępczością zorganizowaną. Zaznaczyła, że polskie Krajowe Biuro Interpolu należy do grupy najbardziej aktywnych wśród członków Organizacji.

Na zakończenie swojego przemówienia Pani Ballestrazzi wyraziła przekonanie, że skoro Interpol budował i buduje swoją historię z udziałem Polski, to wspólnie z naszym krajem będzie tworzył także przyszłość tak, aby świat XXI wieku był trwały i zawsze bezpieczny.

Pan nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji w swoim wystąpieniu nakreślił kolejne etapy rozwoju Interpolu, którego początki sięgają 1923roku, kiedy to w Wiedniu odbył się Międzynarodowy Kongres Policji Kryminalnej, a jednym z 20 państw których przedstawiciele uczestniczyli w tym gremium była Polska. Zaprezentował także udział Polski w pracach Interpolu, poprzez członkowstwo w Komitecie Wykonawczym, Komitecie Europejskim, organizowanie w naszym kraju konferencji, spotkań i szkoleń pod auspicjami Organizacji oraz udział polskich służb ochrony porządku prawnego w projektach realizowanych i koordynowanych przez Interpol, ukierunkowanych na zwalczanie różnych form przestępczości. Na zakończenie, Pan nadinsp. Marek Działoszyński zapewnił Panią Prezydent Ballestrazzi, iż polska Policja będzie kontynuować swoje działania w projektach Interpolu i przystępować do nowych jego przedsięwzięć, jeśli będą one korzystne dla działań wykrywczych polskiej Policji.

Źródło: BMWP KGP
 

Powrót na górę strony